Maraka 8

1A ma mɛ wo kɔma, nyama-belebele-gbɛrɛ ladɛnta. Dɔn-fen mumɛ sa anu bolo min kɛ, Yisa ya ala karan dannu kele a wara. A ko, 2“N bara kinikini mɔgɛ kɛnu ma bawo anu bara tele sawa kɛ n fɛ. Nba kaka, dɔn-fen sa anu bolo tun. 3Ni n ya anu nata anu barɛ, n ma anu de-nyini, anu si kirɔn-a-la kilɛ la bawo donu bɔra dinkira-yan rɔ.” 4Ala karan dannu ya a manyinika ko, “Mɔgɛ si ke dɔn-fan sɔrɔnna mintɔ wulɛ kɛ rɔ yan min si mɔgɛ kɛ bɛɛ rabɔ?” 5Yisa ya anu manyinika ko, “Biredi yili ye wo bolo?” Anu ya a yabi ko, “Wɔrɔnfila.” 6Yisa ya a fɔ nyama ye ko anu ni sigi dugi ma. A ya biredi wɔrɔnfilɛ wo bi ka baraka bira Alla ye. A ya anu takerikeri ka anu don ala karan dannu bolo alako anu ni a fara nyama tɛma. Karan dannu ya wo ma. 7Yɛgɛ-mɛsɛ doni fanan bi anu bolo. Yisa ya baraka bira wo fananna ko la ka a fɔ karan dannu ye ko anu ni wonu fanan fara mɔgɛnu tɛma. 8Mɔgɛ waga nani nyɔgɛ ya fen dɔn ka fa pin! Karan dannu ya sende wɔrɔnfila lafa anu datoe la. Wo kɔma, Yisa ya nyama masara. 10Tiriyante wo rɔ, anubɛ ala karan dannu donta kulɔn rɔ ka ta Damanuta sigisɔn rɔ. 11Farisi donu nara ka Yisa-sɔsɛ dabira a kɔrɔbɔ tinɛ. Anu ya a fɔ a ye ko a ni kabana koe do yira anu na ka bɔ Arinyɛni tɔ alako anu ni a lɔn ni Alla le ye a fɛ. 12Yisa kurunta, a ko, “Nfenna mɔgɛ kɛnu bi kabana koe manyinikala n bolo tolon? Ado wa wo hɛnkili to kɛ ko! Kabana ko woo ti kɛ mɔgɛ kɛnu ye mumɛ!” 13A bɔra anu fɛ ka sɛgi kulɔn rɔ alako a ni tenbi dalɛ kɔgɔma. 14Nba, karan dannu nyinara ka na biredi gbɛrɛ la anu bolo. Biredi kelen pe, wo le ye anu bolo kulɔn rɔ. 15Yisa ya anu makawandi ko, “Wo ni a ma wo fɛrɛma Farisinu anubɛ Mansa Hɛrodita biredi-yɛlɛ-fanla ko la.” 16Anu ya a fɔ anu nyɔgɔn ye ko, “A ye kɛ fɔla bawo biredi sa ma bolo, nyɛ?” 17Anu bi min fɔla nun, Yisa ye wo kalama woletɔ a ya anu manyinika ko, “Biredi sa wo bolo min kɛ, nfenna wo ye wo rakaranna wo nyɔgɔn tɛma? Ha bi, wo sa kɛ nya-yenna! Wo hɛnkili sa, wa? 18Yɛ ye wo bolo kɔnɔ wo sa fen yenna. Tole ye wo bolo kɔnɔ wo sa ko lamɔɛnna. N ya biredi loli rakerikeri mɔgɛ waga loli ye tumɛ min, wo ara nyina wo ko, wa? Wo ya sende yili lafa anu datoenu na?” Anu ya a yabi ko, “Tan-ni-fila.” 20Yisa ya anu manyinika ko, “N ya biredi wɔrɔnfila rakerikeri mɔgɔ waga nani ye tumɛ min, wo ya sende yili lafa anu datoenu na?” Anu ya a yabi ko, “Wɔrɔnfila.” 