Maraka 6

1Yisa bɔɛ Yairasi warɛ, a makolota kan min, a sɛgira nyɔ. Ala karan dannu bilanɛ a fɛ. 2Sulen-Tele ma, a ya mɔgɛnu karan Yahudiyanuna dina-bɔn la. Mɔgɔ siyaman nadɛnta nyɔ. Anu ya ala karan lamɔɛn tumɛ min, anu dama kawara. Anu ya nyinikalɛ kɛ ko, “Yon ya hɛnkili kɛ di a ma? A ya hɛnkili kɛ bɛɛ sɔrɔn mintɔ? A si ke kabana koenu mala kama? 3Bon-tuwalɛ le ma kɛ la, Mariyamala dan kɔni? Yemesi, Yusufu, Yudasi, anubɛ Saimon, a dɔgɔ keminɛnu le wonu na. A dɔgɔ musi bɛɛ siginɛ yan de!” Woletɔ a bɔrɔbɔnɛ anu bolo. Anu ma sɔn dɛnkɛninyala a ma. 4Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Nɛbi si gbiliyɛ sɔrɔn kan tinɛ bɛɛ fɔ a nyɛrɛ sɔrɔn-soe burɔ anubɛ ala mɔgɛnu bolo.” 5A ya a bole sa kirayatoe dandenu kuma alako wonu na si kɛndɛya nya min. Kɔnɔ wo kɔma, a ma ke kabana koe gbɛrɛ kɛla nyɔ. 6A kawara anuna dɛnkɛninyabɛlitayɛ ma kati! Wo kɔma, so-mɛsɛ minnu bi nyɔla foolɛ rɔ, Yisa tagamanta wo bɛɛ rɔ ka mɔgɛnu karan. 7A ya ala karan den tan-ni-filɛnu kele anu nyɔgɔn fɛ ka anu sɔ fila-filanyɛ ma. A ya nyina-gben-sɛnbɛ di anu ma. 8Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Dɔn-fen wo, tagama-bɔrɔ wo, wodi wo, hali duruki gbɛrɛ, wo kana ta wo fenfen na wo bolo fɔ wola sewuri. Wo ni wota sanbarɛ don.” 10A ya a fɔ anu ye fanan ko, “Wo ni to wo yiya fɔlɛ rɔ, ha wo bɔ-tumɛ ni ke soe wo burɔ. 11Ni anu ma wo rabira soe min tɔ hali ka anu tole masɔ wo la, wo tenbi soe wo bolokala, wo ni wo kian ragbɔngbɔn nyɔ. Wo si ma sereyɛ la anu kan ma!” 12Nba, anu tara kawandili bɔ tinɛ ko mɔgɛnu ni yɛlɛma ka anu hakɛnu boloka. 13Anu ya nyina siyaman gben ka tuli kɛ kirayato siyaman ma anu kɛndɛya-koe la. 14Mansa Hɛrodi ya Yisa wara-koe bɛɛ lamɔɛn bawo Yisa mankan ara nyɛnsɛn kan tinɛ bɛɛ rɔ. Mɔgɛ donu ya anu miri ko, “Yɔni-Batasi-Kɛlɛ ara sɛgi a niyi la. Wo le ya a to, a ye kabana-ko-wɛnu kɛla a sɛnbɛ la.” 15Kɔnɔ donu ko, “Nɛbi Ilaya le ale la.” Donu fanan ko, “Fɔlɔ-nɛbi-wɛ do le ale la.” 16Mansa Hɛrodi ya wo lamɔɛn tumɛ min, a ko, “Yɔni-Batasi-Kɛlɛ le, yɔ! N ya a kunyɛ tɛgɛ a la kɔnɔ a ara a sɛgi a niyi la.” 17Hɛrodi ya a dɔgɔ keminɛ Filipila musi bi a bolo min kɛ nun, Yɔni-Batasi-Kɛlɛ tora a fɔla Hɛrodi ma nun ko, “A ma bɛn i ni i dɔgɔ keminɛla musi bi a bolo!” Wo le ya a ma, Hɛrodi nyɛrɛ ya Yɔni bira-koe latɛgɛ nun ka a sa yele la alako a si ala musi Hɛrodiyasi hɛnɛ nya min. 19Ala musi Hɛrodiyasi