Matiyu 14

1Mansa Hɛrodi min bi Kalili sigisɔn kun na, wo ya Yisa wara-koe lamɔɛn tumɛ min, 2a ya a fɔ ala mɔgɔ banu ye ko, “Yɔni-Batasi-Kɛlɛ ara sɛgi a niyi la tun serr! Wo le ya a to, a ye kabana koe kɛnu kɛla.” 3Yɔni ye Hɛrodi miriya rɔ bawo a ya a ma nun, a ara Yɔni bira ka a kiri yele la. A ya wo ma ka a tɛgɛ a na kelen nyɔgɛ Filipila musi Hɛrodiyasila ko la. 4Fɔlɔ nun, Yɔni-Batasi-Kɛlɛ tora a fɔla Hɛrodi ye dɛɛ ko, “A ma bɛn, i ni i dɔgɛla musi bi a bolo!” A tora wo fɔla min kɛ, 5Hɛrodi ye a fɛ ka a faga kɔnɔ a kilanta Yahudiyanu na bawo wonu ya Yɔni lɔn nɛbi la. 6Hɛrodi sɔrɔn-tele kera tumɛ min, Hɛrodiyasila dunmusi ya a dɔn nyama bɛɛ yala. Dɔn wo ya Hɛrodi hɛnɛ kati! 7A ya a keli dunmusi wo ye ko, “I wa n tara fenfen ma, n si wo di i ma!” 8Ka a tɛgɛ a na ya min fɔ a ye, a ya Hɛrodi tara ko a ye nyinina Yɔni-Batasi-Kɛlɛ kunyɛ ma pileti ma. 9Mɔnɛ donta mansɛ rɔ ka a tɛgɛ ala kelili wo ma. A ara a keli nyama yala min kɛ, a ko fɔ a ni wo di a ma. 10Woletɔ a ya mɔgɛ do sɔ ka Yɔni kunyɛ tɛgɛ a la yele la. 11Anu nara a kunyɛ la pileti rɔ ka a di dunmusi wo ma. A tara a la a na wara. 12Yɔnila karan dannu nara ka a furi bi ka ta a togon. Wo kɔma, anu tara wo fɔ Yisa ye. 13Yisa ya Yɔni faga koe lamɔɛn tumɛ min, a sigira kulɔn rɔ ka ta kan tinɛ do rɔ mɔgɔ woo sa kan min. Mɔgɛnu ya a ta-koe lamɔɛn min kɛ, anu bɔra anuna soenu tɔ ka ta a wara anu kian ma. 14Yisa bɔra kulɔn rɔ tumɛ min, a ya nyama yen min kɛ, a yisi fara kinikini la anuna ko la. A ya anuna kirayatoenu nakɛndɛya. 15Wura dɛ ara gbɛrɛn tumɛ min, ala karan dannu nara a wara. Anu ko, “Suyi ara ke. Wulɛ le yan na. I ni mɔgɛnu nata so-mɛsɛnu tɔ alako anu ni dɔn-fan san anu nyɛrɛ ye.” 16Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Hali anu ma ta. Wole nyɛrɛ ni dɔn-fan di anu ma.” 17Anu ya a fɔ a ye ko, “Biredi loli anubɛ yɛgɛ fila pe le ma bolo yan.” 18Yisa ko, “Wo na wonu na n ma.” 19A ya a fɔ mɔgɛnu ye ko anu ni sigi binyɛ kuma. Wo kɔma, a ya biredi loli anubɛ yɛgɛ filɛ wonu bi. A ya a yɛ layɛlɛ san ma ka baraka bira Alla ye. A ya biredi loli wo rakerikeri ka a don ala karan dannu bolo. Karan dannu ya wonu di mɔgɛnu ma. 20Bɛɛ ya fan dɔn ka fa pim! Anu datoe, karan dannu ya sende tan-ni-fila lafa wonu na. 21Minnu ya wo dɔn, a keimɛ wonu yatɛ le mɔgɔ waga loli nyɔgɔn na. Musinu anubɛ dennɛnu sa yatɛ wo rɔ. 22Yanni a ni nyama lata, Yisa ya ala karan dannu sigi kulɔn rɔ ka anu nata a yarɔ dalɛ kɔma. 23A banta nyama masarala tumɛ min, a yɛlɛta kɔnkɛ kuma a dan na ka madiyali kɛ. Wurɛ kenɛ, a kelen pe le tora nyɔ. 24Wo wati ya a taran, kulɔn ara ta dalɛ tɛma pon! Yi-ramagɛ ya kulɔn latinki-tanka bawo fɔn-belebele sigira a rɔ. 25Yisa nara ke anu ma banda-ka-da-pinpi ma. A ye tagamana anu bara yi kuma. 26Karan dannu ya a yen tagamana yi kuma tumɛ min, anu kun makɔra. Anu ya a lɔn ko yiyɛ le! Anu gbele-gbelenta kilan bolo. 27Yisa kumara anu ye tiriya! A ko, “Wa wo yisi-kimɛ! Nde le. Wo kana kilan!” 28Pita ko, “Mari, ni ile le serr, a fɔ n ye ko n ni tagama yi kuma ka ta i wara.” 29Nba, Yisa ya a fɔ a ye ko, “Na!” Woletɔ Pita bɔra kulɔn rɔ. A ya tagama dabira yi kuma ka ta Yisa wara. 30Kɔnɔ fɔnyɔ tugura a ma tumɛ min, a ya wo yen min kɛ, a kilanta. A mara min kɛ ko a ye tola yi rɔ, a gbele-gbelenta ko, “Mari, n nakisi!” 31Yisa ya a bole layigi tiriya ka Pita layɛlɛ. A ko, “Ila dɛnkɛninyɛ dɔgɔ kati! I sikara nfenna?” 32Anu filɛ bɛɛ sigira kulɔn rɔ. Fɔnyɔ sigira-a-la don! 33Karan dan minnu bi kulɔn rɔ, wonu ya Yisa bato. Anu ko, “Tonyɛ le, Allala dan le ile la!” 34Anu ya dalɛ tɛgɛ. Anu nara gbele ma Kɛnɛsarɛti soe dafɛ. 35Mɔgɛnu ya a lɔn Yisa la tumɛ min, anu ya kilayɛ lata anu dafɛ-nyamanɛ bɛɛ rɔ ko anu ni na kirayatoenu na Yisa wara. 36Anu ya a madiya ko, “I yandi, i ni sɔn kirayatoenu ni anu bole maga ila duruki da-gbole la.” Nba, min bɛɛ ya a bole maga a la, wonu kɛndɛyara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\