Matiyu 8

1Yisa bɔra kɔnkɛ kuma tumɛ min, nyama tugura a fɛ. 2Nba, fɛrɛma-yogoma kirayatoe do nara a wara ka a nyɛnkin Yisa kɔrɔ. A ko, “N fa, ni i ye a fɛ ka n nakɛndɛya, n ya a lɔn ko wo sɛnbɛ ye ile bolo ka n nakɛndɛya.” 3Yisa ya a bole sa kirayatoe wo kuma. A ya a fɔ a ye ko, “N bara sɔn i lakɛndɛya-koe ma.” A fɛrɛ kɛndɛyara tiriya! 4Wo kɔma, Yisa ya a fɔ a ye ko, “I tole masɔ! I kana kɛ fɔ mɔgɔ wo mɔgɔ ye kɔnɔ ta saraka masɔlɛ wara tiriya! I ni i nyɛrɛ yira a la iko tɔn ya a fɔ nya min. Nɛbi Musa ya sarakɛ minna ko fɔ, i ni wo bɔ ka a yira mɔgɛ bɛɛ la ko i wara kɛndɛya.” 5Yisa donta Kapereniyam soe burɔ tumɛ min, Romu kɛlɛ-den-kun-tigi do nara a wara. A ya Yisa madiya a dɛnbɛn koe la. 6A ko, “N fa, nna wɔli kɛlɛ kirɛ sani bɔn la. A ti ke a mamagala. A tɔrɔnɛ dumɛ bolo kati!” 7Yisa ko, “N si ta a lakɛndɛya.” 8Kɛlɛ-den-kun-tigi wo ya a fɔ a ye ko, “Ade, n fa. A ma kɛn, i ni i salɛ ladon nde sufala bɔn la. Hali i kumara le dɔrɔn, nna wɔli kɛlɛ si kɛndɛya. 9Nde ye kɛlɛ-den-kunyɛ donu kɔrɔ. Kɛlɛ dannu bi nde fanan kɔrɔ. N ba a fɔ wo do ye ko, ‘Ta!’ A si ta. N ba a fɔ, ‘Na!’ A si na. N ba a fɔ nna yɔɔn ye ko, ‘Kɛ ma!’ A si wo ma.” 10Yisa ya wo lamɔɛn tumɛ min, a kawara. A ya a fɔ a gba-fɛ-bilalɛnu ye ko, “Wa wo hɛnkili to kɛ ko! N ma kɛ-nyɔgɔn-dɛnkɛninyɛ yen mɔgɔ wo mɔgɔ bolo Isirɛla mɔgɛnu tɛma. 11Wo ni wo hɛnkili to kɛ ko! Mɔgɔ siyaman si na ka bɔ duninya fan bɛɛ rɔ ka ladiyɛ kɛ Iburayima anubɛ Isiyaka anubɛ Yakoba fɛ Allata mansayɛ rɔ min bi Arinyɛni tɔ. 12Kɔnɔ minnu bɛnnɛ nun ka don Allata mansayɛ rɔ, wonu na si fili pinpi-makilannɛ rɔ. Anu si di nyɔ ka anu nyin masɔgɔ dumɛ bolo.” 13Wo kɔma, Yisa ya a fɔ kun tigi wo ye ko, “Ta ila bɔn la. Ila wɔli kɛlɛ si kɛndɛya ka a tɛgɛ ila dɛnkɛninyɛ ma.” Nba, kun tigi wola wɔli kɛlɛ kɛndɛyara wati wo nyɛrɛ rɔ. 14Yisala tɛ Pitala bɔn la, a ya Pita biran-musi fɛrɛma-kaliyanɛ sanɛ taran nyɔ. 15Yisa ya musi wo bole bira tumɛ min, fɛrɛma-kaliyɛ ya a boloka. Musi wo ya a lasɔ ka wɔlɛ kɛ dabira Yisa ye. 16Wo wulɔn wurɛ la, mɔgɛnu nara nyinatoe siyaman na Yisa wara. Yisata kumɛ ya nyina-yoge wonu gben. Min bɛɛsi kirɛ, a ya wo bɛɛ lakɛndɛya. 