diminyanɛ Yɔni ma nun. A faga-sɔgɛ ya a bira kɔnɔ a ma ke a fagala Mansa Hɛrodila ko la. 20Mansa Hɛrodi kilanta Yɔni la bawo a ya Yɔni lɔn mɔgɔ-nyimɛ la, ado a sɛnima. Woletɔ a ya a kandan a kin na! Hɛrodi wa a tole masɔ Yɔni la tuma-wo-tuma, a kɔndɔ si fili kɔnɔ hali wo, a di a ye ka a tole masɔ a la tun! 21Tɔ-a-la, Hɛrodiyasi ya fɛrɛ sɔrɔn Yɔni ma. Mansɛ sɔrɔn-tele kera tumɛ min, a ya ladiyɛ kɛ ala kun tiginu ye nun anubɛ ala kɛlɛ-den-kunyɛnu anubɛ Kalili nyamanita-mɔgɔ-banu. 22Hɛrodiyasila dunmusi donta bɔn la ka a dɔn anu ya la. Dɔn-kɛ wo ya Mansa Hɛrodi anubɛ a ta-nyɔgɛnu hɛnɛ kati! Nba, mansɛ ya a fɔ dunmusi ye ko, “Nfen sɔgɛ ye i la? I ye fenfen fɛ, n si wo di i ma. 23N bara n keli, i wa n madiya fenfenna ko la, n si wo di i ma, hali nta nyamanɛ talɛ!” 24Woletɔ dunmusi tara a na manyinika. A ko, “N ni nfen fɔ a ye?” A na ya a yabi ko, “Yɔni-Batasi-Kɛlɛ kunyɛ.” 25Dunmusi sɛgira mansɛ wara tiriya ka a fɔ a ye ko, “N bi a fɛ, i ni Yɔni-Batasi-Kɛlɛ kunyɛ sa miran rɔ ka a di n ma kaka!” 26Kumɛ wo ya mansɛ yisi tinya bɛrɛkɛ! Kɔnɔ a ma ke a sɔsɔla bawo a ara a keli a ye mɔgɛ bɛɛ yala. 27Woletɔ a ya a makandannɛ do sɔ tiriya ko a ni na Yɔni kunyɛ la. A makandannɛ wo tara yele la ka Yɔni kunyɛ tɛgɛ a la. 28A nara a la miran rɔ ka a di dunmusi wo ma. Dunmusi fanan ya wo don a na bolo. 29Yɔnila karan dannu ya wo lamɔɛn tumɛ min, anu nara a furi bi tinɛ ka ta a togon. 30Yisala kilayɛnu sɛgira a wara. Anu ya koe min bɛɛ kɛ, anubɛ ka mɔgɛnu karan nya min, anu ya wo bɛɛ rakaran Yisa ye. 31Mɔgɔ siyaman bi ta-ni-sɛgi kɛla nya min, Yisa anubɛ ala karan dannu ma fɛrɛ sɔrɔn hali ka fen dɔn. Woletɔ a ya a fɔ anu ye ko, “Ma ta wona ma dan na kan tinɛ do rɔ. Ma ni ma sulen watini kɔrɔ.” 32Nba, anu dɔrɔn de donta kulɔn rɔ ka ta wula-da-rakolɔn rɔ anu dan na. 33Hali wo, mɔgɔ siyaman ya anu tamatoe yen! Anu burimatoe tara anu yarɔ ka bɔ soe bɛɛ rɔ. Anu fɔlɔn kera kan tinɛ wo rɔ Yisa anubɛ ala karan dannu yarɔ. 34Yisa bɔra kulɔn rɔ tumɛ min, a ya nyama-belebele-wɛ wo yen. A yisi fara kinikinɛ la anuna ko la bawo anu manɛ iko saga-fɛ-birala sa sagɛ minnu fɛ. Wo le ya a ma, a wulita anu karanna ko siyaman na. 35Wurɛ kera tumɛ min, ala karan dannu ya a fɔ a ye ko, “Suyi ara ke. Ado wulɛ le kɛ la. 36Sɛnɛ minnu bi yan dafɛ anubɛ so-mɛsɛnu, i ni nyama lata nyɔnu tɔ alako anu ni ta dɔn-fan do san anu nyɛrɛ ye.” 37Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wole nyɛrɛ ni dɔn-fan di anu ma.” Anu ya a manyinika ko, “I ye a fɛ ma ni ta san-kelen-sarɛ don biredi rɔ anu de-nyini koe la?” 38Yisa ya anu yabi ko, “Biredi yili ye wo bolo? Wo ta a mafɛlɛn.” Anu ya wo lɔn tumɛ min, anu ya a fɔ a ye ko, “Ma ya biredi loli yen anubɛ yɛgɛ fila fanan.” 