Matiyu 28

1Sulen-Tele kɔma, yanni bandɛ ni ka Lɛhɛrɛ ma, Mariyama Magadala kɛ anubɛ Mariyama doi tara kanba mafɛlɛn tinɛ. 2Tiriyante wo rɔ, dugi yɛrɛyɛrɛnta bɛrɛkɛ! Marita melika yigira ka bɔ Arinyɛni tɔ. Melika wo ya kuri makuru-kurun ka bɔ kanbɛ dɛ la ka a sigi a kuma. 3A mafɛlɛn-nya mani de iko banda-nyin-masɔgɛ. Ala kurɛnu gbɛnɛ iko bɛgi-gbɛ. 4Nyɔ-kandannɛnu kilanta kati ka yɛrɛyɛrɛn. Anu mara iko mɔgɔ faganɛnu. 5Melika wo kumara musi wonu ye. A ko, “Wo kana kilan. N ya a lɔn ko wo ye Yisa le nyinina min gbangbanta kɔlɔma ma nun. 6A sa yan. A ara wuli iko a ya a fɔ nya min. Wo na a sa tinɛ mafɛlɛn. 7Nba, wo ta tiriya ka a fɔ ala karan dannu ye ko, ‘A ara wuli ka bɔ furinu tɛma. A ye tala Kalili wo yarɔ. Wo si a yen nyɔ!’ N bara min fɔ wo ye, wa wo hɛnkili to wo ko.” 8Woletɔ anu bɔra kanbɛ dafɛ tiriya kilan anubɛ sewɛ bolo. Anu burimatoe tara a fɔ ala karan dannu ye. 9Tiriyante wo rɔ, Yisa ya anu nabɛn kilɛ la. A ko, “Yisi-kimɛ ni to wo fɛ.” Anu ya a kian bira a bato koe la. 10Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wo kana kilan. Wo ta a fɔ nna mɔgɛnu ye ko anu ni ta Kalili anu si n yen nyɔ.” 11Musinu tara tumɛ min, kɛlɛ dan minnu bi kanbɛ kandanna, wonu sɛgira soe burɔ. Koe min bɛɛ kɛra, anu ya anu dantɛgɛ saraka-masɔla-wɛnu ye. 12Saraka-masɔla-wɛnu anubɛ kɛmɔgɛnu ya anu nyɔgɔn nadɛn. Anu ya wodi-ba di kɛlɛ dannu ma. 13Anu ko, “Wo ni a fɔ ko wo ye kinɔgɛ rɔ tumɛ min, ala karan dannu nara suyi rɔ ka a furi kankan. 14Nba, ni kun tigi Pailɛti ya wo lamɔɛn, ma si a madiya, hali wo ma hɔn fenfenna ko la.” 15Kandannɛnu ya wodi wo bi. Anu ya a ma iko a fɔra anu ye nya min. Ha bi, kumɛ wo nyɛnsɛnnɛ Yahudiyanu tɛma. 16Yisa ya a fɔ ala karan den tan-ni-kelan ye ko anu ni ta kɔnkɛ do kuma Kalili sigisɔn rɔ. 17Anu ya a yen tumɛ min, anu ya a bato kɔnɔ hali wo, sikɛ ye anu tɔ. 18Yisa nara sɔ anu tɛma. A ko, “Sɛnbɛ bɛɛ ara di n ma san kole rɔ anubɛ dugu kole kuma. 19Nba, wo ni ta mɔgɛ bɛɛ wara ka anu ma nna karan dannu na. Wo ni anu batasi Fa Alla anubɛ ala dan anubɛ ale Ni Sɛnimɛ tɔgɔ rɔ. 20N bara anu karan koe min bɛɛ la, wo ni anu karan ko anu ni koe wo bɛɛ bira. Ado wo ni wo hɛnkili to kɛ ko! N si to wo fɛ tumɛ bɛɛ ha wati-laban.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\