Matiyu 27

1Subaga dɛ ma, saraka-masɔla-wɛ bɛɛ anubɛ Yahudiya kɛmɔgɛnu ya anu nyɔgɔn nadɛn ka sɔn Yisa faga koe ma. 2Anu ya a kiri yɔlɔkɛ la ka ta a don Romu kun tigi Pailɛti bolo. 3Yudasi min ya Yisa don anu bolo tɔ, wo ya a yen tumɛ min ko anu bara Yisa yiliki, a nimisara. A ya wodi-gbɛ bi-sawɛ wo lasɛgi saraka-masɔla-wɛnu anubɛ Yahudiya kɛmɔgɛnu ma. 4A ko, “N bara hakɛ kɛ ka mɔgɔ magbalanɛ ladon wo bolo tɔ. Ado a ye nala fagala!” Anu ya a fɔ a ye ko, “Malela ko sa wo rɔ. Ila koe le wo la!” 5Yudasi ya wodi wo fili Alla Bato Bɔn burɔ. A tara. Wo kɔma, a tara a nyɛrɛ dun yili la. 6Saraka-masɔla-wɛnu ya wodi wo matɔnbɔn. Anu ko, “Yele-wodi le kɛ la. Ni ma ya kɛ sa Alla Bato Bɔn wodi kuma, wo si mala tɔn tinya.” 7Anu banta a rabɛnna tumɛ min, anu ya wodi wo bi ka daga ladannɛla dugi san wo la ka nyɔ ma sundan togon tinɛ la. 8Wo le ya a to, ha bi, anu bi dugi wo kelela ko, “Yele-Dugi.” 9Nba, Nɛbi Yɛrɛmaya ya min fɔ, wo bɔra a la bawo a ko, “Isirɛla mɔgɛ donu sɔnta ka a san wodi-gbɛ bi-sawɛ min na, anu ya wo bi 10ka daga ladannɛla dugi san wo la iko Mari ya a fɔ n ye nya min.” 11Yisa sɔra Romu kun tigi Pailɛti yakɔrɔ. Wo ya Yisa manyinika ko, “Yahudiyanuna mansɛ le ile la, wa?” Yisa ya a yabi ko, “Ɔn, a ye iko i wara a fɔ nya min.” 12Kɔnɔ saraka-masɔla-wɛnu anubɛ kɛmɔgɛnu ya a maburi minnu na, a ma fenfen fɔ wonu tɔ. 13Wo kɔma, Pailɛti ya a fɔ a ye ko, “Anu bi i maburila koe min bɛɛ la, i sa wonu namɔɛnna, wa?” 14Kɔnɔ hali dafa, Yisa ma a tɛgɛ. Woletɔ Pailɛti kawara a ma kati! 15Nba, san-bo-san Kanan-Ko-Ladiyɛ kuma, anu si mɔgɔ kelen yabɔ ale kun tigi si min kunka. 16Wo wati ya a taran, mɔgɛ do ye yele la bɛɛ ya min lɔn, a tɔgɔ Yisa Barabasi. 17Nyama ladɛnta tumɛ min, Pailɛti ya anu manyinika ko, “Wo ye a fɛ n ni yon boloka wo ye, Yisa Barabasi, ka, Yisa anu bi min kelela ko Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ?” 18A ya a lɔn serr, ko Yahudiyanuna kun tiginu bara Yisa don a bolo keliyɛ lela ko la. 19Pailɛti siginɛ kiti-bɔn la tumɛ min, ala musi ya kilayɛ lata a ma ko, “I kana fenfen ma mɔgɔ magbalanɛ wo la bawo n tɔrɔta nna kiyo rɔ suyi tenbinɛ kɛ rɔ ala ko la kati!” 20Saraka-masɔla-wɛnu anubɛ kɛmɔgɛnu ya a lagbɛlɛya nyama kuma ko anu ni Pailɛti manyinika Barabasi boloka koe ma ka ale Yisa faga. 21Nba, kun tigi Pailɛti ya anu manyinika ko, “Wo ye a fɛ, n ni yon boloka wo ye mɔgɔ filɛ kɛnu tɔ?” Anu ya a yabi ko, “Barabasi!” 