Matiyu 19

1Yisa banta kumɛ wo fɔla tumɛ min, a bɔra Kalili sigisɔn rɔ ka ta Yudiya nyamanɛ rɔ Yorodan bɛ kɔgɔma. 2Nyama ba bilara a fɛ. A ya wonu nakɛndɛya nyɔ. 3Farisi donu nara a wara a kɔrɔbɔ tinɛ. Anu ya a manyinika ko, “Mala tɔn si sɔn ko a wa diya kei ye wati-wo-wati, a ni a ban ala musi la, wa?” 4Yisa ya anu yabi ko, “A sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ ko kebi duninya dabirɛ, Alla ya kei anubɛ musi dan. Wo ma wo karan bɛ, wa? 5Wo le ya a to, kei si a na anubɛ a fa boloka ka tugun ala musi la. Anu filɛ si ma mɔgɔ kelen na iko a sɛbɛnɛ nya min. 6Mɔgɔ fila ma anu na tun fɔ mɔgɔ kelen. Nba, Alla ara min tugun anu nyɔgɛ na, mɔgɔ kana wonu fara.” 7Farisinu ya a manyinika ko, “Nfenna worɔ, Nɛbi Musa ya tɔn di ma ma ko yanni kei ni ala musi boloka, a ni furu-tinya-kɛdi di a ma?” 8Yisa ya anu yabi ko, “Nɛbi Musa sɔnta wola musi boloka koe ma wo nya bawo wo karan koe gbɛlɛ. Kɔnɔ a sa wo nya nun duninya-dan-wati. 9Nba, n ni kɛ fɔ wo ye. Ni kei ya ala musi boloka, ni a ma tɛgɛ yɛlɛnyɛ ma, a ni ta musu gbɛrɛ furu, a ara yɛlɛnyɛ kɛ worɔ.” 10Ala karan dannu ya a fɔ a ye ko, “Ni wo dɔrɔn si a ma, kei ni ala musi boloka, a fisa, furi kana kiri worɔ.” 11Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Ka a fɔ kei ni a to, a ma nyaganɛ furu, mɔgɛ bɛɛ ti karan kɛ nɔ, fɔ Alla ara a di minnu ma. 12Ado kei ti musi furu minna ko la, wo kɔrɛnu siya. Donu ti ke musi furula ka bɛn anu sɔrɔn-nya ma. Donu ti ke furi kɛla bawo anu hadama-den-nyɔgɛ ya wo kɛ anu na. Nba, donu ti musi furu ka a tɛgɛ Allata mansayɛ ma. Ni min si ke karan kɛ birala, a ni a bira worɔ.” 13Mɔgɛ donu nara anuna dennɛnu na Yisa wara ko a ni a bole sa anu kuma ka Alla matara anu ye. Kɔnɔ karan dannu ya mɔgɛ wonu makuma. 14Yisa ko, “Wo ni sɔn dennɛnu ni na n bara. Wo kana anu mabeli bawo anu denu denuta ye Allala mansayɛ la Arinyɛni tɔ.” 15Yisa ya a bole sa anu kuma. Wo kɔma, a bɔra nyɔ. 16Wati do, kei do nara Yisa manyinika tinɛ. A ko, “Karan-mɔgɔ, n si ko-nyimɛ nyamintan kɛ alako n ni habadan-nimayɛ sɔrɔn?” 17Yisa ya a yabi ko, “Nfenna i ye n manyinikala ko-nyimɛ wara-koe la? Alla kelen pe si ko-nyimɛ kɛ. Ni i ye a fɛ ka habadan-nimayɛ sɔrɔn, i ni to tɔnnu birala.” 18Kei wo ya nyinikalɛ kɛ fanan ko, “Tɔn nyamintan?” Yisa ya a yabi ko, “I kana mɔgɔ faga. I kana yɛlɛnyɛ kɛ. I kana kankanyɛ kɛ. I kana foninya-sereyɛ bɔ. 19I ni i na anubɛ i fa gbiliya. I ni i sigi-nyɔgɛ keni iko i nyɛrɛ.” 20Keminɛ wo ko, “N bara tɔn wo bɛɛ bira. A tonɛ nfen ma tun?” 21Yisa ya a fɔ a ye ko, “Ni i ye a fɛ i ni kanbali, ta i bolo-fan bɛɛ feri ka wodi wo di bolo-kolɔnnu ma. I si nɔnfuli sɔrɔn Arinyɛni tɔ. Wo kɔma, i ni na bila n fɛ.” 22Keminɛ ya wo lamɔɛn tumɛ min, a yisi magboyanɛ tara bawo banan le nun. 23Wo kɔma, Yisa ya a fɔ ala karan dannu ye ko, “Wa wo hɛnkili to kɛ ko! Nɔnfulu-tigi don-koe Allata mansayɛ rɔ Arinyɛni tɔ, wo gbɛlɛ de! 24Ado nɔnfulu-tigi don koe Allala mansayɛ rɔ, wo gbɛlɛ ka tenbi nyomɛ don koe la sɛgilan woe rɔ.” 25Karan dannu ya wo lamɔɛn tumɛ min, anu kawara kati! Anu ya nyinikalɛ kɛ ko, “Yon si kisi worɔ?” 26Yisa tora anu mafɛlɛnna sin! A ya anu yabi ko, “Mɔgɛ ti ke wo mala kɔnɔ Alla si ke koe bɛɛ mala.” 27Wo kɔma, Pita kumara. A ko, “I yɛ lana. Male ara fan bɛɛ to alako ma si bila i fɛ nya min. Male ye nfen sɔrɔnna worɔ?” 28Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wa wo hɛnkili to kɛ ko! Dali kurɛ wa ke tumɛ min, nde, Hadama dan wa sigi nta gbiliya mansaya-waganɛ rɔ, wo tan-ni-filɛ bɛɛ si wo sigi mansaya-sigi-fannu tɔ ka Isirɛla bɔnsɔn tan-ni-filɛ kiti tɛgɛ. 29Ado min bɛɛ ara ala bɔn to, anubɛ a na kelen nyɔgɛnu, anubɛ a sɔrɔnnɛnu, anubɛ ala dannu, hali ata sɛnɛ kɛ tinɛ ndela ko la, wo si wo nyɔgɔn kɛmɛ sɔrɔn anubɛ habadan-nimayɛ fanan. 30Kɔnɔ minnu bi a fɔlɛ la, wonu si ma a laban la. Minnu bi a laban la, wonu si ma a fɔlɛ la wulɔn.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\