Matiyu 22

1Yisa wulita tilinu sala mɔgɛnu ye tun. 2A ko, “Alla min bi Arinyɛni tɔ, wota mansayɛ mani de iko mansɛ min ya ala den keila kɔnyɔ-masɔɛ rabɛn. 3Kɔnyɔ-masɔɛ sara minnu kɔrɔ, a ya ala wɔli kɛlɛnu sɔ wonu kele tinɛ kɔnɔ wonu ma sɔn nala. 4Woletɔ kɔnyɔ-masɔɛ sara minnu kɔrɔ, a ya a sara ala wɔli kɛla gbɛrɛnu na ko, ‘Wo ta a fɔ wonu ye ko koe bɛɛ ra ara bɛn. N bara turɛnu anubɛ ninki-den-tɔlɔnɛnu faga. Ma ara fan bɛɛ rabɛn. Anu ni na kɔnyɔ-masɔɛ rɔ!’ 5Kɔnɔ minnu kelenɛ, wonu ma anu tolo masɔ wo la. Anu tara anu nyɛrɛ makoenu tɔ. Kelen tara ala sɛnɛ rɔ. Do tara feri kɛ tinɛ. 6Kɔnɔ donu fanan ya ala wɔli kɛlɛnu bira ka anu gbesi ka anu faga. 7Mansɛ diminyara bɛrɛkɛ! A ya ala kɛlɛ dannu nata mɔgɔ fagalɛ wonu faga tinɛ ka anuna soe mintan. 8Wo kɔma, a ya ala wɔli kɛlɛnu kele tun. A ko, ‘Ma ara kɔnyɔ-masɔɛ rabɛn kɔnɔ n ya minnu kele, a ma kɛn, anu ni na tun. 9Nba, wo ta wo sɔ kila-tangbɛnu tɔ. Wo wa mɔgɔ wo mɔgɔ yen, wo ni wonu kele kɔnyɔ-masɔ-ladiyɛ ma.’ 10Nba, wɔli kɛlɛnu tara kila-tangbɛnu tɔ. Anu ya mɔgɛ min bɛɛ yen, anu ya wonu nadɛn, a nyima wo, a yogoma wo, a bɛɛ. Kɔnyɔ-masɔ-ladiya-bɔn fara mɔgɛnu na pim! 11“Mansɛ tara ladɛn rɔ. A ya minnu kele, a ya wonu mafɛlɛn. Yaga, a ya kei do yen kɔnyɔ-masɔ-duruki sa wo kan na. 12Mansɛ ya a manyinika ko, ‘N bɔ, ile donta yan kama, kɔnyɔ-masɔ-duruki sa i kan na?’ A ma ke fenfen fɔla. 13Mansɛ ya a fɔ ala wɔli kɛlɛnu ye ko, ‘Wo ni a bole anubɛ a kian lakiri ka a lakɛ pinpi rɔ pon! Mɔgɛnu si di ka anu nyin masɔgɔ dumɛ rɔ kan min.’ ” 14Yisa ya kumɛ wo kundon ko, “Mɔgɔ siyaman kelenɛ kɔnɔ minnu yabɔnɛ, wonu ma siya.” 15Farisinu tara ka gbundu kiri anu si ta Yisa da-kɔrɔbɔ-nya na. 16Anu ya anuna karan dan donu anubɛ Mansa Hɛrodila fɛ-bilalɛnu nata Yisa ma. Wonu ko, “Karan-mɔgɔ, ma ya a lɔn ko mɔgɔ-telennɛ le ile la. I ye mɔgɛnu karanna tonyɛ la Alla sako rɔ. I ti kilan mɔgɔ woo la, ado bɛɛ rakɛn ile yala. 17Nba, i miriya ye kama? Ka duti sara Romu nyamanɛ kun tigi wara, mala tɔn-tinyɛ le wo la, ka, a sa wo nya? Wo fɔ ma ye.” 18Kɔnɔ gbundu koe min kirinɛ a kan ma, Yisa ya wo bɛɛ lɔn. Woletɔ a ko, “Wole nyɛrɛ-mayiralɛnu, wo ye n da-kɔrɔbɔ-koe rɔ nfenna? 19Wo ni duti-wodi do yira n na!” Anu nara wodi-mɛlan do la a ma. 20A ya anu manyinika ko, “Yon yakɔrɛ anubɛ a tɔgɛ ye kɛ ma?” 21Anu ya a yabi ko, “Romu nyamanɛ-kun-tigi-ba.” Nba, Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Romu nyamanɛ kun tigitɛ ye min na, wo ni wo di ale ma. Allatɛ ye min na, wa wo di Alla ma.” 22Anu ya wo lamɔɛn tumɛ min, anu kawara kati! Anu bɔra a fɛ ka ta anu ye. 23Tele kelan wo rɔ, Sadusi donu nara Yisa wara. (Wonu denu bi a fɔla ko mɔgɛnu ti wuli ka bɔ sayɛ rɔ.) 24Anu ya Yisa manyinika ko, “Karan-mɔgɔ, Nɛbi Musa ya ma karan ko, ‘Ni kei fagara, a ma den to, a na kelen nyɔgɛ ni kɛɛ-musi wo bi alako wo ni dan sɔrɔn kei wo ye min fagara.’ 