Matiyu 12

1Yisa tenbira sɛnɛ do rɔ Sulen-Tele ma tumɛ min, kɔnkɛ ye ala karan dannu na nun. Woletɔ anu ya fui-fan-gbesi dabira ka a togotogon anu bolo tɔ ka a kole dɔn. 2Farisinu ya wo yen tumɛ min, anu ya a fɔ Yisa ye ko, “A mafɛlɛn ila karan dannu bi min mala kɛ la Sulen-Tele ma. Anu bi mala tɔn tinyana wo la!” 3Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Dawuda ya min ma wo tumɛ kɔnkɛ ye anubɛ a keminɛnu na, wo ma wo karan bɛ, wa? 4A donta Allala bɔn la. Biredi min dantɛgɛnɛ Alla ma, hali anu bi tɔn tinyana a dɔn tinɛ, anubɛ ala keminɛnu ya wo dɔn. Ado saraka masɔlɛnu denu dɔrɔn kakɛn ka biredi wo dɔn nun. 5Alla ya tɔn min di Nɛbi Musa ma, wo ma wo karan bɛ, wa? Saraka masɔlɛ minnu bi wɔlila Allala bɔn la, wonu bi Sulen-Tele wonu tɔn tinyana. Kɔnɔ hali wo, anu yilikini ma. 6N bi a fɔla wo ye, fan do ye yan min kolo Alla Bato Bɔn ko. 7A sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ ko, ‘N sa saraka-soge fɛ fɔ kinikinɛ.’ Ni wo ya wo kɔrɛ lɔn nun bɛrɛkɛ, wo ti mɔgɔ magbalanɛ kɛnu yiliki. 8Ado Sulen-Tele Mari le nde, Hadama dan la.” 9Yisa bɔra nyɔ ka ta Yahudiyanuna dina-bɔn do la Sulen-Tele wo ma. 10Kei do ye nyɔ min bole faganɛ a la kɔnɔ mɔgɛ donu bi nyɔ minnu bi a fɛ ka tɔgɛ sa Yisa la. Woletɔ anu ya a manyinika ko, “Ni mɔgɔ ya mɔgɔ dandan Sulen-Tele ma, wo si mala tɔn tinya, wa?” 11Yisa ya anu yabi ko, “Sagɛ ye wole min bolo, ni a buira denka-wɛ rɔ Sulen-Tele ma, a tigi ti a layɛlɛ, wa? 12Ado mɔgɔni-gbuyi tenbira sagɛ la pirr! Woletɔ mala tɔn sɔnnɛ ko ma ni mɔgɛ dɛnbɛ Sulen-Tele ma.” 13Wo kɔma, a ya a fɔ kei wo ye ko, “I bole rasagan.” A ya a rasagan. A kɛndɛyara iko a bole doi. 14Wo le ya a ma, Farisinu tara ka anu nyɔgɔn yen Yisa kan ma, ni anu si ke ka a faga nya min. 15Yisa ya a faga koe wo lamɔɛn tumɛ min, a bɔra nyɔ ka ta. Mɔgɔ siyaman bilara a fɛ. A ya kirayatoe bɛɛ lakɛndɛya. 16A ya a fɔ anu ye ko anu kana ala koe fɔ mɔgɛnu ye 17alako Nɛbi Aiseya ya Alla kuman kan min natenbi, wo ni kanbali ko, 18“N bara nna wɔli kɛlɛ min yabɔ, wo le kɛ la. N bara wo keni ado wo ara n hɛnɛ feu! N si nta Ni Sɛnimɛ sa a kuma. A si telenbagayɛ wara-koe fɔ sibole bɛɛ ye. 19A ti seren-seren mɔgɔ ma ado a ti kuma a yisi ma. A ti nyɛɛ nyama ma barɛ rɔ. 20Fanka sa mɔgɛ min na, a ti tɔrɔya sa wo kuma. Yigi sa mɔgɛ min na, a ti wo yisi tinya. A si to ko-nyimɛ kɛla ha telenbagayɛ ni nɔlɛ kɛ. 21Nba, mɔgɛ bɛɛ si anu yigi sa ale kuma.” 22Nba, mɔgɛ donu nara kei do la Yisa wara. Fiyɔn le. A ti ke kumala fanan bawo nyinatoe le. Yisa ya a lakɛndɛya min kɛ, a wulita kumala anubɛ a yɛ lakara ka fen-yen-kɛ fanan. 