Matiyu 21

1Anu gbɛrɛnta Yerusalɛm ma tumɛ min, anu nara Bɛtafagi soe burɔ Ɔlifi kɔnkɛ dafɛ. Yisa ya ala karan den fila lata anu yarɔ. 2A ya a sara anu na ko, “So nɛ min bi wo yarɔ, wo ta nyɔ. Wo ye donna nyɔ nya min wo, wo si sofɛlɛ kirinɛ yen, ala dan ye a dafɛ. Wo ni anu fulen ka na anu na n bara. 3Ni mɔgɔ wo mɔgɔ ya wo manyinika, wo ni a fɔ a ye ko, ‘Mari makoe ye anu na.’ Wo kɔma, a si anu boloka tiriya!” 4Wo mara alako nɛbi wola kumɛ ni bɔ a la ko, 5“A fɔ Mansa Dawudala so-burɔ-mɔgɛnu ye ko ala mansɛ ye nala a wara. A famayiginɛ. A siginɛ sofɛlɛ la. A siginɛ sofɛli-bulan la.” 6Woletɔ karan dan wonu tara. Yisa ya min fɔ anu ye, anu ya wo kɛ. 7Anu nara sofɛlɛ wo la anubɛ ala dan ka anuna durukinu sa anu kuma. Yisa sigira duruki wonu kuma. 8Nyama ba ya anuna durukinu tasa kilɛ la. Donu ya kɔlɔma bolɔnnu tɛgɛ ka anu sa kilɛ la. 9Nyama min bi tagamana Yisa yarɔ anubɛ nyama min bi tagamana a kɔma, wonu ya gbele-gbelan dabira ko, “Mansa Dawudala dan, i ni sɛnɛ! Min bi nala Mari tɔgɛ rɔ, Allata duwɛ ni to wo kuma! Alla tanto!” 10Yisa donta Yerusalɛm tumɛ min, soe bɛɛ lamagara. Mɔgɛnu ya nyinikali kɛ ko, “Yon bi kɛ la?” 11Nyama ya anu yabi ko, “Nɛbi Yisa le kɛ la ka bɔ Nasarɛti soe burɔ Kalili sigisɔn rɔ.” 12Yisa donta Alla Bato Bɔn la tumɛ min, minnu bi sarakɛnu mayirala anubɛ minnu bi feri kɛla Alla Bato Bɔn la, a ya wo bɛɛ gben. A ya wodi-felennɛnuna tebulunu nabui anubɛ kangbo ferilɛnuna sigi-fannu. 13A ya a fɔ anu ye ko, “A sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ ko, ‘Anu si nna Bato Bɔn kele madiyali-kɛ-bɔn kɔnɔ wole ye a mala kankannu dogon tinɛ la!’ ” 14Fiyɔnnu anubɛ minnu bi anu tonkanna, wonu nara a wara Alla Bato Bɔn la. A ya wonu nakɛndɛya. 15Saraka-masɔla-wɛnu anubɛ tɔn-karan-mɔgɛnu ya Yisa yen kabana koenu kɛla. Anu ya a lamɔɛn dennɛnu bi anu kan nabɔla Alla Bato Bɔn la ko, “Mansa Dawudala dan, i ni sɛnɛ!” Wo le ya a ma, anu diminyara. 16Anu ya a fɔ Yisa ye ko, “Anu bi min fɔla, i sa wo lamɔɛnna?” Yisa ya anu yabi ko, “N bi a lamɔɛnna, yɔ! A sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ ko, ‘Dennɛnu bi tantoli-siginu sala a kilɛ fɛ.’ Wo ma wo karan bɛ, wa?” 17Yisa ya anu to nyɔ. A bɔra soe wo burɔ ka ta ki Bɛtani soe burɔ. 18Wo banda kɛ subaga ma, Yisa sɛgimatoe soe burɔ, kɔnkɛ ya a bira. 19A ya toro-kuri yen kilɛ dafɛ. A tara ke kɔlɔma wo ma kɔnɔ a ma fenfen yen a la fɔ yanba-kunyɛnu gbansan! Woletɔ a ya a fɔ toro-kuri ma ko, “Ile, i ti gbɔ tun!” Toro-kuri wo mafɔsɔra kelenna! 20Karan dannu ya wo yen tumɛ min, anu kawara. Anu ya nyinikali kɛ ko, “Toro-kuri kɛ mafɔsɔra kama tiriya?” 21Yisa ya anu yabi ko, “Wa wo hɛnkili to kɛ ko! Ni dɛnkɛninyɛ ye wo bolo, ado wo ma sika, n bara min kɛ toro-kuri kɛ la, wole fanan si ke wo nyɔgɔn kɛla. Wo dɔrɔn ma, wo si ke hali ka a fɔ kɔnkɛ kɛ ye ko, ‘Bɔ yan. I ni ta bui kɔgɔ-yi rɔ.’ Wo si ma le. 22Ni dɛnkɛninyɛ ye wo bolo, wo wa fenfen tara madiyalɛ rɔ, wo si wo sɔrɔn.” 