22Pailɛti ya anu manyinika ko, “Anu bi Yisa min kelela Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ, wo ye a fɛ n ni nfen ma wo la worɔ?” Anu dama ya sɔnkɔ layɛlɛ ko, “A gbangban kɔlɔma ma!” 23Kɔnɔ Pailɛti ya anu manyinika ko, “A ya ko-yogomɛ nyamintan kɛ?” Anu sɔnkɔra ha ka a dan natenbi ko, “A gbangban kɔlɔma ma!” 24Pailɛti ya a yen tumɛ min ko a ti nɔ-ko sɔrɔn anu ma, ado sɔnkɔ-sɔnkɛ ye nala bɔla a rɔ le, a ya yi bi ka a bole laku nyama yala. A ko, “Ndeta sa kei kɛ faga koe rɔ! Wota kɛwɔli le wo la!” 25Nyama bɛɛ ya a fɔ a ye tun ko, “A faga-ko-tɔrɛ ni to male anubɛ mala dannu kuma!” 26Ale Pailɛti ya Barabasi boloka. A ya a ma, anu ya Yisa gbesi ka a don anu bolo a gbangban koe la kɔlɔma ma. 27Nba, Pailɛtila kɛlɛ dannu ya Yisa bi ka ta a la ala bɔn la. Anu dama ya a lafoo. 28Anu ya a mawuran ka duruku-yan-wulenmɛ don a kan na. 29Anu ya wɔnɛ ma mansaya-fulɛ la ka wo sigi a kunyɛ la ka kɔlɔma don a bolo nyimɛ rɔ. Wo kɔma, anu ya anu nyɛnkin a kɔrɔ a mayɛlɛn koe la. Anu ko, “Yahudiyanuna mansɛ, alamɛ i mɛra!” 30Anu ya anu nɔgɔ-yi kɛ a ma. Anu ya kɔlɔma wo bi a bolo ka a gbesi a kunyɛ rɔ. 31Anu banta a mayɛlɛnna tumɛ min, anu ya duruku-yan wo bɔ a kan na ka a nyɛrɛta fanɛnu don a ma tun. Anu tara a la a gbangban tinɛ kɔlɔma ma. 32Anu bi tala tumɛ min, anu bɛnta kei do la ka bɔ Sairini soe burɔ min tɔgɛ Saimon. Anu ya a fɔrɔsɛ ka Yisala faga-kɔlɔma bi. 33Anu nara ke kan tinɛ do min tɔgɛ Kalakata min kɔrɛ le ko, “Kun Kole ye kan min.” 34Gbɛɛ min yabasannɛ fen kunayanɛ la min si a ma, a ti dumɛ lɔn bɛrɛkɛ, anu ya wo di Yisa ma ko a ni a min. Kɔnɔ a ya a mafɛlɛn a nagan la tumɛ min, a ma sɔn a min koe ma. 35Anu ya a gbangban kɔlɔma ma. Wo kɔma, anu ya korɔn lakɛ ala durukinu tatala koe ma anu nyɔgɔn tɛma. 36Wo kɔma, anu sigira a kandan tinɛ. 37Mɔgɛnu ya a maburi minna ko la, anu ya wo sɛbɛ ka a sa a kunyɛ kuma. A ko, “Yahudiyanuna Mansa Yisa le kɛ la.” 38Mɔgɔ fila min kɛnɛna buila mɔgɛnu ma, anu ya wonu gbangban kɔlɔmanu ma Yisa fɛ, kelen a bolo nyimɛ rɔ, kelen a bolo maran rɔ. 39Mɔgɔ tenbimatoenu ya anu kunyɛ radɔn Yisa ma ka a lafɛya. 40Anu ko, “Ile. I ko i si Alla Bato Bɔn wayan ka a sɔ tun tele sawa kɔrɔ! Ni Allatalata dan le ile la, i nyɛrɛ lakisi. Yigi ka bɔ kɔlɔma ma gbɛ!” 41Saraka-masɔla-wɛnu anubɛ tɔn-karan-mɔgɛnu anubɛ kɛmɔgɛnu fanan ya a mayɛlɛn wo nya le. 42Anu ko, “A ya mɔgɛnu kisi kɔnɔ a ti ke a nyɛrɛ lakisila! Ni Isirɛlata mansɛ le ale la, a ni yigi ka bɔ kɔlɔma ma kaka, ma si dɛnkɛninya a ma! 43A lara Allatala la. A ko Allala dan le ale la. Nba, ma ni a mafɛlɛn, ni a sɔgɛ ye Alla la ka a lakisi!” 