Matiyu 26

1Yisa banta kumɛ wo bɛɛ fɔla tumɛ min, a ya a fɔ ala karan dannu ye ko, 2“Iko wo ya a lɔn nya min, a ara to tele fila, Kanan-Ko-Ladiyɛ ni ke. Nba, anu si nde, Hadama dan don n yogenu bolo tɔ. Anu si n gbangban kɔlɔma ma.” 3Saraka-masɔla-wɛnu anubɛ Yahudiya kɛmɔgɛnu ya anu nadɛn Saraka-Masɔla-Kun-Tigi Kaifasi warɛ. 4Anu ya Yisa bira-koe rabɛn dogɔn rɔ a faga-koe la. 5Anu ko, “Ma kana wo kɛ ladiya-wati rɔ. Ni ma ya wo ma, mɔgɛnu si sɔnkɔ-sɔnkɔ ma ma.” 6Yisa ye Saimonna bɔn la Bɛtani soe burɔ tumɛ min, fɛrɛma-kiraya-yogomɛ ye ale Saimon min ma nun, 7musi do nara a wara daga nɛ la min fanɛ sɛnti-da-gbɛlɛ la. A ke nyɔ, a ya wo kɛ Yisa kunyɛ rɔ. Wo ya a taran, a ye fen dɔn kun na. 8Karan dannu ya wo yen min kɛ, anu diminyara. Anu ya nyinikali kɛ ko, “A ye sɛnti-da-gbɛlɛ kɛ bɛɛ rawuyala nfenna ko la? 9Sɛnti kɛ ma si yira wodi-ba la nun ka wodi wo di bolo-kolɔnnu ma!” 10Anu bi min fɔ tinɛ, Yisa ye wo kalama. A ya a fɔ anu ye ko, “Wo ye musi kɛ nyagbala nfenna? A ara ko-nyimɛ le kɛ n ye kɛ la. 11Bolo-kolɔnnu si taran wo fɛ wati bɛɛ kɔnɔ nde ti taran wo fɛ wati bɛɛ. 12A ara sɛnti kɛ n fɛrɛ ma min kɛ, wo ye n tabɛnna n togon koe le la. 13Nba, wa wo hɛnkili to kɛ ko! Kibara-nyimɛ kɛ kawandilɛ wa bɔ duninya kan tinɛ min bɛɛ rɔ, musi kɛ ara min kɛ, mɔgɛnu si wo fɔ alako wo si to mɔgɛnu yili ma nya min.” 14Nba, karan den tan-ni-filɛ rɔ, kelen bi nyɔ min tɔgɛ Yudasi-Isakariyati. Wo tara saraka-masɔla-wɛnu bara. 15A ya a fɔ anu ye ko, “Ni n ya Yisa don wo bolo, wo si nfen di n ma?” Anu ya wodi-gbɛ bi-sawa dan ka wo di a ma. 16Ka a dabira wo tumɛ ma, Yudasi tora fɛrɛ nyinina Yisa don koe rɔ anu bolo tɔ. 17Biredi-Yɛlɛbɛlɛ-Dɔn-Ladɛn tele fɔlɛ ma, karan dannu nara Yisa wara ka a manyinika ko, “I ye a fɛ ma ni Kanan-Ko-Ladiyɛ ladan i ye mi?” 18A ya a fɔ anu ye ko, “Wo ta kei do wara soe burɔ ka a fɔ a ye ko karan-mɔgɔ ko ata wati ara ke. Ko a sɔgɛ ye a la, anubɛ ala karan dannu ni Kanan-Ko-Ladiyɛ kɛ ata bɔn la.” 19Karan dannu ya a ma iko Yisa ya a fɔ anu ye nya min. Anu ya Kanan-Ko-Ladiyɛ rabɛn. 