39Nba, Yisa ya a fɔ ala karan dannu ye ko, “Wo ni mɔgɛ bɛɛ fara ka anu kurun kurɔn nasigi bin kuran kuma.” 40Woletɔ mɔgɛnu sigira mɔgɔ kɛmɛ-kɛmɛyɛ ma, ani mɔgɔ bi-loli bi-lolinyɛ ma. 41Wo kɔma, Yisa ya biredi loli anubɛ yɛgɛ filɛ wonu bi. A ya a yɛ layɛlɛ san ma ka baraka bira Alla ye. A ya biredi loli wo rakerikeri ka a don ala karan dannu bolo alako anu ni wonu tafara mɔgɛnu tɛma. A ya yɛgɛ fila fanan fara anu dama tɛma. 42Bɛɛ ya fen dɔn ka fa pim! 43Mɔgɛnu datoe min tora, karan dannu ya sende tan-ni-fila lafa biredi kundi anubɛ yɛgɛ toe wo la. 44Kei minnu ya biredi wo dɔn, wonu yatɛ bɛnta mɔgɔ waga loli ma. 45Yanni a ni nyama lata, Yisa ya ala karan dannu sigi kulɔn rɔ tiriya ka anu nata a yarɔ dalɛ kɔma Bɛti-Sayida soe burɔ. 46A ban mɔgɛnu masarala, a yɛlɛta kɔnkɛ kuma ka madiyali kɛ. 47Wura dɛ wo la, kulɔn ara ke dalɛ tɛma, ado Yisa kelen pe le gbele ma. 48A ya a yen ko ala karan dannu bi tɔrɔla kulɔn lata koe rɔ bawo fɔnyɔ ara a kunyɛ sa anu ma. Su talɛ ma, Yisa ye tagamana yi kuma anu bara la. A tora doni, a ni tenbi anu na nun. 49Kɔnɔ anu ya a yen tagamana yi kuma tumɛ min, anu ya a lɔn yiyɛ le la. Anu gbele-gbelenta kilan bolo. 50Anu dama kun makɔra. Yisa kumara anu ye kelenna! A ko, “Wa wo yisi-kimɛ! Nde le. Wo kana kilan!” 51A donta anu fɛ kulɔn rɔ. Fɔnyɔ sigira a la don! Karan dannu kawara bɛrɛkɛ! Anu kɔndɔ filita bawo 52anu ma biredi koe wo nya-yen bɛ min kɛ nun. Anu yisi gbɛlɛyara ado anu ma ke kɛ fanan nya-yenna. 53Anu ya dalɛ tɛgɛ ka na Kɛnɛsarɛti soe burɔ. Anu ya kulɔn kiri nyɔ. 54Anu bɔra kulɔn rɔ nya min, mɔgɛnu ya Yisa lɔn kelenna! 55Woletɔ anu burimatoe tara kan tinɛ bɛɛ rɔ ka na kirayatoenu na a wara. Anu nara anu na sanyilinu tɔ. 56Yisa tara kan tinɛ min bɛɛ rɔ, a mara so-mɛsɛ la wo, a mara so-wɛ la wo, a mara sɛnɛ la wo, mɔgɛnu ya anuna kirayatoenu bi ka anu sa barɛ tɛma. Anu ya a madiya alako a ni sɔn kirayatoenu ni anu bole tugu hali ala duruki da-gbole la. Min bɛɛ ya anu bole tugu a la, wonu kɛndɛyara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\