23Yisa tara Alla Bato Bɔn la tun. A ye mɔgɛnu karanna tumɛ min, saraka-masɔla-wɛnu anubɛ Yahudiya kɛmɔgɛnu nara a wara ka a manyinika ko, “I ye koe kɛnu kɛla nfen sɛnbɛ la? Yon ya sɛnbɛ kɛ di i ma?” 24Yisa ya anu yabi ko, “Nde fanan si wo manyinika nyinikali kelen dɔrɔn na. Ni wo ya n yabi, n bi koe kɛnu kɛla sɛnbɛ min na, n si wo fɔ wo ye. 25Yɔni ya batasilɛ kɛ sɛnbɛ min na, wo bɔra mi? A bɔra Alla le bolo, ka, a bɔra mɔgɛnu bolo?” Anu wulita anu nyɔgɔn masɔsɔla ko, “Ni ma ya a yabi ko, ‘A bɔra Alla le bolo,’ a si a fɔ ma ye ko, ‘Nba, nfenna wo ma la Yɔni la?’ 26Kɔnɔ ni ma ko, ‘A bɔra mɔgɛ le bolo,’ mɔgɛnu si min kɛ, ma kilannɛ wo la bawo anu dama lanɛ a la ko Yɔni, nɛbi le.” 27Woletɔ anu ya Yisa yabi ko, “Ma ma a lɔn.” Nba, Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Nde fanan bi koe kɛnu kɛla sɛnbɛ min na, n ti wo fɔ wo ye.” 28Yisa tora kumala ko, “Nba, wo miriya ye kama kɛ la? Kei do ye nyɔ nun, den mɔgɔ fila ye a bolo. A tara a kinamɛ wara ka a fɔ a ye ko, ‘Nna dan, ta, i ni telen nna sɛnɛ rɔ bi.’ 29“Wo ya a fɔ a fa ye ko, ‘N sa a rɔ.’ Kɔnɔ a laban, a ya a miriya yɛlɛma. A tara sɛnɛ rɔ. 30“Anu fa tara ala den dɔgɔmɛ wara ka a fɔ wo fanan ye wo nya. “Wo ya a fɔ a fa ye ko, ‘N fa, n si ta.’ Kɔnɔ tɔ-a-la, a ma ta. 31“Nba, wo filɛ tɛma, yon ya a fa sako kɛ?” Anu ya a yabi ko, “A kinamɛ.” Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Nba, wa wo hɛnkili to kɛ ko! Duti-makelelɛnu anubɛ yɛlannu si don Allala mansayɛ rɔ wo yarɔ. 32Wo ye mala le bawo Yɔni-Batasi-Kɛlɛ nara ka kila latelennɛ yira wo la. Wo ma la a la. Kɔnɔ duti-makelelɛnu anubɛ yɛlannu lara a la. Hali wo yen wo bolo, wo ma wo miriya yɛlɛma ka la a la.” 33Yisa ko, “Wo ni wo tole masɔ tili gbɛrɛ la. Dugu-tigi do ye nyɔ nun min ya ki-fannu ki ka a masansan. A ya gbere-kole ladan ka bɛndɛnu sɔ. Wo kɔma, a ya mɔgɛ donu sinka nyɔ la. A bɔra a warɛ ka ta tagama rɔ. 34Anu gbɔɛ-keri-wati kera tumɛ min, a ya ala wɔli kɛlɛnu nata anu ma ko anu ni atɛ don wonu bolo. 35Anu ya ala wɔli kɛlɛ wonu bira ka kelen gbesi ka do faga ka do mabon kuri la. 36Wo kɔma, a ya wɔli kɛlɛ gbɛrɛnu nata tun minnu siya a fɔlɔtɛnu ko. Anu ya wonu fanan bira wo nya. 37Tɔ-a-la, a ya ala dan lata anu ma. A ko, ‘Anu si nna dan gbiliya, yɔ.’ 38Kɔnɔ anu ya ala dan wo yen nala tumɛ min, anu ya a fɔ anu nyɔgɔn ye ko, ‘Ki-fen-tigila dan le nala kɛ la. Wo na, ma ni a faga. Ma si a bolo-fannu sɔrɔn worɔ!’ 39Woletɔ anu ya a bira. Anu ya a gben ka bɔ ki-fannu tɛma ka a faga.” 40Yisa ya nyinikali kɛ. A ko, “Nba, ki-fen-tigi wa na tumɛ min, a si nfen ma kɛnu na?” 41Anu ya a yabi ko, “A si mɔgɔ yogomɛ wonu faga serr, ka mɔgɛ gbɛrɛnu sinka a la minnu si atɛ di a ma a keri wati rɔ.” 42Yisa ya a fɔ anu ye ko, “A sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ ko, ‘Bon-sɔlɛnu ya anu ban kuri min na, wo le ara ma sɛbɛna-kuru-tɔnɔnamɛ la. Mari nyɛrɛ-nyɛrɛ ya kɛ ma. Ado wo mara kabana-ko-wɛ la ma yala!’ Ha bi, wo ma wo karan bɛ, wa? 43Woletɔ n bi a fɔla wo ye. Allala mansayɛ si bi wole bolo ka di wonu ma minnu si ko-latelennɛ ma. [ 44Min ba bui kuri kɛ kuma, wo kolenu ta si kerikeri. Ado ni kuri kɛ buira min ma fanan, a si wo ramɔsɔkɔn.”] 45Saraka-masɔla-wɛnu anubɛ Farisinu ya Yisala tilinu namɔɛn. Anu ya a lɔn ko a ye kumala anu denu ma. 46Woletɔ anu ya anu taya a bira koe ma. Kɔnɔ anu kilanta nyama la minnu bi anu mirila Yisa ma ko nɛbi le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\