Matiyu 16

1Farisi anubɛ Sadusi donu nara Yisa wara. Anu bi a fɛ ka a kɔrɔbɔ, woletɔ anu ya a manyinika ko a ni kabana koe do yira anu na ka bɔ Arinyɛni tɔ. 2Nba, Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Tele-yigi-wati, wo ye a fɔla ko sina si kinya bawo wo ye san-kolo-wulennɛ yenna. 3Bandɛ wa ka, wo ye a fɔla ko bandɛ si na bawo wo ye san kole a wulennɛ anubɛ a finni basannɛ yenna. Wo wa san mafɛlɛn, wo si ke a lɔnna tele si ma nya min kɔnɔ koe minnu bi mala kaka, wo ti ke wonu kɔrɛ faranfasila! 4Wole sɔn-yogoma-tiginu anubɛ Alla-lɔnbɛlɛnu, wo ye n manyinikala ko n ni kabana koenu kɛ wo ye, nyɛ? Wo ti kabana ko gbɛrɛ yen fɔ Nɛbi Yonata kabana koe.” Woletɔ a bɔra anu fɛ ka ta. 5Karan dannu ya dalɛ tɛgɛ tumɛ min, anu bara a yen ko anu ma na biredi la anu bolo. 6Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wo ni a ma wo fɛrɛma Farisinu anubɛ Sadusinuna biredi-yɛlɛ-fanla ko la.” 7Karan dannu ya a fɔ anu nyɔgɔn ye ko, “A ye kɛ fɔla bawo ma ma na biredi la ma bolo, nyɛ?” 8Anu bi min fɔla nun, Yisa ya wo bɛɛ lɔn, woletɔ a ya anu manyinika ko, “Nfenna wo ye biredi wara-koe rakaranna wo nyɔgɔn tɛma? Wola dɛnkɛninyɛ ma kolo mumɛ! 9Ha bi, wo sa kɛ nya-yenna! N ya kei waga loli de-nyini biredi loli la. Anu datoe ya sende tan-ni-fila lafa. Wo nyinara wo ko, wa? 10N ya kei waga nani de-nyini biredi wɔrɔnfilɛ la. Anu datoe ya sende wɔrɔnfila lafa. Wo nyinara wo fanan ko, wa? 11N ya a fɔ min kɛ ko wo ni a ma wo fɛrɛma Farisinu anubɛ Sadusinuna biredi-yɛlɛ-fanla ko la, n sa kumala biredi wara-ko la de! Ha bi, wo ma wo nya-yen?” 12Wo kɔma, karan dannu bara a nya-yen de gbɛ ko a sa kumala biredi-yɛlɛ-fan wara-koe la, fɔ anu ni a ma anu fɛrɛma Farisi anubɛ Sadusinuna karanla ko la. 13Yisa tara Sɛsariya-Filipai soe dafɛ-nyamanɛ rɔ. A ke nyɔ, a ya ala karan dannu manyinika ko, “Yon bi nde, Hadama dan la? Mɔgɛnu bi nfen fɔla nna ko la?” 14Anu ya a yabi ko, “Donu ko Yɔni-Batasi-Kɛlɛ le ile la. Donu ko Nɛbi Ilaya. Donu fanan ko Nɛbi Yɛrɛmaya, ni wo ma, nɛbi gbɛrɛkɛ!” 15A ya anu manyinika ko, “Wole don? Wole ko kama? Yon bi nde la?” 16Saimon Pita ya a yabi ko, “Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ le ile la, Alla Nimɛta dan kɔni.” 17Yisa ya a fɔ a ye ko, “Yɔnila den Saimon, duwa-dan le ile la! N bi kɛ fɔla bawo hadama dan ma i labila tonyɛ kɛ la fɔ n Fa Alla min bi Arinyɛni tɔ. 18N bi i tɔgɛ sala Pita. Wo kɔrɛ le farɛ. N si nta chɔchi sɔ farɛ wo kuma. Hali sayɛ ti nɔ-ko sɔrɔn a ma mumɛ! 19Alla min bi Arinyɛni tɔ, n si ata mansaya-da-nyinnu di i ma. Ni i ma sɔn min ma duninya kɛ rɔ, Alla ti sɔn wo ma Arinyɛni tɔ. Ni i wara sɔn min ma duninya kɛ rɔ, Alla si sɔn wo ma Arinyɛni tɔ.” 20Wo kɔma, Yisa ya a fɔ ala karan dannu ye ko anu kana a fɔ mɔgɔ wo mɔgɔ ye ko Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ le ale la mumɛ! 21Ka a dabira wati wo ma, Yisa wulita a fɔla ala karan dannu ye ka a gbɛ anu ye ko a fɛrɛ sa fɔ a ni ta Yerusalɛm ka tɔrɔyɛ siyaman sɔrɔn kɛmɔgɛnu anubɛ saraka-masɔla-wɛnu anubɛ tɔn-karan-mɔgɛnu bolo. A ko anu si a faga nyɔ. A tele sawa nyɔgɛ, Alla si a lawuli tun ka bɔ furinu tɛma. 22Wo le ya a ma, Pita ya Yisa labɔ doinu dafɛ. A ya Yisa makumɛ dabira. A ko, “Mari, Alla ni i tanka wo ma! Wo kana ma i la mumɛ!” 23Yisa ya a yɛ lamunun Pita la, a ko, “Ile, bɔ n fɛ. I ye Setanɛta kumɛ fɔ tinɛ wo la! Lagbaran-fan le ile la kilɛ la nde ye bawo ila miriya kɛ, mɔgɛnu miriya le wo la kɔnɔ Allata miriya ma wo la!” 24Wo kɔma, Yisa ya a fɔ ala karan dannu ye ko, “Ni mɔgɔ wo mɔgɔ ye a fɛ ka bila n fɛ, fɔ a ni a nyɛrɛ wara-koe boloka ka a nyɛrɛ faga-kɔn bi ka bila n fɛ. 25Ado mɔgɛ min bi a fɛ ka a nyɛrɛ niyi kisi, wo tigi si bɔnɔ a niyi la. Kɔnɔ min bi bɔnɔna a niyi la ndela ko la, wo tigi si a niyi sɔrɔn. 26Ni mɔgɛ ya duninya-fan bɛɛ sɔrɔn kɔnɔ a ni bɔnɔ a niyi la, a ya nfen tɔnɛ sɔrɔn wo la? Mɔgɔ ti ke fenfen dila a niyila ko la. 27Ado nde, Hadama dan natoe le n Fala gbiliyɛ rɔ. Mabɛ nta melikanu bi nala. Nba, n si mɔgɛ bɛɛ sara ala kɛwɔlɛ la. 28Wa wo hɛnkili to kɛ ko! Donu bi yan, wonu ti faga ha anu ni nde, Hadama dan, yen nala nta mansayɛ rɔ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\