Matiyu 9

1Yisa sigira kulɔn rɔ ka dalɛ tɛgɛ ka ta a warɛ soe burɔ. 2Kei min solomonya-faganɛ a la, mɔgɛ donu nara wo la Yisa wara. A sanɛ sanyili rɔ. Yisa ya anuna dɛnkɛninya-wɛ yen tumɛ min, a ya a fɔ kirayatoe wo ye ko, “N bɔ, i yisi sa! I hakɛnu ma ara koto.” 3Nba, tɔn-karan-mɔgɛ donu ya a fɔ anu nyɔgɔn tɛma ko, “E, kei kɛ ye kumala iko Alla le ale la. A ye Alla lafɛyala.” 4Yisa ya anuna miriya ragbɛ. A ko, “Wo ye wo mirila ko-yogomɛ ma nfenna? 5Ka a fɔ ko i hakɛnu ma ara koto, anubɛ ka a fɔ ko i lasɔ ka tagama, nyamintan fɔɛ gbɛlɛ? 6N si a yira wo la ko sɛnbɛ ye nde, Hadama dan bolo dugu kole kɛ kuma ka hakɛ makoto.” Woletɔ a ya a fɔ kirayatoe wo ye ko, “I lasɔ ka ila sanyili bi. Sɛgi i warɛ bɔn la!” 7Kei wo ya a lasɔ. A sɛgira a warɛ. 8Mɔgɛnu ya a yen tumɛ min, anu kawara. Anu ya Alla tanto bawo a ara sɛnbɛ su wo di mɔgɛnu ma. 9Nba, Yisa bɔra nyɔ tumɛ min, a ya duti-makelelɛ do yen. A tɔgɛ Matiyu. A siginɛ ala wɔli kɛ tinɛ. Yisa ya a fɔ a ye ko, “Bila n fɛ.” Matiyu ya a lasɔ ka bila a fɛ. 10Yisa ye fen dɔn la Matiyula bɔn la tumɛ min, duti-makelelɛ siyaman anubɛ hakɛ tigi siyaman nara ka sigi ale anubɛ ala karan dannu fɛ nyɔ. 11Farisi donu ya wo yen min kɛ, anu ya a fɔ Yisala karan dannu ye ko, “Nfenna wo karan-mɔgɔ ye fen-dɔn-kɛla duti-makelelɛnu anubɛ hakɛ tiginu fɛ?” 12Yisa ya anu kan lamɔɛn nkɛkuna, a ya a fɔ anu ye ko, “Mɔgɛ minnu kɛndɛ, wonu mako sa bɛsi-bɔlɛ la fɔ minnu kirɛ. 13Wo ta kumɛ kɛ kɔrɛ nyini Allata kitabu rɔ ko, ‘A sa nyinina saraka-soge ma ma bolo fɔ kinikinɛ,’ bawo n ma na mɔgɔ-telennɛnu kele tinɛ fɔ hakɛ tiginu alako wonu ni bila n fɛ.” 14Yɔni-Batasi-Kɛlɛ gba-fɛ-bilalɛnu nara Yisa wara ka a manyinika ko, “Malebɛ Farisinu bi sunyɛ donna tuma-wo-tuma kɔnɔ nfenna ila karan dannu ti sunyɛ don mumɛ?” 15Yisa ya anu yabi ko, “A ye wo burɔ ko mɔgɛ minnu bi kɔnyɔ-masɔɛ rɔ, fananta kɔnyɔ-tigi ye anu fɛ, wonu si di, wa? Wo ti ma mumɛ! Kɔnɔ a wati wa ke, anu ba kɔnyɔ-tigi wo bi anu tɛma tumɛ min, anu si sunyɛ don worɔ. 16“Mɔgɛ ti kura-kundu-kɛndɛ bi ka duruku kɔrɛ labɛtɛrɛ wo la bawo a kɛndɛ wo ra si don ka duruku kɔrɛ wo rafara ka tenbi a fɔlɛ la. 17Mɔgɔ ti ke baan lamarala gbolo-bɔrɔ-kɔrɛ rɔ. Ni a ya wo ma, a wa kanfa, a si gbolo-bɔrɔ-kɔrɛ wo rafara. Baan wo si bon. Gbolo-bɔrɛ wo si tinya. Kɔnɔ baan la ni mara gbolo-bɔrɔ-kurɛ rɔ. A filɛ bɛɛ la si mara a kin na worɔ.” 18Nba, Yisa ye kɛ fɔla anu ye tumɛ min, Yahudiyanuna kun tigi do nara a wara ka