Matiyu 25

1“Koe kɛnu ba ma tumɛ min, Alla min bi Arinyɛni tɔ, ata mansayɛ si ma iko sunkurun tan minnu ya anuna lɛnpunu bi ka ta kɔnyɔ-tigi labɛn kilɛ la. 2Mɔgɔ loli, kun-takolɔn le wonu na, a to loli, hɛnkilimɛ le wonu na. 3Kun-takolɔn wonu ya anuna lɛnpunu bi kɔnɔ anu ma na tulu-gbɛrɛ la anu bolo. 4Kɔnɔ hɛnkilimɛnu ya miran donu nafa tuli la ka na wonu na anu bolo anubɛ min bi anuna lɛnpunu tɔ. 5Kɔnyɔ-tigi ma na yona, woletɔ sunkurɔn wonu ya anu dabira ka yunkun. Anu kinɔgɔra. 6“Suyi tɛma, gbele-gbelen kan bɔra ko, ‘Kɔnyɔ-tigi ara na! Wo na a labɛn!’ 7Sunkurun tan kundenta ka anuna lɛnpunu tabɛn. 8Kun-takolon loli wonu ya a fɔ hɛnkilimɛnu ye ko, ‘Wa ma kɔ wola tuli do rɔ bawo mala lɛnpunu bi dufenna.’ 9“Hɛnkilimɛnu ya anu yabi ko, ‘Ade, a ti a bɔ ma dama bolo wona. Wo ta a ferelɛnu bara ka do san wo nyɛrɛ ye.’ 10“Woletɔ sunkurun-kun-takolɔn wonu tara tulu san tinɛ. Anu tara tumɛ min, kɔnyɔ-tigi nara anu kɔma. Sunkurun loli minnu tabɛnnɛ, wonu donta a fɛ kɔnyɔ-masɔ-ladiyɛ rɔ. Nba, wɔli kɛlɛnu ya nyɔ dɛ latogon. 11“Wo kɔma, sunkurɔn doi wonu nara. Anu ko, ‘N fa! N fa! Dɛ laka ma ye, ma ni don!’ 12“Kɔnɔ kɔnyɔ-tigi ya anu yabi ko, ‘Nde ma wo lɔn mumɛ!’ ” 13Yisa ko, “Nba, wo ni wo yɛ lakalan bawo wo ma n na-tele anubɛ a wati lɔn. 14“Alla min bi Arinyɛni tɔ, ata mansayɛ si ma ka le. Kei do bɔra a warɛ ka ta tagama rɔ. A ya ala wɔli kɛlɛnu kele ka a bolo-fannu kerifa anu na. 15A ya fan do don anu kelen-kelennamɛ-bɛɛ bolo iko anuna kusanyɛ ye nya min. A ya sɛnɛ-bɔrɔ loli don kelen bolo. A ya bɔrɔ fila don do bolo. A ya bɔrɔ kelen don do bolo. Wo kɔma, a tara tagama rɔ. 16“Wɔli kɛlɛ min ya sɛnɛ-bɔrɔ loli sɔrɔn, wo tara tiriya ka feri kɛ ata sɛnɛ la. A ya bɔrɔ loli gbɛrɛ sɔrɔn tɔnɛ la. 17Wɔli kɛlɛ min fanan ya sɛnɛ-bɔrɔ fila sɔrɔn, wo fanan ya a ma wo nya le. A ya bɔrɔ fila gbɛrɛ sɔrɔn tɔnɛ la. 18Kɔnɔ wɔli kɛlɛ min ya sɛnɛ-bɔrɔ kelen sɔrɔn, wo tara ka denkɛ sin dugi rɔ ka a tigila sɛnɛ dogon nyɔ. 19“Wati-yan tenbira tumɛ min, wɔli kɛlɛ wonu tigi sɛgira ka anuna wodi dan. 20Wɔli kɛlɛ min ya sɛnɛ-bɔrɔ loli sɔrɔn, wo nara ka sɛnɛ-bɔrɔ loli gbɛrɛ don a bolo. A ko, ‘N fa, i ya sɛnɛ-bɔrɔ loli don n bolo, sɛnɛ-bɔrɔ loli gbɛrɛ mafɛlɛn n bara min sɔrɔn tɔnɛ la.’ 21“A tigi ko, ‘Wɔli-kɛla-nyimɛ, lanaya-mɔgɛ, i wara ko-nyimɛ kɛ! I wara lanayɛ kɛ ko-dɔgɔmanɛ rɔ, woletɔ n si a kinama-wɛ don i bolo. I ni don, ma ni sewa ma nyɔgɔn fɛ!’ 22“Wo kɔma, a ya sɛnɛ-bɔrɔ filɛ don min bolo, wo nara. A ko, ‘N fa, i ya sɛnɛ-bɔrɔ fila don n bolo. Sɛnɛ-bɔrɔ fila gbɛrɛ mafɛlɛn, n bara min sɔrɔn tɔnɛ la.’ 23“A tigi ko, ‘Wɔli-kɛla-nyimɛ, lanaya-mɔgɛ, i wara ko-nyimɛ kɛ! I wara lanayɛ kɛ ko-dɔgɔmanɛ rɔ, woletɔ n si a kinama-wɛ don i bolo. I ni don, ma ni sewa ma nyɔgɔn fɛ!’ 24“Wo kɔma, wɔli kɛlɛ min ya sɛnɛ-bɔrɔ kelan sɔrɔn, wo nara. A ko, ‘N fa, n ya a lɔn ko i wara-koe gbɛlɛ. I ye min tɛgɛla, mɔgɔ gbɛrɛ ya wo fui. I ma sugi