Matiyu 11

1Yisa banta a sarala ala karan den tan-ni-filɛ la tumɛ min, a bɔɛ nyɔ, a tara Kalili nyamanita soenu tɔ ka mɔgɛnu karan anubɛ ka kawandili bɔ. 2Yɔni-Batasi-Kɛlɛ ye yele la tumɛ min, a ya Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛla wɔli-kɛ-tɔgɛ lamɔɛn, Yisa kɔni. Woletɔ a ya ala karan dan donu nata Yisa wara. 3Anu ke, anu ya Yisa manyinika ko, “A fɔ ma ye, wa, Yɔni ya minna na-koe fɔ, ile le wo la, ka, ma ni dogbɛrɛ makɔni?” 4Yisa ya anu yabi ko, “Wo ye min namɔɛnna ka min tayen wo nyɛrɛ yɛ la, wo sɛgi ka wo dantɛgɛ Yɔni ye. 5Ya-fiyɔnnu bi fan yenna, namarɛnu bi tagamana, kunatoenu bara kɛndɛya, tolo-gberenu bi ko lamɔɛnna, furinu na ara wuli ka niyi lafɛ, kibara-nyimɛ kawandili ara bɔ bolo-kolɔnnu ye. 6Sika sa ale min tɔ ndela ko la, duwa-dan le wo tigi la!” 7Yɔnila karan dannu sɛgimatoe, Yisa ya Yɔni wara-koe fɔ nyama ye. A ko, “Wo tara Yɔni wara wulɛ rɔ tumɛ min, wo miriya ye nfen yen-koe ma nun? Fɔnyɔ ye kalɛ min namagala nun, ba? Wo dɔrɔn? 8Nba, wo tara nfen yen-koe la worɔ? Kei min fɛrɛya bɔnɛ kura nyimɛ la, wa? Ade! Mɔgɛ fɛrɛya bɔnɛ sufa, wonu bi mansɛnuna bolɔn burɔ! 9Wa a fɔ n ye, wo miriya ye nfen yen-koe ma nun? Nɛbi, wa? Ɔnde kɔnɔ n bi a fɔla wo ye, wo ya min yen, wo tenbira nɛbi la de! 10Ado a sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ Yɔni lela ko la nun ko ala kilayɛ le Yɔni kɛ la. Alla ko, ‘N bi nna kilayɛ latala i yarɔ ka kilɛ laka i ye.’ 11Wa wo hɛnkili to kɛ ko! Yɔni-Batasi-Kɛlɛ makawara ka tenbi mɔgɛ bɛɛ la nun. Kɔnɔ Alla min bi Arinyɛni tɔ, ale min dɔgɔ ata mansayɛ rɔ, wo makawara Yɔni ko. 12Ka a dabira Yɔnila kawandili-bɔ-wati ma, ha ka a sigi bi tele nyɛrɛ la, karagbɛlɛnu bi anu tayala Allala mansayɛ kɛlɛla ka ala fanka bi anu nyɛrɛ ye fɔrɔsɛ la. 13Alla ya tɔn min di Nɛbi Musa ma anubɛ nɛbi doinuta kumɛ, wo bɛɛ ye Allala mansaya-koe fɔla ha ka ke Yɔnita wati kɛ ma. 14Nba, ni wo si la anuna kumɛ la, Yɔni le ale Nɛbi Ilaya wo la, a fɔra min ma ko a ye nala. 15Nba, ni min si ko nya-yen, a ni a tole masɔ! 16“Nba, n si bi-tele-kɛ-mɔgɛnu sanka nfen ma? Anu mani de iko dennɛ minnu bi tolonna barɛ rɔ. Dennɛnu bi anu kan nabɔla anu ta-nyɔgɛnu ma. 17Anu bi a fɔla ko, ‘Ma ara kɔnyɔ-masɔ-sigi sa wo ye kɔnɔ wo ma wo dɔn! Ma ara saya-sigi sa wo ye kɔnɔ wo ma di!’ 18Nba, Yɔnila nɛ, a ma na fen dɔn anubɛ minni koe la dɔrɔn. Bɛɛ ko nyinatoe le ale la! 19Nde, Hadama danla nɛ, n ya fen dɔn ka n min. Bɛɛ ko, ‘Kei kɛ mafɛlɛn! Nugulamɛ anubɛ gbɛɛ-minnɛ le. Duti-makelelɛnu anubɛ hakɛ tiginu diyana-mɔgɛ le.’ Hali wo, Allata hɛnkilimayɛ ara yen ata kɛwɔli-latelennɛnu fɛ ko tonyɛ le.” 20Wo kɔma, Yisa ya kabana ko siyaman kɛ soe minnu tɔ nun, a ya a dabira ka soe wonu sigilɛnu makuma bawo anu ma tubi ka anu kɛ-nya yɛlɛma. 21A ko, “Ile Koresin so-burɔ-mɔgɛnu, gbalo ye wo kuma! Ile Bɛti-Sayida so-burɔ-mɔgɛnu, gbalo ye wole fanan kuma bawo kabana koe minnu bara kɛ wo rɔ, ni wo nyɔgɔn kɛra Taya anubɛ Saidon soenu tɔ nun, nyɔ-mɔgɛnu bara tubi nun, bi ma! Anu si kasa-kurɛ don anu kan na nun ka ta-gbangban kɛ anu kunyɛ rɔ ka a yira ko anu bara anu kɛ-nyanu yɛlɛma! 22Nba, n ni a fɔ wo ye. Kiti-tɛgɛ-lunyɛ, Alla si kinikini Taya anubɛ Saidon so-burɔ-mɔgɛnu ma ka tenbi wole la. 23Nba, ile Kapereniyam so-burɔ-mɔgɛnu! Wo ye a fɛ ka wo nyɛrɛ layɛlɛ ha ka ke Arinyɛni tɔ, nyɛ? Ade, Alla si wo lafili ka wo ladon nyahanama rɔ bawo kabana koe minnu bara kɛ wole tɛma, ni wonu kɛra Sɔdɔm so burɔ nun, a ye nyɔ nun ha bi! 24Nba, n ni a fɔ wo ye. Kiti-tɛgɛ-tumɛ wa ke, Alla si kinikini Sɔdɔm so-burɔ-mɔgɛnu ma ka tenbi ile la.” 25Wo wati ya a taran, Yisa ya a fɔ ko, “E, n Fa, san kole anubɛ dugu kole Mari! N bi baraka birala i ye bawo i wara koe min dogon hɛnkilimɛnu anubɛ mɔgɔ karannɛnu ma, i wara wo yira karanbɛlɛnu na. 26Ɔnde, n Fa, ado wo bɛɛ ara i wasa ka a ma wo nya. 27“N Fa ara fan bɛɛ di n ma. Mɔgɔ wo mɔgɔ ma nde, Allala dan lɔn fɔ a Fa Alla. Mɔgɔ wo mɔgɔ ma n Fa Alla lɔn fɔ nde, ala dan anubɛ n bi a fɛ ka a yira minnu na. 28“Min bɛɛ ara bandan ala dunu gbilimɛ kɔrɔ, wo ni na nde wara. N si sulen di wo tigi ma. 29Wo ni nta dunɛ bi ka wo sa wo kuma. Wo ni karan nde fɛ bawo n dinyanɛ, n famayiginɛ. Nba, wo si wo sulen worɔ. 30N si dunɛ min di wo ma, a ma gbili. Ado n si dunɛ min sa wo kuma, wo fɛ kati!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\