Maraka 3

1Wo kɔma, Yisa sɛgira Yahudiyanuna dina-bɔn la. Kei do ye nyɔ, a bole faganɛ a la. 2Mɔgɛ donu fanan bi nyɔ minnu bi a fɛ ka Yisa maburi tɔn tinyana. Woletɔ anu ya anu yɛ bɛn a ma, ni a si kei wo lakɛndɛya Sulen-Tele ma. 3Yisa ya a fɔ kei bolo faganɛ ye ko, “Na, i sɔ mɔgɛ bɛɛ yala yan.” 4Wo kɔma, a ya mɔgɛnu manyinika ko, “Mala tɔn ko kama? Ma ni nfen ma Sulen-Tele ma, ma ni mɔgɔ dɛnbɛ, ka, ma ni mɔgɔ tɔrɔ? Ma ni mɔgɔ niyi lakanan, ka, ma ni a halaki?” Kɔnɔ anu ya a sigi-a-la don! 5Yisa ya anu dama mafɛlɛn. A diminyara anu ma kɔnɔ a kinikinita anu ma fanan anuna yisi-gbɛlɛyɛla ko la. A ya a fɔ kei wo ye ko, “I ni i bole rasagan.” A ya a bole rasagan nkɛkuna, a kɛndɛyara kelenna! 6Tiriyante wo rɔ, Farisinu anubɛ Mansa Hɛrodila bila-fɛ-mɔgɛ donu tara anu kun nayigi alako anu si Yisa faga-koe rabɛn nya min. 7Yisa anubɛ ala karan dannu tara Kalili dalɛ dafɛ. Nyama-belebele bilara a fɛ. Wonu bɔra Kalili sigisɔn rɔ anubɛ Yudiya nyamanɛ rɔ 8anubɛ Yerusalɛm soe burɔ anubɛ Aidumɛya nyamanɛ rɔ. Donu bɔra Yorodan bɛ kɔgɔma anubɛ so-mɛsɛ minnu bi Taya anubɛ Saidonla foolɛ rɔ. Yisa ya koe minnu kɛ nun, nyama-belebele wonu ya wo lamɔɛn min kɛ, anu nara a wara. 9Nyama wo siya min kɛ, Yisa ya a fɔ ala karan dannu ye ko anu ni kulɔn rabɛn a ye. A ya wo ma alako mɔgɛnu kana a ragbɛrɛn. 10A ara mɔgɔ siyaman nakɛndɛya nun min kɛ, kirayatoe bɛɛ tora anu nyɔgɔn matuntunna alako anu si anu bole tugu a la nya min. 11Nba, nyina-yogomɛnu bi mɔgɛ minnu fɛ, wonu ba Yisa yen tuma-wo-tuma, anu si bui a kɔrɔ ka gbele-gbelen ko, “Allala dan le ile la!” 12Yisa ya a fɔ nyina-yogomɛnu ye a sɛbɛ-kuna-wɛ la ko anu kana a wara-koe fɔ. 13Lunyɛ do, Yisa yɛlɛta kɔnkɛ do kuma tumɛ min, a ye nyinina mɔgɛ minnu ma, a ya wonu kele a wara. Anu nara tumɛ min, 14a ya mɔgɔ tan-ni-fila yabɔ anu tɔ ka anu ma kilayɛnu na. A ya a fɔ anu ye ko, “N bara wo yabɔ alako wo si to n fɛ nya min. N si wo lata fanan ka kawandili bɔ mɔgɛnu ye. 15Ado wo si sɛnbɛ sɔrɔn ka nyinɛnu gben mɔgɛnu fɛ.” 16A ya mɔgɔ tan-ni-filɛ minnu yabɔ, wonu denu denu bi kɛnu na, Saimon wo (Yisa ya min kele fanan ko Pita), 17anubɛ Sɛbɛdila dannu Yemesi anubɛ Yɔni wo (Yisa ya minnu kele fanan ko, “San gbalamɛla dannu”), 18Anduru wo, Filipi wo, Batalamiyu wo, Matiyu wo, Tamasi wo, Alifala den Yemesi wo, Tadiyasi wo, Saimon wo (min si kɛlɛ kɛ ata nyamanɛla ko la) 19anubɛ Yudasi-Isakariyati min ya Yisa don a yogenu bolo tɔ. 20Wo kɔma, Yisa tara a yiyɛ la. Nyama-belebele ya anu nadɛn tun ha Yisa anubɛ ala karan dannu ma fɛrɛ sɔrɔn hali ka fen dɔn. 21Ala mɔgɛnu ya wo lamɔɛn tumɛ min, anu tara a bi tinɛ bawo anu miri ko a ara yuwaya! 22Tɔn-karan-mɔgɛ minnu nara ka bɔ Yerusalɛm, wonu bi a fɔla ko, “Biyɛsiba min bi nyina-kun-tigiyɛ la, wo le ye Yisa fɛ!” Donu ko, “Setanɛ min bi nyina-mansɛ la, wo le ara nyina-gben-sɛnbɛ di a ma.” 23Yisa ya mɔgɛnu kele a wara ka tili kɛ tɛgɛ anu ye. A ko, “Setanɛ si ke Setanɛ gbenna, wa? 24Ni mɔgɛnu bi anu nyɔgɔn kɛlɛla nyamanɛ woo rɔ, wo nyamanɛ ti mɛ. 25Ni kɛlɛ donta denbayɛ min tɛma, denbayɛ wo ti mɛ nyɛnsɛnna. 26Woletɔ ni Setanɛ ya Setanɛ kɛlɛ, ala mansayɛ si mɛ kama? A si tinya ka ban. 27“Mɔgɔ wo mɔgɔ ti ke sɛnbɛ-tigila bɔn tinyana ka a bolo-fannu bi fɔ ni a ya sɛnbɛ-tigi wo kiri fɔlɔn. Wo kɔma, a ni bon-burɔ-fannu bi. 28“Wa wo hɛnkili to kɛ ko! Mɔgɛnu bi hakɛ min bɛɛ kɛla anubɛ anu bi kuma-yogomɛ min bɛɛ fɔla, anu ma si koto wo bɛɛ la. 29Kɔnɔ mɔgɔ wo mɔgɔ min bi kuma-yogomɛ fɔla Allala Ni Sɛnimɛ ma, a ma ti koto bi, a ma ti koto habadan!” 30Yisa ya kɛ fɔ bawo mɔgɛ donu ko, “Nyina-yogomɛ le ye a fɛ.” 31Yisa na anubɛ a dɔgɛnu nara. Anu sɔnɛ tora luyi ma. Anu ya mɔgɛ do sɔ a kele tinɛ. 32Yisa lafoonɛ nyama la. Anu ya a fɔ a ye ko, “I na anubɛ i dɔgɛnu bi luyi ma. Anu bi i yen-koe rɔ.” 33Yisa ya anu yabi ko, “N na ye yon na? N dɔgɛnu bi yonnu na?” 34Minnu siginɛ a dafɛ, a ya wonu mafɛlɛn. A ko, “N na anubɛ n dɔgɛnu denu bi kɛnu na! 35Minnu bi Alla diyana koe kɛla, n na kelen nyɔgɛ anubɛ n na le wonu na.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\