Matiyu 2

1Yisa sɔrɔnta Bɛtalehɛm soe burɔ Yudiya nyamanɛ rɔ wo tumɛ Hɛrodi ye mansayɛ la nyɔ kun na. A ma mɛ wo kɔma, minnu ya lolenu karan lɔn, wo donu bɔra tele bɔɛ ka na Yerusalɛm. 2Anu ya nyinikalɛ kɛ ko, “Dennɛ min sɔrɔnta ka na ma mansɛ la Yahudiyanu kun na, wo ye mi? Ma ara a sɔrɔn-tamasere-lole yen ma warɛ tele bɔɛ min kɛ, ma ara na a bato tinɛ.” 3Mansa Hɛrodi ya anuna nyinikalɛ lamɔɛn tumɛ min, wo ya a yisi tɔrɔ bɛrɛkɛ! Ado kumɛ wo ya Yerusalɛm kɛ bɛɛ tɔrɔ. 4A ya saraka-masɔla-wɛnu anubɛ tɔn-karan-mɔgɛnu nadɛn ka anu manyinika ko, “Wola Kirasiti kɛ si sɔrɔn kan tinɛ mintan tɔ?” 5Anu ya a yabi ko, “A si sɔrɔn Bɛtalehɛm soe burɔ Yudiya nyamanɛ rɔ. Ma ya wo lɔn bawo nɛbi do ya a sɛbɛ nun ko, 6‘Ile Bɛtalehɛm soe, so dɔgɔmanɛ ma i la tun Yuda nyamanɛ rɔ bawo kun tigi do si bɔ ile rɔ min si kun-tigiyɛ kɛ Isirɛla mɔgɛnu kun na, Marita mɔgɛnu kɔni.’ ” 7Wo kɔma, Mansa Hɛrodi ya hɛnkilimɛ wonu kele dogɔn rɔ alako a ni a lɔn anu bolo lole wo bɔra gbɛ rɔ anu ye wati min gbɛn! 8A ya anu sɔ Bɛtalehɛm ka anu masara ko, “Wo ta dennɛ wo nyini bɛrɛkɛ! Wo wa a yen tumɛ min, wo ni na a rakaran n ye. Nde bɛrɛn ni ta a bato.” 9Mansɛ ban wo fɔla, hɛnkilimɛ wonu wulita ka ta. Anu bi kilɛ la tumɛ min, anu ya lole min yen tele bɔɛ, wo bɔra gbɛ rɔ anu ye tun. Anu ya a yen tumɛ min, anu sewara kati! Lole wo sɔra anu yarɔ san ma ha a nara sɔ kan tinɛ wo rɔ dennɛ wo ye kan min. 11Anu donta bɔn la dennɛ anubɛ a na Mariyama ye kan min. Anu ya dennɛ yen min kɛ, anu ya anu nyɛnkin ka a bato. Wo kɔma, anu ya anuna bɔrɛnu naka ka a sanbɛnu di a ma. Anu ya a sanba sɛnɛ la, anubɛ isɛnti min tɔgɛ farankinsɛnsɛ, anubɛ tulu-suma-diyamɛ min tɔgɛ mira. 12Kɔnɔ Alla ya hɛnkilimɛ wonu nalɔn kiyo rɔ ko anu kana sɛgi Mansa Hɛrodi wara tun, woletɔ anu sɛgira anu barɛ kila gbɛrɛ fɛ. 13Wo kɔma, Marita melika bɔra gbɛ rɔ Yusufu ye kiyo rɔ. A ko, “I lasɔ. I ni dennɛ anubɛ a na bi ka wo buri ka ta Iyipiti nyamanɛ rɔ. Hɛrodi kɛ si dan kɛ nyini a faga koe la. Wo ni to nyɔ ha n ni a fɔ i ye tumɛ min ko wo ni bɔ nyɔ.” 14Woletɔ Yusufu ya dennɛ anubɛ a na bi suyi wo rɔ ka Iyipiti nyamanita-kilɛ bira. 15Wonu tora nyɔ ha Mansa Hɛrodi tenbira. Wo mara alako Mari ya min fɔ nɛbi ye nun, wo la ni kanbali bawo nɛbi le ya a fɔ ko Mari ya ala dan kele ko a ni bɔ Iyipiti. 16Hɛrodi ya a lɔn tumɛ min ko tele-bɔɛ-hɛnkilimɛnu bara a yanfa, a yisi bɔra bɛrɛkɛ! A ya a fɔ ko den kei min bɛɛ ye Bɛtalehɛm soe burɔ anubɛ a dafɛ-soenu tɔ, a ko dan minnu sɔrɔn ma tenbi san fila la, wo bɛɛ ni faga. Hɛnkilimɛnu ya lole wo yen wati min, ale Hɛrodi ya san fila koe wo latɛgɛ wola ko la. 17Nɛbi Yɛrɛmaya ya min fɔ, wo bɔra a la. A ko, 18“Ma ya diyi-kɛ-kan anubɛ sɔnkɔ-sɔnkɛ lamɔɛn Rema soe burɔ. Resɛli ye dila ala dannuna ko la. A ye dila ado a ma ti diya bawo anu bara ala dan bɛɛ faga.” 19Mansa Hɛrodi tenbi kɔmɛ, Marita melika bɔra gbɛ rɔ Yusufu ye kiyo rɔ Iyipiti nyamanɛ rɔ. 20A ko, “I lasɔ. I ni dennɛ anubɛ a na bi. I ni sɛgi anu na Isirɛla nyamanɛ rɔ bawo minnu ya anu taya dennɛ kɛ faga koe ma, wonu bara tenbi.” 21Nba, Yusufu ya a lasɔ. A ya dennɛ anubɛ a na bi ka Isirɛla nyamanita-kilɛ bira. 22A ya a lamɔɛn tumɛ min ko Hɛrodila dan Akileyasi ara sigi mansayɛ la a fa gbɛ rɔ Yudiya nyamanɛ kun na, Yusufu kilanta nyɔ-sigi-koe ma. Marita melika ya a lalɔn kiyo rɔ tun ko a kana sigi nyɔ rɔ. Wo le ya a ma, anu tara sigi Kalili sigisɔn rɔ. 23Anu sigira soe do burɔ min tɔgɛ Nasarɛti. Wo mara tumɛ min, nɛbinu ya min fɔ kɔrɔma la, wo kanbalita ko, “Mɔgɛnu si a lɔn Nasarɛti kɛ la.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\