Matiyu 4

1Wo kɔma, Allala Ni Sɛnimɛ tara Yisa la wulɛ rɔ a kɔrɔbɔ-koe la Setanɛ bolo. 2Yisa ya tele bi-nani, su bi-nani bɔ tumɛ min a ma fen dɔn, kɔnkɛ ya a bira. 3Setanɛ nara a wara. A ko, “Ni Allatalala dan le ile la, kuri kɛnu yɛlɛma biredi la.” 4Yisa ya a yabi ko, “A sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ ko, ‘Hadama dan ti a to dɔntɛ dɔrɔn ma kɔnɔ a si Allala kumɛ ma ata dɔn-fan la.’ ” 5Wo kɔma, Setanɛ ya Yisa bi ka ta a la Yerusalɛm so-sɛnimɛ rɔ ka a sigi Alla Bato Bɔn kun-tɛma-sore la. 6A ya a fɔ Yisa ye ko, “Ni Allatalala dan le ile la, i gban ka yigi dugi ma bawo a sɛbɛnɛ ala kitabu rɔ ko, ‘Alla si ala melikanu sɔ i lakanan koe la. Anu si anu bole sigi i kɔrɔ alako i kana i kian gbesi kurinu na.’ ” 7Yisa ya a yabi ko, “A sɛbɛnɛ Allatalata kitabu rɔ fanan ko, ‘I kana ita Mari Alla kɔrɔbɔ.’ ” 8Wo kɔma, Setanɛ ya Yisa bi ka ta a la kɔnkɔ-layan-bɛ kuma ka duninya-mansayɛ bɛɛ yira a la anubɛ anuna gbiliyɛ. 9Setanɛ ya a fɔ a ye ko, “Ni i ya i nyɛnkin n kɔrɔ ka n bato, n si kɛ bɛɛ di i ma.” 10Yisa ya a yabi ko, “Setanɛ, bɔ n fɛ! A sɛbɛnɛ Allatalata kitabu rɔ ko, ‘I ni ita Mari Alla kelen pe le bato ka ata wɔlɛ kɛ!’ ” 11Wo ban, Setanɛ bɔra Yisa fɛ. Nba, melikanu nara a dɛnbɛn tinɛ. 12Yisa ya a lamɔɛn tumɛ min ko anu bara Yɔni-Batasi-Kɛlɛ sa yele la, a tara Kalili sigisɔn rɔ. 13A bɔɛ Nasarɛti soe burɔ, a tara a sigi Kapereniyam soe burɔ Kalili dalɛ dafɛ min bi Sɛbulɔn anubɛ Nafatali nyamanɛnu tɔ. 14Wo mara alako Nɛbi Aiseyata kumɛ la ni kanbali min ko, 15“Nyamanɛ min dira Sɛbulɔn anubɛ Nafatali bɔnsɔnnu ma, wonu bi kɔgɔ-yi wara la Yorodan bɛ tɔnkɔn kelan rɔ, sibolo gbɛrɛnu siginɛ Kalili tɛngbɛnya min tɔ! 16Minnu siginɛ pinpi-fin-bɛ rɔ, wonu si na wan-belebele yen. Minnu siginɛ pinpi-makilanni-bɛ rɔ, tele ara fɛrɛn anu ma!” 17Ka a fɔlɔ tumɛ wo ma, Yisa ya kawandili-bɔɛ dabira ka a fɔ ko, “Wo ni tubi ka wo kɛ-nyanu yɛlɛma bawo Alla min bi Arinyɛni tɔ, wota mansayɛ ara gbɛrɛn!” 18Yisa ye tagamana Kalili dalɛ dafɛ tumɛ min, a ya na-kelen-nyɔgɔma fila yen, Saimon (min tɔgɛ fanan Pita) anubɛ Anduru. Wonu bi yɛgɛ birala yalɛ la dalɛ rɔ bawo anu denuta wɔlɛ le wo la. 19Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wo ni bila n fɛ. N si wo madegen mɔgɔ-nyini-nya la Alla ye iko mɔgɛ si yɛgɛnu nyini nya min ka anu bira.” 20Anu ya anuna yalɛnu boloka kelenna ka bila a fɛ. 21A tenbira nyɔ. A ya na-kelen-nyɔgɔma fila gbɛrɛ yen, Yemesi anubɛ Yɔni kɔni, Sɛbɛdila dannu. Anubɛ anu fa siginɛ anuna kulɔn rɔ anuna yalɛnu tabɛn tinɛ. Yisa ya anu kele. 22Tiriyante wo rɔ, anu ya anu fa anubɛ anuna kulɔn boloka ka bila Yisa fɛ. 23Yisa tara Kalili sigisɔn bɛɛ rɔ ka mɔgɛnu karan Yahudiyanuna dina-bɔnnu na. A ye Allala mansayɛ kibara-nyimɛ kawandili bɔla. A ya kirayɛ su bɛɛ dandan mɔgɛnu tɔ. 24Yisa mankan nyɛnsɛnta Siriya nyamanɛ bɛɛ rɔ. Wo le ya a ma, mɔgɛnu nara kirayatoe su bɛɛ la a wara. A nyinato wo, a kirikirisato wo, a solomonya-fagani-tigi wo, Yisa ya wonu dama lakɛndɛya. 25Nyama bilara a fɛ. Kalili ka wo, Yerusalɛm ka wo, Yudiya ka wo, Yorodan bɛ kan-kɔma-mɔgɔ wo, anubɛ minnu bɔra so kun tan wonu tɔ wo, wonu bilara a fɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\