Lankɛnimayɛ 12

1Wo kɔma, kabana-ko-gbɛrɛ bɔra Arinyɛni tɔ. Musi do bɔra gbɛ rɔ nyɔ min fɛrɛya bɔnɛ tele la. Karɛ ye a kin kɔrɔ. Lolo tan-ni-fila mara mansaya-fulɛ la a kunyɛ la. 2A buyi gbiliyanɛ. Ado a ye dila den-sɔrɔn-dumɛ anubɛ a tɔrɔyɛ kɔrɔ. 3Kabana-ko-gbɛrɛ bɔra Arinyɛni tɔ. Ninkinanka-wulen-ba bɔra gbɛ rɔ nyɔ. A kunyɛ wɔrɔnfila. A kere tan. Mansaya-fulɛ ye a kunyɛ wo kelen-kelennamɛ-bɛɛ la. 4Lolɛnu faranɛ sigi tina sawa la, a ya wo sigi tina kelan sagan a fɔɛn la ka bɔ san kole rɔ ka anu nafili dugi ma. Musi min buyi gbiliyanɛ, a sɔra wo yakɔrɔ alako wo wa dan sɔrɔn nya min wo, a ni dan wo dɔn. 5Musi wo ya den kei sɔrɔn min si na sigi sibole bɛɛ kun na ka mansayɛ kɛ nɛgɛ-gbelekɛ la. Kɔnɔ melika do ya dan wo fɔrɔn a na bolo. A ya a layɛlɛ ha Allata mansaya-sigi-fan ye kan min. 6Musi wo ya a buri tala wulɛ rɔ. Alla ara wulɛ min tabɛn musi wo ye, a ya a buri tala nyɔ a kanan koe la. A tora nyɔ tele waga kelen, tele kɛmɛ fila, ani tele bi-wɔrɔ (1,260) kɔrɔ. 7Wo kɔma, kɛlɛ kɛra san kole rɔ! Maikali anubɛ ata melikanu ya ninkinankɛ wonubɛ ata melikanu kɛlɛ. 8Ado anu ya nɔ-ko sɔrɔn ninkinankɛ ma. Anu ma sɔn ko ninkinankɛ anubɛ ata melikanu ni to Arinyɛni tɔ tun! 9Ninkinanka-wɛ min ya duninya bɛɛ yanfa, ale duguma-fen-kɔrɛ kɔni, wo lafilita dugu kole kuma anubɛ ata melika bɛɛ. Anu si a kele ko nyinɛ, ni wo ma, Setanɛ. 10Wo kɔma, n ya kuman-kan-ba lamɔɛn Arinyɛni tɔ. A ko, “Allata kisi-koe ara na de! Alla ara ala mansaya-sɛnbɛ mayira kaka! Ala Mɔgɔ Yabɔnɛ ara ata sarati mayira gbɛ! Ado ale min bi sɔla Alla yakɔrɔ ka ma na kelen nyɔgɛ dɛnkɛninya-mɔgɛnu maburi su-ni-tele, wo la ara fili ka bɔ Arinyɛni tɔ. 11Ma na kelen nyɔgɛnu ya Setanɛ nɔ saga-dan-yele anubɛ anuta sereyɛ fɛ. Anu sɔnta ko anu ni anu niyi fili ka faga. 12Woletɔ san kole anubɛ wole min bɛɛ siginɛ nyɔ, wo ni sewa bɛrɛkɛ! Kɔnɔ gbalo ye dugu kole anubɛ kɔgɔ-yi kuma bawo Setanɛ ara yigi wonu ma. A yisi bɔnɛ kati, bawo a ya a lɔn ko wati-kunduni dɔrɔn de tonɛ ale ye.” 13Ninkinankɛ ya a lɔn tumɛ min ko a la ara fili dugu kole kuma, a wulita musi wo tɔrɔla min ya den kei sɔrɔn. 14Kokɛ-wɛ kanban filɛ dira musi wo ma alako a ni gban ka ta a warɛ wula-da-rakolɔn rɔ. Anu si a kandan nyɔ san sawa ani a tala ka kisi ninkinankɛ ma. 15Nba, ninkinankɛ ya yi-wa-belebele labɔ a da rɔ musi gbere la iko bɛ alako yi-fɛ wo ni ta musi wo la. 16Kɔnɔ dugu kole ya musi wo dɛnbɛ. Dugi-dɛ lakara ka yi wo min min bɔra ninkinankɛ dɛ rɔ. 17Ninkinankɛ diminyara musi wo ma kati! Musi wo bɔnsɔn toe min ya Allata tɔnnu bira ka Yisala tonyɛ yira, ninkinankɛ wo tara wo bɛɛ kɛlɛ tinɛ. 18Ninkinankɛ ya a sɔ kɔgɔ-yi kɔnkɔn-dɛ la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\