20Wura dɛ kera tumɛ min, Yisa anubɛ karan den tan-ni-filɛ sigira fen dɔn tinɛ. 21Anu bi fen dɔnla tumɛ min, Yisa ko, “Wa wo hɛnkili to kɛ ko! Mɔgɔ kelen bi wo tɛma min si n don n yogenu bolo tɔ.” 22Karan dannu yisi tinyanta bɛrɛkɛ! Anu ya a manyinikɛ dabira kelen-kelenyɛ ma ko, “Mari, i ye nde le ma?” 23Yisa ya anu yabi ko, “Min ba a bole layigi miran rɔ n fɛ, wo le si n don n yogenu bolo tɔ. 24Ado nde, Hadama dan si faga iko a sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ nya min kɔnɔ gbalo-belebele ye mɔgɛ wo kuma, min si nde, Hadama dan don n yogenu bolo tɔ! A fisa nun, hali mɔgɛ wo ma sɔrɔn nun!” 25Ale Yudasi min ya a don a yogenu bolo tɔ, wo ya nyinikali kɛ ko, “Karan-mɔgɔ, i ye nde le ma?” Yisa ya a yabi ko, “Ɔn, ile le, yɔ!” 26Anu bi fen dɔnla tumɛ min, Yisa ya biredi bi. A ya baraka-bira-madiyali kɛ. A ya a rakerikeri ka a di ala karan dannu ma. A ko, “Wo ni biredi kɛ bi ka a dɔn. N fɛrɛ-bɔnkɛ le kɛ la.” 27Anu banta fen dɔnla, a ya yi-lafɛ bi ka baraka bira Alla ye ka wo di anu ma. A ko, “Wo dama ni wo min kɛ la 28bawo n yele le kɛ la Allata sarama-kan kirinɛ min fɛ. N yele bɔnɛ alako mɔgɔ siyaman hakɛ ma si koto nya min. 29N ni a fɔ wo ye, n ti nɔnbɔ-gbɔ-yi kɛ min tun, fɔ n ba a min a kurɛ la wo fɛ n Fa Allala mansayɛ rɔ.” 30Wo kɔma, anu ya bɛti bɔ ka ta Ɔlifi kɔnkɛ kuma. 31Nba, Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wo dama si wo buri bi suyi kɛ rɔ ka n boloka bawo a sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ ko, ‘Alla si saga-fɛ-biralɛ faga. Saga-kurɔn si nyɛnsɛn.’ 32Kɔnɔ n ba wuli tumɛ min ka n niyi lafɛ, n si ta wo yarɔ Kalili sigisɔn rɔ.” 33Pita ya a fɔ Yisa ye ko, “Hali bɛɛ ya i boloka kɔnɔ nde ti i boloka muk!” 34Yisa ya a fɔ Pita ye ko, “I ni i hɛnkili to kɛ ko! Yanni dondɔn ni keke bi suyi kɛ rɔ, i si a fɔ kinyama sawa ko i ma n lɔn.” 35Pita ya a sɔsɔ, a ko, “Hali anu ya n faga i fɛ kɔnɔ ka a fɔ ko n ma i lɔn, n ti wo fɔ mumɛ!” Karan dan bɛɛ ya wo fɔ. 36Wo kɔma, Yisa anubɛ ala karan dannu tara kan tinɛ do rɔ min tɔgɔ Kɛtisɛmani. A ya a fɔ anu ye ko, “Wo sigi yan, nde ye tala Alla matarala pan.” 37A tara Pita anubɛ Sɛbɛdila den mɔgɔ filɛ la a bolo. A yisi tɔrɔnɛ kati! 38A ya a fɔ anu ye ko, “N yisi tɔrɔnɛ ha n fagamatoe le! Wo ni to yan ka ki wo ya la n fɛ.” 39A ya a masɛgi doni. A ya a laburun a ma dugi ma ka Alla madiya ko, “N fa, ni i si sɔn, tɔrɔyɛ kɛ bɔ n kuma kɔnɔ nde sako ma de, fɔ ile sako.” 40Wo kɔma, a sɛgira karan den sawɛ wonu bara. A ya a taran, anu bi kinɔgɔla. A ya a fɔ Pita ye ko, “A mara kama, wo ma ke wo sigila n fɛ hawa kelen kɔrɔ? 41Wo ni