Matiyu 5

1Yisa ya nyama yen min kɛ, a yɛlɛta kɔnkɛ kuma anu yarɔ ka a mayigi. Ala karan dannu yɛlɛta a fɛ nyɔ. 2A ya anu karan dabira. 3A ko, “Mɔgɔ-sewanɛ le wo mɔgɛ la min si a yigi bɛɛ sa Alla rɔ bawo Alla min bi Arinyɛni tɔ, a si ata mansayɛ sɔrɔn! 4Mɔgɔ-sewanɛ le wo mɔgɛ la min bi dila a yisi rɔ bawo Alla si a yisi-kimɛ! 5Mɔgɔ-sewanɛ le wo mɔgɛ la min famayiginɛ Alla ye bawo Alla si duninya bɛɛ ma atɛ la! 6Mɔgɔ-sewanɛ le wo mɔgɛ la Alla sako-kɛ-koe di min ye bawo Alla si wo tigi wasa feu! 7Mɔgɔ-sewanɛ le wo mɔgɛ la min bi kinikinina donu ma bawo Alla si kinikini ale fanan ma! 8Mɔgɔ-sewanɛ le wo mɔgɛ la min sɔndɔmɛ gbɛnɛ bawo a si to Alla fɛ! 9Mɔgɔ-sewanɛ le wo mɔgɛ la min bi yisi-kimɛ lanala mɔgɛnu tɛma bawo Alla si ale kele ko ata mɔgɛ! 10Mɔgɔ-sewanɛ le wo mɔgɛ la anu bi min tɔrɔla ala ko-latelennɛla ko la bawo Alla min bi Arinyɛni tɔ, a si wota mansayɛ sɔrɔn! 11“Mɔgɛnu ba wo mɔɛn ka wo bira boloko-yogomɛ-kɛ ka tɔgɛ sa wo la ndela ko la, wo ni sewa. 12Wo ni sewa ka nyagalen bawo barayi-ba maranɛ wo ye Arinyɛni tɔ. Ado anu ya fɔlɔ-nɛbinu bira boloko-yogomɛ-kɛ wo nya na le nun. 13“Wo manɛ mɔgɛnu ye iko kɔgɛ. Ni kɔgɔ-diyɛ bɔra a la, a si diya kama tun? A ti fenfen nyinya worɔ fɔ ka a lakɛ a rɔ mɔgɛnu kian kɔrɔ. Anu ni tagama a kuma. 14“Wo manɛ mɔgɛnu ye iko wan-takanɛ. Ado soe min sɔnɛ kɔnkɛ kuma, wo dogon-koe gbɛlɛ. 15Mɔgɔ ti lɛnpu lamalan ka bɔnku-dagɛ burun a kuma fɔ ka a sigi san ma. A si waan raka mɔgɛ bɛɛ ye bɔn la worɔ. 16Iko lɛnpu si waan raka mɔgɛ ma nya min, wo ni wola kɛwɔlɛ yira mɔgɛnu na wo nya na le. Anu si wo kɛ-nya-nyimɛnu yen worɔ ka wo Fa gbiliya min bi Arinyɛni tɔ. 17“Alla ya tɔn min di Nɛbi Musa ma wo, anubɛ nɛbinuna karan wo, wo kana wo miri ko n bara na wonu bɔ tinɛ anu gbɛ rɔ. N ma na ka wonu bɔ anu gbɛ rɔ fɔ ka anu dafa. 18Wa wo hɛnkili to kɛ ko! Fananta san kole anubɛ dugu kole ye nyɔ, hali a nyantarani, a ti bɔ tɔn la fɔ tɔn bɛɛ da ni fa. 19Woletɔ hali tɔn dɔgɔmanɛ, ni min ba a ban wo bira-koe ma ka donu karan wo ma fanan, Alla min bi Arinyɛni tɔ, wo tigi si ma mɔgɔ dɔgɔmanɛ la ata mansayɛ rɔ. Kɔnɔ ni min si tɔn bira ka donu karan a bira-koe ma, wo tigi si ma mɔgɔ ba la Allala mansayɛ rɔ. 20N bi a fɔla wo ye, ni wo ma telen ka tenbi tɔn-karan-mɔgɛnu anubɛ Farisinu na, wo ti don Allata mansayɛ rɔ ni! 21“A fɔra fɔlɔ-mɔgɛnu ye ko, ‘I kana mɔgɔ faga. Ado ni min ya mɔgɔ faga, mɔgɔ banu si wo tigi kiti.’ Wo ma wo lamɔɛn nun, ba? 22Kɔnɔ nde ye a fɔla wo ye kaka ko min ba diminya a na kelen nyɔgɛ ma, mɔgɔ banu si wo mɔgɛ kiti. Min ba a fɔ a ta-nyɔgɛ ma ko, ‘Fenfen ma ile la,’ mɔgɔ banu si wo kiti. Min ba a fɔ a ta-nyɔgɛ ma ko, ‘Ile kun-takolɔn,’ wo tigi ye nyahanama-tɛ-kilɛ le ma. 23Woletɔ ni i ye a fɛ ka Alla kɔ saraka mintan tinɛ kuma Mari bato bɔn la, i hɛnkili la ni bila ko ila ko siginɛ i ta-nyɔgɛ burɔ, 24ila kɔ-fan to saraka mintan tinɛ tɔgɔfɛ. I ni ta tiriya ka yisi-kimɛ don wobɛ i ta-nyɔgɛ tɛma. Wo wa ban, i ni sɛgi ka ila kɔ-fan di