Maraka 7

1Nba, Farisinu anubɛ tɔn-karan-mɔgɛ minnu bɔra Yerusalɛm, wo donu kinkinta Yisa la. 2Anu ya a yen ko ala karan dan donu bi fen dɔnna anu bolo lakubɛlɛ la. Anu ma anu naku a kilɛ fɛ iko anuna namu ye nya min. ( 3Farisinu anubɛ Yahudiyanu ya namu min sɔrɔn anu benbanu bolo, wo le ko anu ti fen dɔn fɔ anu ba anu bole laku a kilɛ fɛ. 4Wo kɔma fanan, anu ko anu ba fenfen san feri kɛ tinɛ, anu ti wo dɔn fɔ anu ba anu nyɛrɛ sɛninya fɔlɔn. Namu siyaman gbɛrɛ ye anu bolo, anu ya minnu sɔrɔn anu benbanu bolo iko yi-lafɛ maku-nya anubɛ dagɛnu anubɛ bara-mawulannu.) 5Woletɔ Farisinu anubɛ tɔn-karan-mɔgɛ wonu ya Yisa manyinika ko, “Nfenna ila karan dannu sa ma benbanuna namu birala fɔ ka fen-dɔn-kɛ anu bolo lakubɛlɛ la?” 6Yisa ya anu yabi ko, “Aiseya ya wɔlɔyiyɛ min kɛ wolela ko la, wo telenta! Nyɛrɛ-mayiralɛ le wole la iko a ya a sɛbɛ nya min. A ya a sɛbɛ ko Alla ko, ‘Mɔgɛ kɛnu bi a fɔla anu da rɔ ko n di anu ye kɔnɔ n bara-koe sa anu yisi-kunyɛ la! 7Anu bi n batola fu bawo anu bi mɔgɛnu nabilala anuta tɔnnu na iko nta tɔn le!’ ” 8Nba, Yisa ko, “Wo ara Allala tɔn boloka ka mɔgɛnuna namu bira.” 9A ko fanan, “Ado halliya-kilɛ ye wo bolo ka wo ban Allala tɔn la alako wo ni wo nyɛrɛla namu bira nya min! 10Bawo Nɛbi Musa ya a fɔ ko, ‘Wo ni wo fanu anubɛ wo nanu gbiliya.’ A ko fanan, ‘Ni mɔgɔ wo mɔgɔ ya kuma-yogomɛ fɔ a na anubɛ a fa ma fɔ wo tigi ni faga serr!’ 11Kɔnɔ wole ye mɔgɛnu karanna ko ni kɔ-fan do ye mɔgɛ bolo a si a na anubɛ a fa dɛnbɛ min na kɔnɔ ni a si a fɔ anu ye ko, ‘Allatɛ le kɛ la,’ 12hali a ma a na anubɛ a fa dɛnbɛ kɔ-fan wo la tun. 13Wo ara Allala kumɛ ma fuyi la wola namunu fɛ worɔ. Ado wo ye donu karanna wonu na. Nba, wo ye kɛ siyaman su kɛla.” 14Wo kɔma, Yisa ya nyama kele a wara tun ka a fɔ anu ye ko, “Wo ni wo tole masɔ ka koe kɛ nya-yen a kilɛ fɛ! 15Mɔgɛ ye fan min bɛɛ dɔnna, wo fenfen ti a latinya kɔnɔ min bi bɔla mɔgɔ yisi rɔ, wo le si a latinya. [ 16Ni min si ko nya-yen, a ni a tole masɔ!”] 17Yisa bɔɛ nyama fɛ ka don bɔn la tumɛ min, karan dannu ya a manyinika tili wo kɔrɛ ma. 18Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Ha ka, wo ma hɛnkili sɔrɔn kɛ ma? Fenfen ti yigi mɔgɔ burɔ min si a latinya 19bawo dɔn-fan ti don a yisi rɔ fɔ ka yigi a buyi burɔ. Wo kɔma, a si bɔ a bagbuyi rɔ.” (Yisa ya kɛ fɔ alako a la ni gbɛ ko a bɛnnɛ mɔgɛ ni dɔn-fan su bɛɛ dɔn.) 20A ko, “Min si bɔ mɔgɔ yisi rɔ, wo le si a latinya. 