Matiyu 20

1Yisa ko, “Allata mansayɛ min bi Arinyɛni tɔ, wo mani de iko sɛni-tigi min tara wɔli kɛlɛnu nyini tinɛ subaga dɛ ma. 2A sɔnta ka anu sara iko tele-kelen-sarɛ ye nya min. Wo kɔma, a ya anu nata ala sɛnɛ rɔ wɔli kɛ tinɛ. 3A mɛnɛ doni, a tara soe burɔ tun. A ya mɔgɛ donu sɔnɛ taran nyɔ, wɔli sa minnu bolo. 4A ya a fɔ anu ye ko, ‘Wole fanan ni ta wɔli kɛ tinɛ nna sɛnɛ rɔ. N si wo sara iko a kakɛn, n ni wo sara nya min.’ 5Wonu fanan tara. A ya wo nyɔgɔn kɛ tun, tele latelan anubɛ tele-makima-wati (3 pm). 6Tele-mayigi-wati (5 pm) gbɛrɛnta tumɛ min, a tara soe burɔ tun. A ya mɔgɛ donu fanan sɔnɛ taran nyɔ. A ya anu manyinika ko, ‘Nfenna wo ye tele kɛ bɛɛ banna yan, wo sa wɔlila?’ 7“Anu ya a yabi ko, ‘Wɔli sa ma bolo.’ “A ya a fɔ anu ye ko, ‘Nba, wole fanan ni ta nna sɛnɛ rɔ wɔli kɛ tinɛ.’ 8“Wura dɛ la, sɛni-tigi ya a fɔ ala wɔli kun tigi ye ko, ‘Wɔli kɛlɛnu kele ka anu sara. I ni a dabira a labannu ma ka a laban a fɔlɔtɛnu ma.’ 9Minnu ya wɔlɛ dabira tele-mayigi-wati, wonu kelen-kelennamɛ-bɛɛ ya tele-kelen-sarɛ sɔrɔn. 10Nba, minnu fɔlɔn ya wɔli dabira, wonu nara sara bira tinɛ tumɛ min, anu bi anu mirila ko anu si siyaman sɔrɔn worɔ. Kɔnɔ anu kelen-kelennamɛ-bɛɛ fanan ya tele-kelen-sarɛ le sɔrɔn. 11Anu ya anuna wodi bira tumɛ min, anu ya da-kɔrɔ-kumɛ dabira sɛni-tigi ma. 12Anu ko, ‘Minnu bi-san, wonu wɔlita hawa kelen dɔrɔn. Male don, ma wɔlita tele kunayanɛ kɔrɔ ha. Kɔnɔ hali wo, i wara male sara iko i ya doinu sara nya min!’ 13“Sɛni-tigi ya mɔgɔ kelen yabi anu tɔ ko, ‘N bɔ, i tole masɔ. N ma i kensunya. Wo sɔnta tele-kelen-sarɛ wo ma. 14Nba, i sarɛ bi ka ta i warɛ. Minnu bi-san n bolo, n bara anu sara iko wole. 15Ado nta wodi le kɛ la, a ma kɛn, n ni n diyana koe kɛ wo la? I ye keliyɛ kɛla nna foninsereyɛla ko la nfenna?’ ” 16Yisa ko, “A ye wo nya le, a labannu si ma a fɔlɛnu na. A fɔlɛnu si ma a labannu na.” 17Yisa ye tala Yerusalɛm tumɛ min, a ya ala karan den tan-ni-filɛ wonu bi anu dan na. Anu bi tala tumɛ min, a kumara anu ye dogɔn rɔ. 18A ya a fɔ anu ye ko, “Wa wo tolo masɔ. Ma ye tala Yerusalɛm soe burɔ. Anu si nde, Hadama dan don saraka-masɔla-wɛnu anubɛ tɔn-karan-mɔgɛnu bolo tɔ. Anu si n yiliki ka nna tɔrɔyɛ ma sayɛ la. 19Anu si n don sibolo gbɛrɛnu bolo. Wonu si n mayɛlɛn ka n gbesi ka n gbangban kɔlɔma ma n si faga kan min. A tele sawa nyɔgɔn, Alla si n nawuli ka bɔ furinu tɛma.” 20Sɛbɛdila musi anubɛ ala dannu Yemesi anubɛ Yɔni nara Yisa wara. Musi wo ya a nyɛnkin Yisa kɔrɔ ka a matara koe do ma. 21Yisa ya a manyinika ko, “Nfen mara?” A ya a yabi ko, “I ni lanyiri kiri ko i wa mansayɛ sɔrɔn tumɛ min, nna den filɛ kɛnu ni sigi i fɛ, kelen i bolo nyimɛ rɔ, doi i maran rɔ.” 22Yisa ya a fɔ ala dannu ye ko, “Wo ye n tarala min ma, wo ma wo lɔn. N bi nala tɔrɔyɛ minnu sɔrɔnna, wo si kɛ wo munna wonu kɔrɔ?” Anu ya a yabi ko, “Ɔn, ma si ke le.” 23Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Ado wo si tɔrɔyɛ wo sɔrɔn yɔ, kɔnɔ min si sigi n bolo nyimɛ anubɛ n bolo maran rɔ, sɛ sa nde ye ka wo yabɔ. N Fa Alla ara kan tinɛ wonu tabɛn minnu ye, wonutɛ le.” 24Karan den to tan ya wo lamɔɛn tumɛ min, anu diminyara na-kelen-nyɔgɔmɛ wonu ma. 25Woletɔ Yisa ya anu dama kele a warɛ. A ko, “Sɛnbɛ ye sibolo gbɛrɛnuna kun tiginu bolo anuna mɔgɛnu kuma. Ado anuna mɔgɔ banu bi kun-tigiyɛ kɛla anuna mɔgɛnu kuma. Wo ara duru wo la. 26Kɔnɔ a kana ma wo nya wole tɛma. Ni wo kelen bi a fɛ ka ma mɔgɔ ba la, a ni ma wɔli kɛlɛ la a toenu ye. 27Ni wo do ye a fɛ ka ma a fɔlɛ la, a ni ma yɔɔn la wole ye. 28Ado nde, Hadama dan ma na ko mɔgɛ ni wɔlɛ kɛ n ye, fɔ ka wɔlɛ kɛ mɔgɛnu ye ka n niyi ni mɔgɔ siyaman kunka koe la.” 29Yisa anubɛ ala karan dannu bi bɔla Yɛrikɔ soe burɔ tumɛ min, nyama ba bilara anu fɛ. 30Fiyɔn filɛ siginɛ kilɛ fɛ nun. Wonu ya a lamɔɛn ko Yisa ye tenbila. Woletɔ anu ya gbele-gbelan dabira. Anu ko, “Ma fa, Mansa Dawudala dan, kinikini ma ma!” 31Nyama ya anu makuma ka a fɔ anu ye ko anu ni anu made. Kɔnɔ anu gbele-gbelenta tun bɛrɛkɛ! Anu ko, “Ma fa, Mansa Dawudala dan, kinikini ma ma!” 32Yisa sɔra nyɔ ka anu kele. A ya anu manyinika ko, “Wo ye a fɛ, n ni nfen ma wo ye?” 33Anu ya a yabi ko, “Ma fa, ma ye a fɛ, i ni ma yɛ laka!” 34Yisa kinikinita anu ma. A ya a bole maga anu yɛ la. Anu kera fen yenna kelenna! Anu bilara a fɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\