ki wo ya la ka Alla madiya. Woletɔ nyankankantan wa na, hakɛ kana wo nɔ. Wo sɔn kɛndɛ wo burɔ kɔnɔ wo fɛrɛ-bɔnkɛ ti ko-wo-ko nɔ.” 42Yisa tara tun a kinyama fila nyɔgɛ ka Alla madiya. A ko, “N Fa Alla, ni tɔrɔyɛ kɛ ti ke bɔla n dafɛ fɔ n ba n min a la, ile sako ni kɛ.” 43A sɛgira tun. A ya karan dannu taran, anu bi kinɔgɛ rɔ. Anu ma ke sigila a fɛ. 44A bɔra anu dafɛ tun ka ta Alla madiya tinɛ a kinyama sawa nyɔgɛ ma. A ya kuma kelan wo fɔ tun. 45Wo ban, a sɛgira karan dannu bara. A ko, “Ha bi, wo ye kinɔgɔla ka wo sulen? Wa wo yɛ lata! Nde, Hadama dan don-tumɛ ara ke hakɛ tiginu sɛnbɛ kɔrɔ. 46Wa wo lasɔ. Ma ni ta. Min bi n donna n yogenu bolo tɔ, wo ara na. Wo ma a yen?” 47A ye kumɛ wo kun na tumɛ min, Yudasi min bi karan den tan-ni-filɛ tɛma nun, wo nara. Saraka-masɔla-wɛnu anubɛ Yahudiya kɛmɔgɛnu ya nyama min sɔ, wonu bi a fɛ. Faannu anubɛ gbelekɛnu bi wonu bolo. 48Ale min bi a donna a yogenu bolo tɔ, wo ara tamasere di nyama ma nun ko, “N ba min sunbu, ale le mɔgɛ wo la wo ye nyinina min ma. Wo ni ale bira!” 49Yudasi-Isakariyati nara tumɛ min, a ya a telen Yisa la kelenna! A ko, “Karan-mɔgɔ, i ni wura.” A ya a sunbu. 50Yisa ya a fɔ a ye ko, “N bɔ, i ye yan min na, wo kɛ tiriya!” Nba, anu nara ka Yisa bira gben! 51Minnu nara Yisa fɛ nun, wo kelen ya ala faan sagan a lɛɛ rɔ ka saraka-masɔla-kun-tigi-wɛla yɔɔn tole tɛgɛ a la. 52Yisa ya a fɔ a ye ko, “Ila faan lasɛgi a gbɛ rɔ bawo min bɛɛ si faan bi, wonu si faga faan la. 53I ma a lɔn nun ko n si ke ka n Fa Alla kele ko a ni n dɛnbɛ? Ni n ya wo ma, a si melika-kɛlɛ-bolon tan-ni-fila lana n ma tiriya! 54Kɔnɔ ni wo mara, min sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ, wo si ke bɔla a la kama worɔ?” 55Yisa kumara nyama ye ko, “Fɔ wo ni na faannu anubɛ gbelekɛnu na n bira tinɛ iko tɔn tinyanɛ le nde la? N ya n sigi Alla Bato Bɔn la tele-wo-tele ka mɔgɛnu karan, wo ma n bira wulɔn? 56Kɔnɔ kɛ bɛɛ mara alako nɛbinu ya min sɛbɛ Allata kitabu rɔ, wo ni bɔ a la.” Nba, karan dannu bɛɛ bɔra a fɛ ka anu buri. 57Minnu ya Yisa bira, wonu tara a la Saraka-Masɔla-Kun-Tigi Kaifasi warɛ, tɔn-karan-mɔgɛnu anubɛ kɛmɔgɛnu nadɛnnɛ kan min. 58Pita bilara a fɛ wula-yan la ha saraka-masɔla-kun-tigi-wɛla kata burɔ. A donta kata burɔ ka a sigi da-kandannɛnu fɛ alako a ni a lɔn ni min bi nala mala. 59Saraka-masɔla-wɛnu