Matiyu 24

1Yisa ye bɔla Alla Bato Bɔn la tumɛ min, ala karan dannu nara a wara ka Alla Bato Bɔn sɔ-nya yira a la. 2A ko, “Wo ni bɔn kɛ bɛɛ mafɛlɛn bɛrɛkɛ! Wa wo hɛnkili to kɛ ko! Kuri kɛnu, hali kelen bɛrɛn ti to a gbɛ rɔ. A bɛɛ si wayan.” 3Yisa ya a mayigi Ɔlifi kɔnkɛ kuma tumɛ min, ala karan dannu nara a wara dogɔn rɔ. Anu ya a manyinika ko, “Yerusalɛm bui-wati fɔ ma ye. Tamasere nyamintan si ila nɛ anubɛ duninya-ban yira ma la?” 4Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wo ni a ma wo fɛrɛma. Wo kana sɔn, mɔgɔ wo mɔgɔ ni wo mayuwaya. 5N ya wo fɔ bawo mɔgɔ siyaman si na n tɔgɛ rɔ ka a fɔ ko Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ le ale la! Ado anu si mɔgɔ siyaman mayuwaya. 6Wo si kɛlɛ koenu namɔɛn anubɛ kɛlɛ kibarɛnu kɔnɔ wo kana kilan. A fɛrɛ sa fɔ wonu ni ma kɔnɔ a laban ma wo la fɔlɔn. 7Sibolo gbɛrɛnu si wuli anu nyɔgɔn kan ma. Nyamanɛnu si wuli anu nyɔgɔn kan ma. Kɔnkɔ-fitinɛ si na. Dugu-yɛrɛyɛran si kɛ kan tina siyaman tɔ. 8Wola tɔrɔyɛnu dabirɛ le kɛnu na dɔrɔn. 9“Wo kɔma, mɔgɛnu si wo bira ka wo ladon tɔrɔyɛ rɔ. Anu si wo faga. Mɔgɛ bɛɛ si wo kɔn ndela ko la. 10Mɔgɔ siyaman si dɛnkɛninyɛ boloka wo wati rɔ. Anu si anu nyɔgɔn don anu yogenu bolo ka anu nyɔgɔn kɔn. 11Foninya-nɛbi siyaman si bɔ gbɛ rɔ minnu si mɔgɔ siyaman nasama. 12Wunduyogoyɛ si siyaya kan tinɛ bɛɛ ha mɔgɔ siyamanta keninteyɛ ni dɔgɔya. 13Kɔnɔ min si a munyu ha ala ban, wo si kisi. 14Ado Allala mansaya-kibara-nyimɛ kɛ kawandilɛ si bɔ duninya kan tinɛ bɛɛ rɔ alako a ni ma sereyɛ la mɔgɛ bɛɛ ye. Nba, ala ban si ke worɔ. 15“Nɛbi Daniyɛli ya kisimiriya koe minna ko fɔ, wo si wo sɔnɛ yen Kan-Tina-Sɛnimɛ rɔ Alla Bato Bɔn la. (Minnu bi kɛ karanna, anu ni anu taya a kɔrɛ-lɔn-koe ma!) 16Minnu bi Yudiya nyamanɛ rɔ, wonu ni anu buri ka yɛlɛ kɔnkɛnu kuma. 17Ni min taranta ala bɔn kuma, hali a ma a bolo-fannu bi ala bɔn la tun. 18Ni min taranta ala sɛnɛ rɔ, a kana sɛgi ala duruki bi tinɛ. 19Musu-kolomɛ anubɛ denbɛnu, wo wati si ma gbalo-belebele la anu kuma. 20Wo ni Alla matara ko wola buri-kɛ kana bɛn samɛ ma, ni wo ma, Sulen-Tele. 21Ado wo wati rɔ, mɔgɛnu si tɔrɔyɛ sɔrɔn ka tenbi tɔrɔyɛ bɛɛ la min nyɔgɔn ma kɛ wɛ kebi duninya danta. Ado a nyɔgɔn ti kɛ fanan mumɛ! 22Kɔnɔ Alla ara ban do bɔla tele wonu na. Ni a ma wo ma nun, mɔgɔ wo mɔgɔ ti kisi. Kɔnɔ Alla si do bɔ tele wonu na ala mɔgɔ yabɔnɛnuna ko la. 23“Nba, ni mɔgɔ wo mɔgɔ ya a fɔ wo ye ko, ‘I yɛ lata, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ ye yan,’ ni wo ma, ‘A ye pan!’ --wo kana la wo la. 24Ado minnu ya anu nyɛrɛ ma Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ la anubɛ foninya-nɛbinu, wonu si bɔ gbɛ rɔ wulɔn. Anu si kabana-ko-belebele-wɛnu kɛ Allala mɔgɔ yabɔnɛnu yanfa koe la, ni a si ke mala kɔni. 25Wo ni wo tole masɔ! N bara kɛ fɔ wo ye yanni a wati ni ke. 26“Ni mɔgɛnu ya a fɔ wo ye ko, ‘I yɛ lata wulɛ rɔ!’ -- wo kana ta nyɔ. Ni anu ko, ‘I yɛ lana, a dogonnɛ yan!’ -- wo kana la wo la. 27Iko banda-nyin-masɔgɛ si ke tele bɔɛ ka ta tele yigi, nde, Hadama dan si na wo nya le tiriya! 28“Suyi taranta kan min, dogɛnu si anu nadɛn nyɔ le. 29“Tɔrɔyɛ wonu ba tenbi tumɛ min, tele la si fin. Karɛ ti gbɛ. Lolenu si bɔ san kole rɔ ka bui. San-koletɔ-fannu na si maga ka bɔ anu gbɛ rɔ. 30Wo kɔma, nde, Hadama dan tamasere si bɔ gbɛ rɔ san ma. Duninya bɔnsɔn bɛɛ wa nde, Hadama dan yen nala banda-fin-gbɛ rɔ tumɛ min sɛnbɛ anubɛ gbiliya ba rɔ, anu si di biribiri! 31Buru-wɛ si fɛ. N si nna melikanu nata duninya-tonko-nanɛ bɛɛ rɔ. Anu si nna mɔgɔ yabɔnɛnu nadɛn ka bɔ duninya-tonko-nanɛ bɛɛ rɔ. 32“Wo ni hɛnkili sɔrɔn toro-kuri fɛ. A bolɔnnu ba anu matii tumɛ min ka yanba-kunyɛnu nabɔ, wo si a lɔn wo le ma ko samɛ ara gbɛrɛn. N foni, wa? 33A ye wo nya na le, wo wa koe kɛ bɛɛ yen mala tumɛ min. Wo si a lɔn ko n na-wati ara gbɛrɛn. N sɔnɛ dɛ la. 34Wa wo hɛnkili to kɛ ko! Yanni mɔgɛ wo bɛɛ ni faga, koe kɛ bɛɛ si bɔ a la. 35San kole anubɛ dugu kole si tenbi kɔnɔ nna kumɛ ti tenbi mumɛ! 36“Mɔgɔ wo mɔgɔ ma wo tele lɔn, ni wo ma, a wati, hali melika minnu bi Arinyɛni tɔ. Nde Allata Dan, nde fanan ma wo lɔn fɔ n Fa kelen pe, wo le ya a lɔn. 37Nde, Hadama dan na-koe si ma iko koe minnu kera Nowata wati rɔ. 38Yanni yi-belebele ni na, mɔgɛnu bi fan dɔnna ka anu min. Keinu bi musinu furula. Anu bi musinu dila keinu ma, ha Nowa donta kulɔn rɔ tele min tɔ. 39Min bi nala mala, anu ma wo lɔn ha yi-belebele nara anu dama lato tinɛ. Nde, Hadama dan wa na tumɛ min, a si ma wo nya le. 40Kei fila si taran wɔlila sɛnɛ rɔ. Kelen si bi, doi si to. 41Musu fila si taran fui-fan tugula. Kelen si bi, doi si to. 42“Wo rabɛnnɛ ni to bawo wo ma nde, Mari na-tele lɔn. 43Wo ni wo hɛnkili to kɛ ko. Ni bon-tigi ya kankan na-wati lɔn ala bɔn la, a si ki a ya la. A ti sɔn kankan ni ala bɔn tinya ka don. 44Wo le ya a to, wo rabɛnnɛ ni to tuma-wo-tuma bawo wo hɛnkili sa a ko tumɛ min, nde, Hadama dan si na wati wo le tɔ. 45“Wɔli kɛlɛ latelennɛ anubɛ hɛnkilimɛ ye yon na wo tɛma? Ale le wo la, min tigi ara a sigi wɔli kɛlɛnu kun na alako a ni anuna dɔn-fan di anu ma a wati bɛnnɛ rɔ. 46Bon-tigi wa sɛgi a warɛ tumɛ min, ni a ya a taran wɔlila, a si sewa wɔli kɛlɛ wo la. 47Wa wo hɛnkili to kɛ ko! Wɔli kɛlɛ wo tigi si a sigi ata bolo-fan bɛɛ kun na. 48Kɔnɔ wɔli-kɛla-yogomɛ si a fɔ a nyɛrɛ ma ko, ‘N tigi sa nala fɔlɔn,’ 49wo kɔma, a ni wuli a wɔli-kɛ-nyɔgɛnu gbesila ka fen-dɔn-kɛ ka a min gbɛɛtoenu fɛ, 50nba, wɔli kɛlɛ wo tigi si na wulɔn tele la, yɔ! Ado a hɛnkili sa tele wo ko, ado a ma a na-wati wo lɔn mumɛ! 51A tigi si a ratɛgɛtɛgɛ ka anubɛ kolandinu don kan-tina-kelen. Mɔgɛnu si di nyɔ ka anu nyin masɔgɔ dumɛ bolo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\