Matiyu 15

1Wo kɔma, Farisi donu anubɛ tɔn-karan-mɔgɛ donu bɔra Yerusalɛm ka na Yisa wara. Anu ya a manyinika ko, 2“Nfenna ila karan dannu sa ma benbanuta karan birala? Yanni anu ni fan dɔn, anu ti anu bole laku mumɛ iko a sɛbɛnɛ tɔn rɔ nya min!” 3Yisa ya anu fanan manyinika ko, “Wole ye Allala tɔn tinyana nfenna wo nyɛrɛta karan fɛ? 4Ado Alla ko, ‘I ni i na anubɛ i fa gbiliya.’ A ko fanan, ‘Mɔgɔ wo mɔgɔ wa kuma-yogomɛ fɔ a na anubɛ a fa ma, wo ni wo faga serr!’ 5Kɔnɔ ni kɔ-fan do ye mɔgɛ bolo a si a fa anubɛ a na dɛnbɛ min na, wo ye a karanna ko a ni a fɔ anu ye ko ‘Allatɛ le kɛ la,’ 6ko ni min ya wo ma, hali a ma anu gbiliya kɔ-fan wo la tun. Wo wa bila wo benbanuna karan fɛ, wo ye Allala kumɛ mala fuyi la wo nya na le. 7Wole nyɛrɛ-mayiralɛnu! Nɛbi Aiseya ya wɔlɔyiyɛ kɛ a kin na wolela ko la, yɔ! A ko, 8Alla ko, ‘Mɔgɛ kɛnu bi a fɔla anu da rɔ ko n di anu ye kɔnɔ n bara-koe sa anu yisi kunyɛ la! 9Anu bi n batola fu bawo anu bi mɔgɛnu nabilala anuta tɔnnu na iko ndeta tɔn le!’ ” 10Wo kɔma, Yisa ya nyama kele a wara. A ya a fɔ anu ye ko, “Wo ni wo tole masɔ ka koe kɛ nya-yen a kilɛ fɛ! 11Min bi donna mɔgɔ dɛ rɔ, wo ti a latinya fɔ min bi bɔla a da rɔ, wo le si a latinya.” 12Ala karan dannu nara a wara. Anu ko, “Ita kumɛ wo ara Farisinu nadiminya kati! I ma wo lɔn, ba?” 13Yisa ya anu yabi ko, “N Fa min bi Arinyɛni tɔ, ale ma fan min ki, a si wo bɛɛ wurun. 14Wo kana hɔn Farisi wonuna ko la! Fiyɔn le anu na ado anu bi fiyɔn bole birala. Fiyɔn wa fiyɔn bolo bira, anu filɛ bɛɛ si bui denkɛ rɔ.” 15Pita ya a fɔ Yisa ye ko, “I ya tili min tɛgɛ nyama ye wo la, wo kɔrɛ fɔ ma ye.” 16Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Ha bi, wo ma hɛnkili sɔrɔn bɛ ka tenbi doinu na, wa? 17Wo ma a nya-yen, ba? Fenfen ba don mɔgɛ dɛ rɔ, wo si yigi a burɔ. Wo kɔma, a si a kɛ ka bɔ a fɛrɛ rɔ. 18Kɔnɔ fan minnu bi bɔla mɔgɔ da rɔ, wonu bi bɔla a yisi le tɔ. Wo fen sifa le si mɔgɛ latinya pɔ! 19Ado miriya-yogomɛnu bi bɔla mɔgɔ yisi le tɔ min si a sɔ mɔgɔ-faga-koe la anubɛ yɛlɛnyɛ anubɛ milibɛlitaya-koenu na, hali kankanyɛ anubɛ foninya-fɔɛ anubɛ mɔgɔ rafɔɛ. 20Koe wonu denu si mɔgɔ latinya. Kɔnɔ ka fan dɔn bolo-lakubɛlɛ la iko anu bi a fɔla nya min, wo ti mɔgɔ latinya.” 