21Miriya-yogomɛ minnu si mɔgɔ don kisimiriya koe rɔ, wo le kankanyɛ wo, mɔgɔ fagɛ wo, yɛlɛnyɛ wo, nata-yogomɛ wo, ko-yogomɛ su bɛɛ wo, yanfɛ wo, ko kɔsɔnɛ wo, keliyɛ wo, mɔgɔ rafɔɛ wo, wasinteyɛ wo, anubɛ kalokalonteyɛ. Wonu denu si bɔ mɔgɔ yisi rɔ. 23Ko-yogomɛ wo bɛɛ ye bɔla mɔgɔ yisi le tɔ ado wonu denu si a latinya.” 24Wo kɔma, Yisa bɔra nyɔ ka ta Taya anubɛ Saidon dafɛ-soenu tɔ. A yiyara mɔgɛ dola bɔn la nyɔ. A ma di a ye mɔgɔ wo mɔgɔ ni a lɔn ko a ye nyɔ kɔnɔ hali wo, a ma ke a dogonna. 25Nyinɛ ye musi minna dunmusi fɛ, wo ya Yisa wara-koe lamɔɛn. Musi wo nara a wara tiriya ka a sa a kian kɔrɔ. 26Musi wo, sibolo gbɛrɛ le min sɔrɔnta Finisiya sigisɔn rɔ Siriya nyamanɛ rɔ. A ya Yisa madiya ko a ni nyinɛ wo gben ala dunmusi fɛ. 27Kɔnɔ Yisa ya a fɔ a ye ko, “Ma ni dennɛnu de-nyini fɔlɔn. A ma bɛn ka dennɛnuna dɔn-fan bi ka a lakɛ wulinu kɔrɔ.” 28Musi wo ya a yabi ko, “N fa, hali wuli minnu bi tebulu kɔrɔ, wonu si dennɛnuna dɔn-fen-buriburi dɔn de!” 29Yisa ya a fɔ a ye ko, “Ka a tɛgɛ ila yabilɛ kɛ ma, ta i warɛ. Nyinɛ ara bɔ ila dunmusi fɛ!” 30Woletɔ a sɛgira a warɛ. A ya ala dunmusu nɛ sani taran sa-fan rɔ nyɔ. Nyinɛ ara bɔ a fɛ feu! 31Wo kɔma, Yisa bɔra Taya soela foolɛ rɔ. A tenbira Saidon anubɛ kilɛ wo fɛ min bi so kun tan waralɛ rɔ ha Kalili dalɛ dafɛ. 32Mɔgɛ donu nara kei-tolo-gberan la, kuma koe gbɛlɛ min kuma kati! Anu ya Yisa madiya ko a ni a bole sa a kuma. 33Woletɔ Yisa ya a bi ka a bɔ nyama tɛma ka ta a la a dan na. A ya a bolo-nɔlɔnɛnu nadon a tolenu tɔ. Wo kɔma, a ya a da-yi kɛ a bolo-nɔlɔnɛ ma ka wo nɔrɔ kei wo nagan ma. 34Yisa ya a yɛ layɛlɛ san ma. A ya a niyi lafɛ kinikinɛ ma fɛɛɛ! A ya a fɔ kei wo ye ko, “Tole, i la ni ka!” 35Tiriyante wo rɔ, kei wo tole lakara. A nagan fulenta. A ya kumɛ dabira, a kuman kan latɛgɛnɛ feu! 36Wo kɔma, Yisa ya a fɔ anu dama ye ko anu kana wo fɔ mɔgɔ wo mɔgɔ ye. Kɔnɔ iko a ya a fɔ anu ye nya min ko anu kana a fɔ mɔgɔ woo ye, anu denu tora a fɔla ka tenbi wo la. 37Min bɛɛ ya wo lamɔɛn, wonu kawara kati! Anu ko, “A ye koe bɛɛ kɛla a kin na! Hali tolo-gberannu, a ye wonu tole lakala ka bobenu nagan lafulen!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\