Matiyu 17

1Tele wɔrɔ kɔma, Yisa ya Pita bi anubɛ na kelenmɛ filɛ, Yemesi anubɛ Yɔni kɔni. Anu bilara a fɛ ka ta kɔnkɔ-layan-bɛ do kuma anu dan na. 2Anu bi Yisa mafɛlɛnna tumɛ min, a yen-nya yɛlɛmanta anu yala. A yakɔrɛ malanta iko tele. Ala kurɛ gbɛra iko waan. 3Wo kɔma, karan den sawɛ wonu ya Nɛbi Musa anubɛ Nɛbi Ilaya yen kumala Yisa la. 4Woletɔ Pita ya a fɔ Yisa ye ko, “Mari, a bɛnta ma ye yan. Ni i sɔnta, n si lele sawa sɔ yan, kelen itɛ, kelen Musatɛ, kelan Ilayatɛ.” 5Pita ye kumɛ wo fɔɛ la tumɛ min, san-kolo-ninɛ tenbira anu kuma. Kuman kan bɔra san kole rɔ fanan. A ko, “N nyɛrɛ diyana-dan le kɛ la min bara n hɛnɛ feu! Wa wo tole masɔ a la!” 6Karan dannu ya kuman kan wo lamɔɛn tumɛ min, anu kumakɔra kati! Anu ya anu nyɛrɛ gbesi dugi la. 7Yisa nara anu bara ka a bole tugu anu na. A ko, “Wa wo lasɔ. Wo kana kilan!” 8Nba, anu ya anu yɛ layɛlɛ min kɛ, anu ma mɔgɔ woo yen fɔ Yisa. 9Anu bi yigila kɔnkɛ la tumɛ min, Yisa ya a fɔ anu ye ka a magbɛlɛya ko, “Wo ara ko-rayirɛ min yen kɛ, wo kana wo rakaran mɔgɔ wo mɔgɔ ye, ha nde, Hadama dan ni wuli ka bɔ furinu tɛma tumɛ min.” 10Wo kɔma, karan dannu ya Yisa manyinika ko, “Nfenna tɔn-karan-mɔgɛnu bi a fɔla ko Nɛbi Ilaya le fɔlɔn bi nala?” 11Yisa ya anu yabi ko, “Nɛbi Ilaya le fɔlɔn bi nala. Tonyɛ le. A wa na, a si fan bɛɛ lasɛgi a gbɛ rɔ. 12Kɔnɔ n bi kɛ fɔla wo ye, Nɛbi Ilaya ara na nun. Mɔgɛnu ma a lɔn Ilaya la nun fɔ ka anu diyana koe bɛɛ kɛ a la. Anu si nde, Hadama dan fanan bira boloko-yogomɛ-kɛ wo nya na le.” 13Wo kɔma, karan dannu ya a nya-yen ko a ye kumala Yɔni-Batasi-Kɛlɛ wara-koe la nun. 14Anu sɛgira nyama wara la tumɛ min, kei do nara Yisa wara ka a nyɛnkin a kɔrɔ. 15A ko, “N fa, kinikini nna dan ma! Kirikirisɛ ye a la. A tɔrɔnɛ kati! Wati siyaman, a si bui tɛ rɔ, ni wo ma, yi rɔ. 16N nara a la ila karan dannu bara kɔnɔ anu ma ke a lakɛndɛyala.” 17Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wole fanan. Dɛnkɛninyɛ sa wo bolo ado wo ma ko-latelennɛ lɔn. N ni to wo fɛ wati nyamintan tɔ tun? N ni n munyu wo kɔrɔ ha tumɛ nyamintan? Na dennɛ wo la n bara yan!” 18Yisa kumara nyinɛ ma tumɛ min, a bɔra a fɛ. Wo le ya a ma, dan wo kɛndɛyara kelenna! 19Wo kɔma, karan dannu nara Yisa wara dogɔn rɔ ka a manyinika ko, “Nfenna male ma ke nyinɛ wo gbenna?” 20Yisa ya anu yabi ko, “Wo mara le bawo wola dɛnkɛninyɛ ma kolo. Wa wo hɛnkili to kɛ ko! Ni dɛnkɛninyɛ ye wo bolo min kolo ka ke foni kole rɔ, wo si ke a fɔla kɔnkɛ kɛ ma ko, ‘Bɔ yan ka ta pan!’ A si ta. Ado wo si ke koe bɛɛ kɛla dɛnkɛninyɛ fɛ! [ 21Kɔnɔ ko sufa kɛ ti ke mala fɔ Alla matarɛ anubɛ sun-don fɛ.”] 22Karan dan bɛɛ ya anu nadɛn anu nyɔgɔn fɛ Kalili sigisɔn rɔ tumɛ min, Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Anu si nde, Hadama dan don mɔgɛnu bolo tɔ. 23Anu si n faga. Kɔnɔ a tele sawa nyɔgɛ, Alla si n nawuli tun ka bɔ furinu tɛma.” Kumɛ wo ya karan dannu yisi tinya bɛrɛkɛ! 24Yisa anubɛ ala karan dannu kera Kapereniyam soe burɔ tumɛ min, Alla Bato Bɔn duti-makelelɛnu nara Pita wara ka a manyinika ko, “Anu bi duti min makelela Alla Bato Bɔnla ko la, i karan-mɔgɛ duruta wo dila, wa?” 25Pita ya a yabi ko, “Ɔnde.” Pita donta bɔn la tumɛ min, Yisa fɔlɔn kumara. A ko, “Saimon, i miriya ye kama? Duninya-kɛ-mansɛnu si gbɛsɛgbɛsɛ anubɛ duti makele yon bolo, dugurannu, ka, sundannu bolo?” 26Pita ya a yabi ko, “Sundannu.” Nba, Yisa ya a fɔ a ye ko, “Wo kɔrɛ le ko a ma kɛn, male dugurannu ni wo sara. 27Kɔnɔ ma sa a fɛ ka mɔgɛ kɛnu nasama. Woletɔ i ni ta dalɛ rɔ ka lunyɛ fili. Yɛgɛ fɔlɛ min ba a bira, i ni wo labɔ. I si wodi yen a dɛ rɔ min si ma nta duti-sarɛ la anubɛ itɛ. Ta ka mala duti sara a la.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\