25Nba, kei na kelen nyɔgɛ wɔrɔnfila ye nyɔ nun. Anu kɔrɔ ya musi furu. A fagara. A ma den to. Ala musi tora kei wo tagbara-sɛ ye. 26Ale fanan mara wo nya le. A sawa nyɔgɛ fanan mara wo nya le. Ala ban, a wɔrɔnfilɛ bɛɛ fagara wo nya na le. 27Wo kɔma, musi nyɛrɛ fagara. 28Nba, furinu ba wuli tumɛ min, musi wo si ma yontɛ la anu tɛma? Ado a sigira anu dama wara nun!” 29Yisa ya anu yabi ko, “Wo ara sama feu! Wo ma Allata kitabu lɔn anubɛ Allata sɛnbɛ. 30Furinu ba wuli tumɛ min, anu si ma iko Arinyɛnitɔ-melikanu. Keinu ti musi furu. Musinu ti ta kei-wara-sigi rɔ. 31Nba, ka furi-lawuli-koe fɔ, Alla ya min fɔ wo ye, wo ma wo karan bɛ, wa? A sɛbɛnɛ ko 32Iburayimata Alla le ale la anubɛ Isiyakata Alla anubɛ Yakobata Alla. Wo kɔrɛ le ko mɔgɔ-nimɛnuta Alla le ale la, furinuta ma.” 33Nyama ya wo lamɔɛn tumɛ min, anu kawara Yisala karan ma. 34Farisinu ya a lamɔɛn tumɛ min ko Yisa ara Sadusinu dɛ latogon don, anu fanan ya anu nyɔgɔn nadɛn. 35Anuna tɔn-karan-mɔgɛ do ya a raya a da-kɔrɔbɔɛ ma nyinikalɛ do fɛ. 36A ko, “Karan-mɔgɔ, tɔn nyamintan kolo tɔn bɛɛ ko?” 37Yisa ya a yabi ko, “A sɛbɛnɛ ko, ‘I ni ita Mari Alla keni i yisi bɛɛ la anubɛ i sɔndɔmɛ bɛɛ la anubɛ i hɛnkili bɛɛ la.’ 38Tɔn wo kolo tɔn bɛɛ ko. 39A fila nyɔgɛ min tugunnɛ wo la, wo le kɛ la ko, ‘I ni i sigi-nyɔgɛ keni iko i nyɛrɛ.’ 40Alla ya tɔn min bɛɛ di Nɛbi Musa ma anubɛ nɛbi doinuna karan bɛɛ dunnɛ tɔn filɛ kɛ la.” 41Farisinu nadɛnnɛ tumɛ min, Yisa ya anu manyinika ko, 42“Wota miriya ye kama Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛla ko la? Yon bɔnsɔn ye ale la?” Anu ya a yabi ko, “Mansa Dawuda bɔnsɔn le.” 43Yisa ya anu manyinika ko, “Nfenna worɔ, Allala Ni Sɛnimɛ ya a ma, Mansa Dawuda ya a kele ko, ‘Mari’? Ado Mansa Dawuda ya a fɔ ko 44‘Mari ya a fɔ nta Mari ye ko a ni a sigi a bolo-nyimama-kɔɛn wara la ha ale Mari ni a yogenu sa a tontɛ kɔrɔ.’ 45Nba, ni Mansa Dawuda ya a kele ko, ‘Mari,’ Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ si bɔ Dawuda bɔnsɔn rɔ kama worɔ?” 46Hali dafa, mɔgɔ kelen ma a tɛgɛ. Ka a dabira wo tele ma, mɔgɔ wo mɔgɔ ma sisi a manyinikala nyinikali gbɛrɛ la tun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\