Maraka 15

1Tiriyante wo rɔ, subaga dɛ ma, saraka-masɔla-wɛnu anubɛ kɛmɔgɛnu anubɛ tɔn-karan-mɔgɛnu anubɛ mɔgɔ ba toe bɛɛ ya anu nyɔgɔn nadɛn ka sɔn Yisa faga koe ma. Anu ya Yisa kiri ka ta a don Pailɛti bolo. 2Pailɛti ya a manyinika ko, “Yahudiyanuna mansɛ le ile la, wa?” Yisa ya a yabi ko, “Ɔn, a ye iko i wara a fɔ nya min.” 3Saraka-masɔla-wɛnu ya ko-yogomɛ siyaman fɔ Yisala ko la, 4woletɔ Pailɛti ya a manyinika tun ko, “I ti anu yabi? Anu bara minnu fɔ ila ko la, i sa wonu namɔɛnna?” 5Yisa ma sɔn hali ka kuma kelen fɔ tun. Wo le ya a ma, Pailɛti kawara kati! 6Kanan-Ko-Ladiya woo wa ke, mɔgɛnu ba Pailɛti manyinika yelela-mɔgɛ minna ko la, a duruta wo kelen bolokala anu ye. 7Wo wati ya a taran, kei min tɔgɛ Barabasi, wo ye yele la. Wo ya murutiyɛ kɛ ka mɔgɛnu faga murutiyɛ wo rɔ. 8Nyama ladɛnta tumɛ min, anu ya Pailɛti madiya ko a duruta min kɛla anu ye, a ni wo kɛ anu ye. 9Pailɛti ya anu manyinika ko, “Wo ye a fɛ, n ni Yahudiyanuna mansɛ boloka wo ye, wa?” 10A ya a lɔn serr, ko saraka-masɔla-wɛnu bara Yisa don a bolo keliyɛ lela ko la. 11Kɔnɔ saraka-masɔla-wɛnu ya nyama hɛnkili labila ko a ni Barabasi boloka anu ye. 12Pailɛti kumara nyama ye tun ko, “Nba, wo ye min kelela Yahudiyanuna mansɛ, wo ye a fɛ, n ni nfen ma wo la worɔ?” 13Anu sɔnkɔra tun ko, “A gbangban kɔlɔma ma!” 14Kɔnɔ Pailɛti ya anu manyinika ko, “A ya ko-yogomɛ nyamintan kɛ?” Anu sɔnkɔra ha ka a dan natenbi ko, “A gbangban kɔlɔma ma!” 15Pailɛti ye a fɛ ka nyama hɛnɛ, woletɔ a ya Barabasi boloka anu ye. A ya a ma, ala kɛlɛ dannu ya Yisa gbesi ka a don anu bolo ko anu ni a gbangban kɔlɔma ma. 16Kɛlɛ dannu tara Yisa la kun tigila kata burɔ. Anu ya anu ta-nyɔgɛ kɛlɛ dan kele ka anu nadɛn. 17Anu ya duruku-yan kara-fin-damɛ don Yisa kan na ka wɔnɛ ma mansaya-fulɛ la a ye ka wo don a kunyɛ la. 18Anu wulita a mayɛlɛnna a kɔndɔn tinɛ. Anu ko, “Yahudiyanuna mansɛ, alamɛ i mɛra!” 19Anu ya a gbesi a kunyɛ rɔ kɔlɔma la ka anu nɔgɔ-yi kɛ a ma. Anu ya anu nyɛnkin a kɔrɔ ka a ma iko anu bi a gbiliyala. 20Anu banta a mayɛlɛnna tumɛ min, anu ya duruku-yan kara-fin-damɛ wo bɔ a kan na ka a nyɛrɛta fanɛnu don a ma tun. Anu tara a la a gbangban tinɛ kɔlɔma ma. 21Anu bi tala tumɛ min, anu bɛnta kei do la min tɔgɛ Saimon, Sairini kɛ le. A bɔmatoe sɛnɛ rɔ nun ka ta soe. Kɛlɛ dannu ya a fɔrɔsɛ Yisa faga kɔlɔma bi-koe la. (Saimon wo, Alɛsanda anubɛ Rufasi fa le kɔni.) 22Anu tara Yisa la ha kan tinɛ min tɔgɔ Kalakata. Wo kɔrɛ le ko, “Kun Kole ye Kan Min.” 23Fan min tɔgɛ mira, anu ya wonubɛ gbɛɛ yabasan ka a di Yisa ma kɔnɔ a ma sɔn a minna. 24Wo kɔma, anu ya a gbangban kɔlɔma ma. Anu ya korɔn lakɛ ka ala durukinu tatala anu nyɔgɔn tɛma. 25Anu ya a gbangban kɔlɔma ma sun-tele-wati (9 am). 26Anu ya a yiliki min na, anu ya wo sɛbɛ walan ma ko, “Yahudiyanuna Mansɛ.” 