a nyɛnkin a kɔrɔ. A ko, “Nna dunmusi faga-san le. I yandi, na. I ni i kɔɛn sa a kuma alako a niyi ni sɛgi a rɔ tun.” 19Nba, Yisa ya a lasɔ. Anubɛ ala karan dannu bilara kun tigi wo fɛ. 20Anu tamatoe, musi do ye nyɔ musinuna kirayɛ ye min na san tan-ni-fila kɔrɔ. A ya a fɔ a yisi rɔ ko, “Ni n ya n bole tugu ala duruki da-gbole la dɔrɔn, n si kɛndɛya.” Woletɔ a nara Yisa kɔma ka a bole tugu ala duruki da-gbole la. 22Yisa ya a tintan tumɛ min, a ya ale musi yen. A ya a fɔ a ye ko, “N na, i yisi ni kimɛ! Ila dɛnkɛninyɛ ara i lakɛndɛya.” Musi wo kɛndɛyara wati kelan wo kɔrɔ tiriya! 23Nba, anu ke, Yisa donta kun tigi wola bɔn la. A ya saya-sigi-salɛnu anubɛ saya-di-kɛlɛnu yen tumɛ min, 24a ko, “Wo bɛɛ bɔ yan! Dunmusu kɛ fagani ma. A ye kinɔgɛ le tɔ dɔrɔn.” Anu dama ya Yisa mayɛlan dabira. 25Mɔgɛnu banta bɔla nya min wo, Yisa donta furi wo kuma bɔn la ka a bira a bole ma. Dunmusi ya a lasɔ. 26Wo yen mɔgɛnu bolo, ala kabana-ko-mankan nyɛnsɛnta nyamanɛ wo kan tinɛ bɛɛ rɔ. 27Yisa bɔra nyɔ tumɛ min, kei-fiyon fila bilara a fɛ. Anu bi gbele-gbelenna ko, “Mansa Dawudala dan, kinikini ma ma!” 28Yisa donta bɔn la tumɛ min, kei-fiyon filɛ wonu nara a wara. A ya anu manyinika ko, “Wo lanɛ a la ko n si ke wo yɛ lakala, wa?” Anu ya a yabi ko, “Ma tigi, ɔnde!” 29Nba, Yisa ya a bole tugu anu yɛ la. A ko, “A ni ma wo ye iko wo dɛnkɛninyanɛ nya min!” 30Tiriyɛ wo rɔ, anu yɛ lakara. Yisa ya anu makawandi bɛrɛkɛ! A ko, “Wo kana kɛ fɔ mɔgɔ wo mɔgɔ ye de!” 31Kɔnɔ anu tara Yisata kabana koe wo nyɛnsɛn nyamanɛ wo kan tinɛ bɛɛ rɔ. 32Nba, mɔgɔ filɛ wonu bi bɔla bɔn la ka wo, mɔgɛ donu nara kei do la Yisa wara min ti ke kumala bawo nyinatoe le. 33Yisa ya nyinɛ gben nya min wo, kei wo ya kumɛ dabira. Mɔgɛ bɛɛ kawara! Anu ko, “Ma ma kɛ nyɔgɔn kabana koe yen bɛ Isirɛla nyamanɛ rɔ mumɛ!” 34Kɔnɔ Farisinu ya a fɔ ko, “Nyina-mansɛ le ye sɛnbɛ wo dila a ma ko a ni nyinɛnu gben.” 35Nba, Yisa tara so-wɛnu anubɛ so-mɛsɛnu tɔ. A ya mɔgɛnu kɔndɔn ka anu karan Yahudiyanuna dina-bɔnnu na. A ya kibara-nyimɛ kawandili bɔ ka kirayɛ sufa bɛɛ lakɛndɛya mɔgɛnu na. 36A ya nyama yen tumɛ min, a yisi lafara kinikinɛ la anuna ko la bawo anu kɔndɔfilinɛ. Anu ti ke anu nyɛrɛ fɛ-birala iko sagɛ minnu fɛ-birala sa. 37Nba, a ya a fɔ ala karan dannu ye ko, “Fui-fan-tɛgɛtɛ kolo kɔnɔ a tɛgɛlɛnu ma siya. 38Wo ni sɛni-tigi madiya alako a ni wɔli kɛlɛnu nata ala fui-fan tɛgɛ tinɛ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\