21A ya anu manyinika worɔ ko, “Nba, ha ka, wo ma a nya-yen bɛ, wa?” 22Nba, Yisa anubɛ ala karan dannu kera Bɛti-Sayida soe burɔ. Mɔgɛ donu nara fiyɔn la Yisa wara ka a madiya ko a ni a bole tugu a la. 23Yisa ya fiyɔn wo bira a bole ma ka ta a la soe kɔma. Yisa ban a da-yi kɛla a yɛ ma tumɛ min, a ya a bolenu sa a kuma ka a manyinika ko, “I ye fen yenna, wa?” 24Kei wo ya a yɛ layɛlɛ. A ko, “N bi mɔgɛnu yenna kɔnɔ anu mani de iko kɔlɔmanu tenbi tagamana.” 25Yisa ya a bolenu sa kei wo yɛ ma tun. Kei wo yɛ lakara bɛrɛkɛ! A ye fen yenna a kilɛ fɛ kaka! 26Nba, Yisa ya a lata a warɛ kɔnɔ a ko, “I kana sɛgi soe tun.” 27Wo kɔma, soe min tɔgɛ Sɛsariya-Filipai, so-mɛsɛ minnu bi wola foolɛ rɔ, Yisa anubɛ ala karan dannu tara nyɔnu tɔ. Anu tamatoe, a ya anu manyinika ko, “Yon bi nde la? Mɔgɛnu bi nfen fɔla nna ko la?” 28Anu ya a yabi ko, “Donu ko Yɔni-Batasi-Kɛlɛ le ile la. Donu ko Nɛbi Ilaya. Donu fanan ko nɛbi gbɛrɛ le.” 29A ya anu manyinika ko, “Wole don? Wole ko kama? Yon bi nde la wole yala?” Pita ya a yabi ko, “Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ le ile la.” 30Nba, Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wo kana n wara-koe fɔ mɔgɔ wo mɔgɔ ye.” 31Wo kɔma, Yisa ya ala karan-dannu-karan dabira. A ko, “A fɛrɛ sa fɔ nde, Hadama dan ni tɔrɔ kɛmɔgɛnu anubɛ saraka-masɔla-wɛnu anubɛ tɔn-karan-mɔgɛnu bolo. Anu si anu ban n na ka n faga. A tele sawa nyɔgɛ, Alla si n nawuli tun ka bɔ furinu tɛma.” 32A ya kɛ ragbɛ anu ye feu! Wo kɔma, Pita ya Yisa labɔ doinu dafɛ. A ya Yisa makumɛ dabira. 33Yisa ya a yɛ lamunun ala karan dannu na. A ya Pita makuma, a ko, “Ile, bɔ n fɛ. I ye Setanɛta kumɛ le fɔ tinɛ wo la! Ila miriya kɛ, mɔgɛnu miriya le wo la kɔnɔ Allata miriya ma wo la!” 34Yisa ya nyama anubɛ ala karan dannu kele a wara. A ya a fɔ anu ye ko, “Ni mɔgɔ wo mɔgɔ ye a fɛ ka bila n fɛ, fɔ a ni a nyɛrɛ wara-koe boloka ka a nyɛrɛ faga-kɔn bi ka bila n fɛ. 35Ado mɔgɛ min bi a fɛ ka a nyɛrɛ niyi kisi, wo tigi si bɔnɔ a niyi la. Kɔnɔ min bi bɔnɔna a niyi la nde anubɛ kibara-nyimɛla ko la, wo niyi la si kisi. 36Ni mɔgɛ ya duninya fan bɛɛ sɔrɔn kɔnɔ a ni bɔnɔ a niyi la, a ya nfen tɔnɛ sɔrɔn wo la? 37Mɔgɔ ti ke fenfen dila a niyila ko la. 38Nba, wati-yogomɛ kɛ, mɔgɛnu ma Alla lɔn wati min, ni mɔgɛ ya a kan-kɔ sɔ nde anubɛ nna karan la, nde, Hadama dan anubɛ melika-sɛnimɛnu ba na tumɛ min n Fa Allata gbiliyɛ rɔ, nde fanan si n kan-kɔ sɔ wo tigi la.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\