17A ya wo ma alako Nɛbi Aiseya kan ni bɔ a la ko, “A ya mala kirayɛnu bi ma ye ka mala gbandayɛnu bɔ ma rɔ.” 18Yisa ya a yen min kɛ a lafoonɛ nyama-belebele-wɛ la tumɛ min, a ya a fɔ ala karan dannu ye ko, “Ma ni ta dalɛ kɔgɔma.” 19Tɔn-karan-mɔgɛ do nara a wara. A ko, “Karan-mɔgɔ, i tara kan-bo-kan, n tabɛnnɛ ka bila i fɛ nyɔ.” 20Yisa ya a fɔ a ye ko, “Farannu bi banbannu bolo anu si ki kan min. Kona-nyagannu bi konanu bolo fanan kɔnɔ kun sa tinɛ sa nde, Hadama dan bolo.” 21Ala karan dan do ya a fɔ a ye ko, “N fa, sɔn, n ni ta n fa togon fɔlɔn.” 22Yisa ya a fɔ a ye ko, “Bila n fɛ. Mɔgɔ faganɛnu ni anuna mɔgɔ faganɛ togon.” 23Yisa anubɛ ala karan dannu siginɛ kulɔn wo rɔ. 24A ma mɛ, fɔn-belebele kerita anu kun na. Nba, yi burunda lunku-lankana ka kɛ kulɔn rɔ. Kɔnɔ wo ya a taran, Yisa ye kinɔgɔ rɔ nun. 25Karan dannu tara a wara ka a lakunden. Anu ko, “Mari, ma lakisi! Ma ye nala fagala!” 26Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wo kilannɛ nfenna? Wola dɛnkɛninyɛ ma kolo mumɛ!” Wo kɔma, a ya a lasɔ ka fɔnyɔ anubɛ yi makuma. Fɔnyɔ anubɛ yi wo sigira-a-la don! 27Karan dan wonu bɛɛ kawara. Anu ya anu nyɔgɔn manyinika ko, “Nfen mɔgɔ sufa ye kɛ la? Hali fɔnyɔ anubɛ yi ye ata kumɛ birala!” 28Yisa tara Kadara kɛnuna nyamanɛ rɔ dalɛ tɔnkɔn kelan rɔ. Nyinato fila ya a taran nyɔ minnu siginɛ kaburu-soe burɔ. Nyinɛnu bi mɔgɛ wonu fɛ. Ado gbalo mɔgɛ le wonu na kati! Anu yogoyara ha mɔgɔ wo mɔgɔ ti sisi bɔla kilɛ wo fɛ. 29Tiriyante wo rɔ, anu gbele-gbelenta ko, “Allala dan, i ye nfen nyinina ma fɛ? I wara na ma tɔrɔ koe la, yanni ma kiti wati ni ke, wa?” 30Kɔsɔ-mɛlan-wɔrɛ taranta anu de-nyinina nyɔ. 31Nyinɛnu tora Yisa madiyala ko, “Ni i ye ma gbenna le, nba, ma ladon kɔsɔ-mɛlan kɛnu tɔ.” 32Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wo ta.” Woletɔ anu tara ka don kɔsɛnu tɔ. Kɔsɛ wo bɛɛ burumatoe yigira kɔnkɔ-kerikerinya la ka bui dalɛ rɔ. Anu fagara nyɔ. 33Nba, minnu bi kɔsɛ wonu fɛ-birala nun, wonu burumatoe tara soe. Koe min mara nyinato-kɔrɛnu anubɛ kɔsɛnu na, anu ya wo bɛɛ lakaran mɔgɛnu ye. 34Min bɛɛ ye soe wo rɔ, wonu nara Yisa labɛn tinɛ. Anu ya a yen tumɛ min, anu ya a madiya ko, “I yandi, bɔ mala nyamanɛ kɛ rɔ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\