Maraka 16

1Sulen-Tele tenbira tumɛ min, Mariyama, Magadala kɛ anubɛ Yemesi na Mariyama anubɛ Salomi, wonu ya fen-suma-diyamɛ san alako nun anu ni ta a kɛ Yisa furi ma. 2Lɛhɛrɛ subaga dɛ ma, sun-tele-fɛran kɔni, anu tara kanbɛ dɛ la. 3Anu bi tala tumɛ min, anu ya anu nyɔgɔn manyinika ko, “Yon si farɛ makuru-kurun ka a bɔ kanbɛ dɛ la ma ye?” 4Nba, anu ya anu yɛ layɛlɛ nyɔ rɔ tumɛ min, anu ya a taran, fara-belebele wo makuru-kurunnɛ ka bɔ kanbɛ dɛ la. 5Woletɔ anu donta kanbɛ burɔ. Duruki gbɛ bilanɛ fonike do kan na, anu ya wo yen siginɛ a bolo-nyimɛ wara la. Anu kawara kati! 6Ale fonike ko, “Wo kana kawa. Wo ye Yisa, Nasarɛti kɛ le nyinina min gbangbanta kɔlɔma ma nun. Kɔnɔ a sa yan. A la ara wuli! Anu ya a sa kan min, wo le kɛ la. Wa a mafɛlɛn. 7Nba, wo ta a fɔ ala karan dannu ye anubɛ Pita fanan ko a ye tala Kalili wo yarɔ. Wo si a yen nyɔ rɔ iko a ya a fɔ wo ye nya min.” 8Kɛ lamɔɛn anu bolo, anu burimatoe bɔra kanbɛ dɛ la, anu bi yɛrɛyɛrɛna kilan bolo. Anu ma fenfen fɔ mɔgɔ wo mɔgɔ ye bawo anu kilannɛ. [ 9Yisa wulita tumɛ min ka bɔ furinu tɛma Lɛhɛrɛ sɔgɔma, a bɔra gbɛ rɔ Mariyama Magadala kɛ fɔlɔn ye, a ya nyina wɔrɔnfilɛ gben min fɛ kɔni. 10Wo tara a fɔ a ta-nyɔgɛnu ye. A ya a taran, wonu bi dila. 11Nba, anu ya kumɛ wo lamɔɛn tumɛ min ko Yisa ye a kɛndɛ la ado a ara a yen, anu ma la a la. 12Wo kɔma, Yisa bɔra gbɛ rɔ nya gbɛrɛ ma mɔgɔ fila ye, wo tumɛ anu bi kilɛ la. 13Anu sɛgira ka wo fɔ anu ta-nyɔgɛnu ye kɔnɔ wonu fanan ma la a la. 14A laban, Yisa bɔra gbɛ rɔ karan den tan-ni-kelan ye, anu bi anu de-nyinina tumɛ min. A ya anu makuma anuna dɛnkɛninyabɛlitayɛ anubɛ anuna tolo-gbɛlɛyɛla ko la bawo minnu ya a nimɛ yen, anu ma la wonuna sereyɛ la. 15A ya a fɔ anu ye ko, “Wo ta duninya kan tinɛ bɛɛ rɔ ka kibara-nyimɛ lake mɔgɛ bɛɛ ma. 16Min ba dɛnkɛninya ka batasi, wo si kisi. Kɔnɔ min ti dɛnkɛninya, wo si halaki. 17Tamasere-sɛnbɛmɛ kɛnu si taran dɛnkɛninya-mɔgɛnu fɛ. Anu si nyinɛnu gben n tɔgɛ rɔ. Anu si kan gbɛrɛnu fɔ. 18Anu ba duguma-fan bira, wo ti anu madumɛ. Ni anu ya faga-fan min, a ti ko ma anu na. Anu ba anu bole sa kirayatoenu kuma, wonu si kɛndɛya.” 19Mari Yisa banta kumala anu ye tumɛ min, a layɛlɛta Arinyɛni tɔ ka a mayigi Alla kɔɛn nyimɛ rɔ. 20Karan dannu tara kawandilɛ bɔ tinɛ kan tinɛ bɛɛ rɔ. Mari taranta anu fɛ ka tamasere-sɛnbɛmɛnu di anu ma minnu si a mayira ko anuna kawandilɛ, tonyɛ le.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\