23Nyama bɛɛ kawara Yisa ma. Anu ya nyinikali kɛ ko, “Kɛ si ma Mansa Dawudala dan la min si na ma kisi, wa?” 24Farisinu ya wo lamɔɛn tumɛ min, anu ya a fɔ nyama ye ko, “A ye nyinɛnu gbenna bawo sɛnbɛ wo bɔnɛ nyina-kun-tigi bolo, Biyɛsiba kɔni.” 25Anu bi anu mirila min ma, Yisa ya wo lɔn. Woletɔ a ya a fɔ anu ye ko, “Ni mɔgɛnu bi anu nyɔgɛnu kɛlɛla nyamani woo rɔ ka dan-nafarɛ sa anu nyɔgɔn tɛma, nyamanɛ wo ti mɛ! Ni so-burɔ-mɔgɛnu bi anu nyɔgɛnu kɛlɛla, ni wo ma, denbayɛ ka dan-nafarɛ sa anu nyɔgɔn tɛma, wo si tinya pɔ! 26Ni mɔgɛ doinu bi anu nyɔgɛ kɛlɛla Setanɛla mansayɛ rɔ, wo kɔrɛ le ko dan-nafarɛ ara ban sala anu tɛma feu! Anu si ke sɔla kama? 27Wo ye a fɔla ko n bi nyinɛnu gbenna bawo nyina-kun-tigi Biyɛsiba le ye sɛnbɛ wo dila n ma. Nba, yon bi sɛnbɛ dila wola mɔgɛnu ma worɔ ka nyinɛnu gben? Wola mɔgɛnu bi a yirala wo rɔ ko wo foni feu! 28Kɔnɔ ni Allala Ni Sɛnimɛ le ye anu gben-sɛnbɛ dila n ma, wo ye a yirala wo rɔ ko Allala mansayɛ ara ke wo ma nun. Ka, a sa wo nya? 29“Mɔgɔ wo mɔgɔ ti ke sɛnbɛ-tigila bɔn tinyana ka a bolo-fannu bi fɔ ni a ya sɛnbɛ-tigi wo kiri fɔlɔn. Wo kɔma, a ni bon-burɔ-fannu bi. 30“Mɔgɔ wo mɔgɔ min sa nde fɛ, wo ye n kan ma. Min sa n dɛnbɛna ka fannu nadɛn, wo ye wonu tanyɛnsɛnna. 31Wo le ya a to, n bi a fɔla wo ye ko mɔgɛnu bi hakɛ min bɛɛ kɛla anubɛ anu bi kuma-yogomɛ min bɛɛ fɔla, anu ma si koto wo bɛɛ la. Kɔnɔ min bi kuma-yogomɛ fɔla Allala Ni Sɛnimɛ ma, a ma ti koto wo la. 32Min si kuma-yogomɛ fɔ nde, Hadama dan ma, a ma si koto wo la. Kɔnɔ mɔgɔ wo mɔgɔ min si kuma-yogomɛ fɔ Allala Ni Sɛnimɛ ma, a ma ti koto bi, a ma ti koto habadan! 