anubɛ kɛmɔgɛ bɛɛ ya anu taya ka foninya-sereyɛnu nyini Yisa kan ma anu si a faga minna ko la. 60Kɔnɔ hali mɔgɔ siyaman nara ka foninyɛnu fɔ a ma, fen ma taran anu si a faga min na. A laban, mɔgɔ fila sɔra anu yarɔ. 61Anu ko, “Kei kɛ ko a si ke ka Alla Bato Bɔn wayan ka a sɔ tun tele sawa kɔrɔ.” 62Saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ ya a lasɔ ka a fɔ Yisa ye ko, “Anu bara i maburi min ma kɛ, kuma sa ile bolo?” 63Kɔnɔ Yisa ya a made. Saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ kumara a ye tun ko, “N bi i kelila Alla nimɛ tɔgɛ rɔ, ni Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ le ile la, Allatalata den kei kɔni, wo fɔ ma ye.” 64Yisa ya a fɔ a ye ko, “Iko i ya a fɔ nya min, a ye wo nya le, yɔ! Kɔnɔ n ni a fɔ wo dama ye ka a dabira bi ma, wo si nde, Hadama dan siginɛ yen Sɛnbɛ Bɛɛ Tigi kɔɛn nyimɛ rɔ. Wo si n namatoe yen banda-fin-gbɛ rɔ!” 65Saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ ya wo lamɔɛn tumɛ min, a ya ala duruki rafara diminyɛ bolo. A ko, “Tanama-kumɛ le kɛ la! Ma mako sa sereya gbɛrɛkɛ la tun mumɛ! Wo ara ala kuma-yogomɛnu namɔɛn yan tɔ! Nba, kumɛ dan le wo la! 66Wo miriya ye kama?” Anu ya a yabi ko, “A yilikinɛ le, fɔ ka a faga.” 67Nba, anu ya anu nɔgɔ-yi kɛ a yakɔrɛ ma ka a gbesi. Donu ya a dɛ ratii. 68Anu ko, “Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ, wɔlɔyiyɛ kɛ ma ye! Min ya i dɛ ratii, wo fɔ ma ye!” 69Pita siginɛ kata-burɔ tumɛ min, dunmusu kelen nara a wara. A ko, “Ile fanan bi Yisa Kalili kɛ kɛ fɛ nun.” 70Kɔnɔ Pita ya a masɔsɔ anu dama yala. A ya a fɔ a ye ko, “I ye kumala minna ko la, n ma wo lɔn.” 71Pita wulita ka ta kata-tenbi-bolɔn la. Wɔli-kɛ-dunmusi gbɛrɛ ya a yen. Wo ya a fɔ mɔgɛnu ye ko, “Kei kɛ ye Yisa Nasarɛti kɛ kɛ fɛ nun, yɔ!” 72Pita ya a masɔsɔ ka a gboro ka a fɔ a ye ko, “Nde ma kei wo lɔn de!” 73A mɛra doni, kei minnu sɔnɛ nyɔ, wonu nara Pita wara. Anu ko, “Wo kelen de ile la, yɔ! Ado i kuma-nya ye wo mayirala feu!” 74Nba, Pita ya a gboro. A ko, “Ni n sa tonyɛ le fɔla, alamɛ Alla ni n tɔrɔ! N ma kei wo lɔn mumɛ!” Nba, dondɔn kekera. 75Yisa ya min fɔ Pita ye nun, a hɛnkili labirara wo ko ko, “Yanni dondɔn ni keke bi suyi kɛ rɔ, i si a fɔ kinyama sawa ko i ma n lɔn.” A bɔra luyi ma. A dira biribiri!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\