27Minnu bi buila mɔgɛnu ma ka anuna bolo-fannu bi, anu ya wo filɛ gbangban kɔlɔmanu ma Yisa tɔnkɔnnu tɔ, kelen a bolo nyimɛ rɔ, kelen a maran rɔ. [ 28Allata kitabu kanbalita wo rɔ ko, “A kofura ko-yogoma-kɛlɛnu ma.”] 29Mɔgɔ tenbimatoenu ya anu kunyɛ radɔn Yisa ma ka a lafɛya. Anu ko, “Ile. I ko i si Alla Bato Bɔn wayan ka a sɔ tun tele sawa kɔrɔ, 30nba, yigi ka bɔ kɔlɔma ma gbɛ! I ni i nyɛrɛ kisi!” 31Saraka-masɔla-wɛnu anubɛ tɔn-karan-mɔgɛnu fanan ya Yisa mayɛlɛn wo nya na le ka a fɔ anu nyɔgɔn ye ko, “A ya donu kisi kɔnɔ a ti ke a nyɛrɛ lakisila! 32Ma ni Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ, Isirɛla mansɛ yen yigila kaka ka bɔ kɔlɔma ma. Ado ni wo mara, ma si la a la!” Mɔgɔ filɛ minnu gbangbanta kɔlɔma ma a tɔnkɔnnu tɔ, wonu fanan ya a lafɛya. 33Tele latelan, pinpi burunta nyamanɛ wo bɛɛ kuma ha hawa sawa. 34Tele-makimɛ-wati (3 pm), Yisa gbele-gbelenta kan ba la. A ko, “Iloyi, Iloyi, lama sabakatani?” Wo kɔrɛ le, “Nta Alla, nta Alla, i wara n boloka nfenna?” 35Mɔgɛ donu sɔnɛ nyɔ, wonu ya a kan lamɔɛn. Anu ko, “Wa wo tole masɔ. A ye Nɛbi Ilaya kelela!” 36Mɔgɔ kelen ya sefuna-fuyi bi. A burimatoe tara a layigi gbɛɛ kunayanɛ rɔ ka wo don kɔlɔma-sungban la. A ya a layɛlɛ ka a bɛn Yisa dɛ ma ko a ni a kan lakimɛ. A ko, “A makɔni! Ma ni a yen ni Nɛbi Ilaya si a layigi ka a bɔ kɔlɔma ma!” 37Yisa ya a kan labɔ tun bɛrɛkɛ ka a niyi-laban lafɛ. 38Nba, yorolan min dunnɛ Alla Bato Bɔn tɛma, wo farata fila la ka a dabira a kuma ha a kɔrɔ. 39Kɛlɛ-den-kun-tigi min sɔnɛ kɔlɔma da kɔrɔ nun, Yisa gbele-gbelenta nya min a niyi bɔ tinɛ, wo ya wo yen. A ko, “Allatalata dan nyɛrɛ le kɛ la nun serr!” 40Musi donu sɔnɛ wula-yan la ka a mafɛlɛn. Salomi anubɛ Mariyama, Magadala kɛ anubɛ Mariyama, Yemesi dɔgɔma anubɛ Yusufu na kɔni, wonu bi anu tɛma. 41Yisa ye Kalili sigisɔn rɔ tumɛ min, anu ya a dɛnbɛ kati! Musu gbɛrɛ siyaman fanan bi nyɔ nun minnu bilanɛ a fɛ ha Yerusalɛm. 42Nyima wurɛ le nun, anu tabɛn-wati Sulen-Telela ko la, 43Yusufu, Arimatiya kɛ nara. Yahudiya mɔgɔ ba le nun min gbiliyanɛ kati! A ye Allala mansayɛ makɔnɔna. Ale Yusufu ya a yisi ragbɛlɛya ka ta Pailɛti wara ko anu ni Yisa furi don a bolo. 44Pailɛti ya a lamɔɛn tumɛ min ko Yisa fagara yona, a kawara. A ya kɛlɛ-den-kun-tigi wo kele ka a manyinika ni Yisa niyi ara ban bɔla. 45Kɛlɛ-den-kun-tigi banta a dantɛgɛla Pailɛti ye tumɛ min, a ya a fɔ Yusufu ye ko a ni Yisa furi bi. 46Yusufu nara linɛn-kura-kurɛ la a bolo ka a furi layigi kɔlɔma ma ka a kasankɛ. Anu ya kanbɛ min sin nun kuru-faganɛ rɔ, anu ya a sa nyɔ burɔ. Wo kɔma, a ya fara-belebele makuru-kurun ka a sa kanbɛ wo dɛ la. 47Mariyama, Magadala kɛ anubɛ Mariyama, Yusufu na kɔni, wonu bi a mafɛlɛnna nun alako anu ni Yisa sa tinɛ lɔn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\