Alla ma. 25“Ni i bilara mɔgɛ do la, yanni a ni ta i lakiti, i ni a madiya. Ni i ma wo ma, a si ta i la ka i don kiti-tɛgɛlɛnu bolo. Wonu si i don i maralɛnu bolo. Wonu fanan si i sa yele la. 26Wa wo hɛnkili to kɛ ko! I ti bɔ nyɔ ni! Fɔ i ni yili wo bɛɛ sara feu! 27“Wo ara a lamɔɛn nun ko, ‘I kana yɛlɛnyɛ kɛ.’ 28Kɔnɔ kaka, n bi a fɔla wo ye ko min ba musi mafɛlɛn ha a sɔgɛ ni a bira ko a ni a masɔrɔn, wo mɔgɛ ara ban yɛlɛnyɛ kɛla a yisi rɔ. 29Woletɔ ni i bolo-nyimama-yɛ ya i don hakɛ rɔ, a labɔ a kolon rɔ ka a lakɛ a rɔ! Yanni i fɛrɛ-bɔnkɛ bɛɛ la ni don nyahanama rɔ, a fisa, i ni foo i ya-kelan wo la. 30Ni i bolo nyimɛ ya i don hakɛ rɔ, a tɛgɛ a la ka a lakɛ a rɔ! Yanni i fɛrɛ-bɔnkɛ bɛɛ la ni don nyahanama rɔ, a fisa, i ni foo i bolo kelan wo la. 31“A fɔra fanan ko, ‘Min ba ala musi boloka, fɔ a ni furu-tinya-kɛdi di a ma.’ 32Kɔnɔ kaka, n bi a fɔla wo ye, ni mɔgɛ ya ala musi boloka, ni musi wo ma yɛlɛnyɛ kɛ, a ara musi wo sɔ yɛlɛnyɛ la wo rɔ. Ado ni kei gbɛrɛ ya a furu, wo fanan bara yɛlɛnyɛ kɛ. 33“A fɔra fɔlɔ-mɔgɛnu ye fanan ko, ‘I ka i dakan tinya. I wara lanyiri kiri minna ko la Mari ye, fɔ i ni wo ma.’ Wo ara wo lamɔɛn, nyɛ? 34Kɔnɔ kaka, n bi a fɔla wo ye ko wo kana wo gboro Arinyɛni tɔ bawo Allata mansaya-waganɛ le wo la. 35Wo kana wo gboro dugu kole rɔ bawo Alla kin sɔ tinɛ le wo fanan na. Wo kana wo gboro Yerusalɛm tɔ bawo ale Alla mansa ba warɛ le soe wo la. 36Hali wo kunyɛ, wo kana wo gboro a rɔ bawo hali wo kun-sigi kelan, wo ti ke a lafinna, ni wo ma, ka a ma, a ni gbɛ. 37Ni i ko, ‘Ɔn,’ a ni ma ɔn la. Ni i ko, ‘Ade,’ a ni ma ade la. I wa min fɔ wo kɔma, wo bɔnɛ Setanɛ bolo. 38“Wo ara a lamɔɛn nun ko, ‘Yɛ-nyɔgɔn le yɛ la. Nyin-nyɔgɔn le nyin la.’ 39Kɔnɔ kaka, n bi a fɔla wo ye ko min ba ko-yoge ma i la, i kana i tayili sara. Min ba i dɛ fan kelan ratii, i ni doi fanan tintan a la, a ni wo bɛrɛn tatii. 40Ni mɔgɛ ya ila duruku-kɔrɔ-donyɛ bi i bolo min dɛ ma gbɛlɛ kiti sa tinɛ, i ni a kumabilɛ fanan di a ma min dɛ gbɛlɛ. 41Ni kɛlɛ dan do ya i fɔrɔsɛ ko i ni ta ala dunɛ la mɛli kelen, i ni ta a la ha mɛli fila. 42Ni mɔgɛ ya fan manyinika i bolo, i ni wo di a ma. Ni mɔgɛ do tara i wara yili tɛgɛ tinɛ, i ni a dɔndɔ. 43“Wo ara a lamɔɛn nun ko, ‘I ni i diyana-mɔgɛnu keni. I yogenu ni gboya i ye.’ 44Kɔnɔ kaka, n bi a fɔla i ye ko i ni i yogenu keni ka madiyali kɛ anu ye, hali minnu sa i birala a kin na! 45Wo le si a ma, i si ma iko i Fa Alla min bi Arinyɛni tɔ bawo a ye ala tele labɔla mɔgɔ-nyimɛ anubɛ mɔgɔ yogomɛ bɛɛ ye nya-kun-kelen. Ko-latelenni-kɛla wo, ko-yogoma-kɛla wo, Alla ye bandɛ lanala wo bɛɛ ye. 46Ni i ya i diyana-mɔgɛ dɔrɔn keni, i si barayi nyamintan sɔrɔn Alla bolo? Hali duti-makelelɛnu fanan si wo ma! 47Ni i ya i diyana-mɔgɛ dɔrɔn kɔndɔn, i wara nfen ma worɔ ka tenbi mɔgɛ doinu na? Hali minnu sa Alla batola, wonu fanan si wo ma! 48Wo ni wo telen iko i Fa Alla min bi Arinyɛni tɔ, wo telennɛ nya min.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\