44Hali bui-ma-kɛlɛ minnu gbangbanta kɔlɔmanu ma a fɛ, wonu fanan ya a lafɛya wo nya na le. 45Tele latelan, pinpi burunta nyamanɛ wo bɛɛ kuma ha hawa sawa. 46Tele makimɛ wati, Yisa gbele-gbelenta. A ko, “Ilaya, Ilaya, lama sabakatani?” Wo kɔrɛ le, “Nta Alla, nta Alla, i wara n boloka nfenna?” 47Mɔgɛ donu sɔnɛ nyɔ, wonu ya a kan lamɔɛn. Anu ko, “A ye Nɛbi Ilaya le rakele tinɛ wo la!” 48Mɔgɔ kelen ya a buri tiriya ka sefuna-fuyi bi ka a layigi gbɛɛ kunayanɛ rɔ. Wo kɔma, a ya a dun kɔlɔma kunyɛ la ka a ma ko Yisa ni a min a la. 49Kɔnɔ donu ko, “A makɔni, ma ni a yen ni Nɛbi Ilaya si a lakisi!” 50Yisa ya a kan labɔ tun bɛrɛkɛ, ka a niyi laban lafɛ. 51Nba, yorolan min dunnɛ Alla Bato Bɔn tɛma, wo farata fila la ka a dabira a kuma ha a kɔrɔ. Dugi yɛrɛyɛrɛnta ha kurinu tatiira. 52Kanbɛnu nakara. Allala mɔgɛ minnu bara faga fɔlɔ nun, wonu siyaman wulita ka niyi lafɛ tun. 53Anu bɔra kanbɛnu tɔ. Ado Yisa wulita ka bɔ furinu tɛma tumɛ min, anu tara so-sɛnimɛ rɔ Yerusalɛm, mɔgɔ siyaman ya anu yen kan min. 54Kɛlɛ-den-kun-tigi anubɛ ala kɛlɛ dan minnu bi Yisa kandanna, wonu ya dugu-yɛrɛyɛran yen tumɛ min, anubɛ koe min bɛɛ kera, anu kumakɔra kati! Anu ko, “Alla nyɛrɛta dan le kɛ la nun serr!” 55Musu siyamɛ minnu bilara Yisa fɛ a dɛnbɛn koe rɔ ka bɔ Kalili, wonu bi nyɔ nun. Anu sɔra wula-yan la ka a mafɛlɛn. 56Mariyama Magadala kɛ ye wonu tɛma anubɛ Mariyama, Yemesi anubɛ Yusufu na kɔni, anubɛ Sɛbɛdila dannu, wonu na. 57Wurɛ kera tumɛ min, nɔnfulu-tigi do nara ka bɔ Arimatiya soe burɔ. A tɔgɛ Yusufu. Yisala karan dan le wo fanan na. 58A tara Pailɛti wara ko anu ni Yisa furi don a bolo. Pailɛti ya a fɔ ko anu ni Yisa furi don ale Yusufu bolo. 59Nba, Yusufu ya a bi ka a kasankɛ linɛn kura kurɛ la. 60Anu ya a sa ale Yusufula kanbɛ rɔ min sinnɛ farɛ rɔ. Wo kɔma, a ya kuru-belebele makuru-kurun ka a sa kanbɛ-dɛ la. A tara. 61Mariyama Magadala kɛ anubɛ Mariyama doi siginɛ nyɔ. Anu yɛ bɛnnɛ kanbɛ ma. 62Sulen-Tele wo ma, saraka-masɔla-wɛnu anubɛ Farisinu tara Pailɛti wara. 63Anu ko, “N fa, foninya-fɔlɛ wo ya min fɔ wo tumɛ a kɛndɛ, ma hɛnkili tonɛ wo ko. A ko tele sawa wa tenbi tumɛ min, a si wuli tun ka bɔ furinu tɛma. 64Nba, i ni a fɔ ko anu ni kanbɛ wo kandan gben, ha a tele sawa nyɔgɛ. Woletɔ ala karan dannu ti ke tala ka a furi kankan. Ni anu ya wo ma, anu si a fɔ ko, ‘A ara wuli ka bɔ furinu tɛma.’ Ado foninya laban kɛ si yogoya ka tenbi a fɔlɔtɛ la worɔ.” 65Pailɛti ya a fɔ anu ye ko, “Wo ni a kandannɛnu bi. Anu ni a kandan anu se-koe-bɛɛ la.” 66Woletɔ anu tara ka kanbɛ latogon a kin na ka mandan sa farɛ wo ma. Anu ya a kandannɛnu to nyɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\