33“Ka kɔn-gbɔ-nyimɛ sɔrɔn fɔ kɔlɔma sabatinɛ ni taran i bolo. Kɔlɔma min sabatini ma, ni wo ye i bolo, wo gbɔɛ ti mɔgɔ munanfaga. Kɔlɔma si lɔn a gbɔɛ le fɛ. 34Wo sɔn yogo iko duguma-fannu. Wo sɔn yogoyanɛ min kɛ, wo si ke kuma-nyimɛ fɔla kama? Ado mɔgɛ yisi fannɛ min na, a dɛ ye wo le fɔla. 35Mɔgɔ-nyimɛ si ko-nyimɛ labɔ ata nyimayɛ rɔ. Sɔn-yogoma-tigi si ko-yogomɛ labɔ ata sɔn-yogomɛ rɔ. 36“Nba, n ni a fɔ wo ye, kiti-tɛgɛ-lunyɛ, mɔgɛnu bi kuntanya-kumɛ min bɛɛ fɔla, anu si anu dantɛgɛ Alla ye wo bɛɛla ko la. 37Nba, Alla si mɔgɛ bɛɛ kiti anu kuman kan le fɛ. A si yo sɔrɔn anu fɛ, a si yilikiyi sɔrɔn anu fɛ.” 38Wo kɔma, tɔn-karan-mɔgɛ donu anubɛ Farisi donu ko, “Karan-mɔgɔ, ma ye a fɛ ka i yen kabana koe do kɛla.” 39Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wole sɔn-yogoma-tiginu anubɛ Alla-lɔnbɛlɛnu, wo ye n manyinikala ko n ni kabana koenu kɛ wo ye, nyɛ? Wo ti kabana ko gbɛrɛ yen fɔ Nɛbi Yonata kabana koe. 40Iko Nɛbi Yona ya su sawa anubɛ tele sawa kɛ yɛgɛ-ba burɔ nya min, nde, Hadama dan si su sawa anubɛ tele sawa kɛ dugu kɔrɔ wo nya na le. 41Ninɛfa so-burɔ-mɔgɛnu si anu nasɔ kiti-tɛgɛ-lunyɛ ka wo maburi bawo wonu ya Nɛbi Yonala kawandilɛ lamɔɛn tumɛ min, anu ya anu kɛ-nya yɛlɛma. Nba, n bi a fɔla wo ye ko mɔgɛ do ye yan min kolo Nɛbi Yona ko pirr! 42Musu-mansɛ min bɔra Siba nyamanɛ rɔ don? Wo si a lasɔ kiti-tɛgɛ-lunyɛ ka wo maburi bawo ale bɔra ata nyamanɛ rɔ pon ka na a tole masɔ Mansa Silamɛnita hɛnkilimaya-karan la. Nba, n bi a fɔla wo ye, mɔgɛ do ye yan min kolo Mansa Silamɛni ko pirr! 43“Nba, nyina-yoge wa bɔ mɔgɔ fɛ tumɛ min, a si yilan-yilan wulɛ rɔ ka a sulen tinɛ nyini. Ni a ma kan tinɛ do yen, 44a si a fɔ a nyɛrɛ ye ko, ‘N bɔra bɔn min na, sɔn, n ni sɛgi nyɔ.’ Nba, a si sɛgi ka bon-takolɔn taran. A sɛninyanɛ. A bɛɛ rabɛnnɛ feu! 45A si ta worɔ ka na nyina wɔrɔnfila gbɛrɛ la a bolo minnu yogo ale nyɛrɛ ko. Anu si na ka anu sigi a fɛ bɔn wo la. Nba, mɔgɛ wola ban si yogoya ka tenbi a fɔlɔtɛ la. A si ma bita mɔgɔ-yogomɛnu na wo nya na le fanan.” 46Yisa ye kumala mɔgɛnu ye tumɛ min, a na anubɛ a dɔgɛnu nara. Anu sɔra luyi ma ka nyinikali kɛ ko a yen-sɔgɛ ye anu na. 47Woletɔ mɔgɛ do ya a fɔ a ye ko, “N fa, i na anubɛ i dɔgɛnu sɔnɛ luyi ma. Anu bi i yen-koe rɔ.” 48Yisa ya a yabi ko, “N na ye yon na? N dɔgɛnu bi yonnu na?” 49Wo kɔma, a ya a bolo-nɔlɔnɛ sɔ ala karan dannu na. A ko, “N na anubɛ n dɔgɛnu de kɛnu na! 50N Fa Alla min bi Arinyɛni tɔ, min bi a diyana koe kɛla, n na kelen nyɔgɛ anubɛ n na le wonu na.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\