21Yisa anubɛ ala karan dannu bɔra nyɔ ka ta Taya anubɛ Saidon dafɛ-soenu tɔ. 22Musi do ye nyamanɛ wo rɔ, Kenan kɛ le wo la. A nara Yisa wara. A gbele-gbelenta ko, “N fa, Mansa Dawudala dan, kinikini n ma! Nyinɛ ye nna dunmusi fɛ. A tɔrɔnɛ kati!” 23Kɔnɔ Yisa ma kuma a la. Yisala karan dannu nara a wara ka a madiya. Anu ko, “Musi kɛ gbɛn ma fɛ! A bilanɛ ma fɛ sɔnkɔ-sɔnkɔla tolon!” 24Nba, Yisa ya a fɔ ale musi wo ye ko, “Alla ma n sɔ mɔgɔ gbɛrɛnu ma fɔ Isirɛla mɔgɛnu ma, saga minnu tonɛ a rɔ kɔni.” 25Nba, musi nara a nyɛnkin a kɔrɔ. A ko, “N fa, n dɛnbɛ!” 26Yisa ya a fɔ a ye ko, “A ma bɛn ka dennɛnuna dɔn-fan bi ka a lakɛ wulinu kɔrɔ.” 27Musi wo ya a fɔ a ye ko, “N fa, tonyɛ le kɔnɔ hali wo, a buriburinɛ minnu bi buila anu tigila tebulu kɔrɔ, wulinu si wo dɔn de!” 28Nba, Yisa ya a fɔ a ye ko, “N biran-musi, ila dɛnkɛninyɛ kolo! I diyana koe ni kɛ i ye.” Wo wati nyɛrɛ rɔ, ala dunmusi kɛndɛyara. 29Yisa bɔra nyɔ ka ta Kalili dalɛ dafɛ. A yɛlɛta kɔnkɛ kuma ka a mayigi nyɔ. 30Nyama-wɛ nara a wara namarɛnu na anubɛ fiyɔnnu anubɛ minnu bi anu tonkanna anubɛ bobenu anubɛ kirayato gbɛrɛ siyaman ka na anu sa Yisa kɔrɔ. A ya anu dama lakɛndɛya. 31Mɔgɛnu ya a yen ko bobenu bi kumala, minnu bi anu tonkanna, wonu bara kɛndɛya, namarɛnu bi tagamana, fiyɔnnu bi fen yenna. Wo bɛɛ manɛ min kɛ, anu kawara ka Isirɛlata Alla tanto. 32Yisa ya ala karan dannu kele a wara ka a fɔ anu ye ko, “N bara kinikini mɔgɛ kɛnu ma bawo anu bara tele sawa kɛ n fɛ. Nba kaka, dɔn-fen sa anu bolo. A ma di n ye ka anu nata, ni n ma anu de-nyini fɔlɔn. Anu tenbi tala anu barɛ, tumado anu si kirɔn-a-la kilɛ la.” 33Karan dannu ya a manyinika ko, “Male si dɔn-fan sɔrɔn mintɔ wulɛ kɛ rɔ min si nyama kɛ rabɔ?” 34Yisa ya anu manyinika ko, “Biredi yili ye wo bolo?” Anu ya a yabi ko, “Biredi wɔrɔnfila anubɛ yɛgɛ-mɛsɛ doni.” 35Nba, Yisa ya a fɔ nyama ye ko anu ni sigi dugi ma. 36Wo kɔma, a ya biredi wɔrɔnfilɛ anubɛ yɛgɛ wonu bi ka baraka bira Alla ye. A ya anu takerikeri ka anu don ala karan dannu bolo. Karan dannu ya a di mɔgɛnu ma. 37Anu dama ya a dɔn ka fa pim! Anu datoe, karan dannu ya senda wɔrɔnfila lafa wo la. 38Minnu ya a dɔn, a keimɛ wonu yatɛ le mɔgɔ waga nani la. Musinu anubɛ dennɛnu sa yatɛ wo rɔ. 39Wo kɔma, Yisa ya mɔgɛnu masara. A sigira kulɔn rɔ ka ta Magadala soe burɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\