ki kan min, i ye a gbɔɛ kerila nyɔ. 25N kilanta, woletɔ n tara ka ila sɛnɛ dogon dugi rɔ. Wo le kɛ la! Itɛ le. A bira.’ 26“A tigi ko, ‘Ile, wɔli kɛla fuyi! Tinya-mansa-yogomɛ! Ile yala, n bi min tɛgɛla, mɔgɔ gbɛrɛ le ya wo fui, nyɛ? N ma sugi ki kan min, n bi a gbɔɛ kerila nyɔ, nyɛ? 27Nba, a fisa nun, i ni nna sɛnɛ dɔndɔ alako n ba na tumɛ min, n ni a bɛɛ sɔrɔn anubɛ a tɔnɛ. 28Awa, wa wo bi a bolo wona. Wa a di sɛnɛ-bɔrɔ tan tigi ma 29bawo fan do ye min bolo, do si sa wo kuma wonu ye. A si siyaman sɔrɔn. Kɔnɔ fen sa min bolo, hali a dɔgɔmanɛ min bi a bolo, wo si bi a bolo. 30Nba, wa wɔli kɛla fufafuyi kɛ lakɛ pinpi rɔ pon! Mɔgɛnu si di nyɔ ka anu nyin masɔgɔ dumɛ bolo.’ 31“Nde, Hadama dan wa na nta mansayɛ rɔ tumɛ min nta melikanu fɛ, n si n sigi nta mansaya-sigi-fan rɔ. 32Duninya-mɔgɛ bɛɛ la si dɛn n yakɔrɔ. N si anu fara kurun fila la iko saga-fɛ-biralɛ si sagɛnu fara baanu na nya min. 33N si sagɛnu nadɛn n bolo nyimɛ rɔ ka baanu nadɛn n bolo maran rɔ. 34Wo kɔma, nde, mansɛ si a fɔ n bolo-nyimarɔ-mɔgɛnu ye ko, ‘N Fa Alla ara ata duwɛ layigi wole min kuma, wo na! Wo na mansayɛ sɔrɔn min tabɛnnɛ wo ye kebi duninya danta. 35Kɔnkɛ ya n bira tumɛ min, wo ya dɔn-fan di n ma. N kan lagbalata tumɛ min, wo ya yi di n ma. A taranta, bɔn sa n bolo min kɛ, wo ya n yiya wo warɛ. 36N gbu makolɔn tumɛ min, wo ya n fɛrɛya-bɔ. N kirayara, wo ya n fɛ-bira. N bi yele la tumɛ min, wo tara n kɔndɔn.’ 37“Telenbagɛnu si a fɔ nde, mansɛ ye worɔ ko, ‘Mari, ma ya i kɔnkɔtoe yen tumɛ nyamintan ka dɔn-fan di i ma? Ma ya i kan lagbalanɛ taran tumɛ nyamintan ka yi di i ma? 38Ma ya i taran, bɔn sa i bolo tumɛ nyamintan ka i yiya ma warɛ? Ma ya i gbu makolɔn taran tumɛ nyamintan ka i fɛrɛya-bɔ? 39Ma ya i kirɛ yen tumɛ nyamintan ka i fɛ-bira? Ma ya i yen yele la tumɛ nyamintan ka i kɔndɔn?’ 40“Nde, mansɛ si anu yabi ko, ‘Wa wo hɛnkili to kɛ ko! Min dɔgɔ nta mɔgɛnu tɛma, wo ya wo ma wo mɔgɔ kelen na, wo ya a ma nde le la wo la!’ 41“Wo kɔma, minnu bi n maran rɔ, n si a fɔ wonu ye ko, ‘Wa wo bɔ n fɛ, wole min bi Allala dankɛ kɔrɔ! Wo ta habadan tɛ rɔ min tabɛnnɛ Setanɛ anubɛ ata melikanu ye! 42Kɔnkɛ ya n bira kɔnɔ wo ma sɔn dɔn-fan dila n ma. N kan lagbalata kɔnɔ wo ma sɔn yi dila n ma. 43A taranta, bɔn sa n bolo kɔnɔ wo ma sɔn n yiyala wo warɛ. N gbu makolɔn tumɛ min, wo ma sɔn n fɛrɛya-bɔla. N kirayara, wo ma sɔn n fɛ-birala. N taranta yele la kɔnɔ wo ma sɔn n kɔndɔnna.’ 44“Nba, anu si n yabi ko, ‘Mari, ma ya i kɔnkɔtoe yen tumɛ nyamintan, ka, i kan lagbalanɛ, ka, bon sa i bolo, ka, i gbu makolɔn, ka, i kirayanɛ, ka, i ye yele la, ma ma sɔn i dɛnbɛna?’ 45“Nde, mansɛ si anu yabi ko, ‘Wa wo hɛnkili to kɛ ko! Min dɔgɔ nta mɔgɛnu tɛma, wo ma wo ma wo la min kɛ, wo ma a ma nde le la wo la!’ 46“Nba, wonu si ta habadan tɔrɔyɛ rɔ kɔnɔ telenbagɛnu si ta habadan-nimayɛ rɔ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\