Lankɛnimayɛ 20

1Wo kɔma, n ya melika-yigimatoe yen bɔla Arinyɛni tɔ. Denka-dan-yenbɛlɛ da-nyin ye a bolo, anubɛ yɔlɔkɔ-gbilima-wɛ. 2A ya ninkinankɛ wo bira ka a kiri san waga kelen kɔrɔ. Duguma-fen-kɔrɛ wo, wo le Setanɛ la, ninkinankɛ kɔni. 3Melika ya a lakɛ denka-dan-yenbɛlɛ rɔ ka nyɔ-dɛ latogon. A ya a balan sɛnbɛ la alako Setanɛ ti ke sibolenu yanfala tun ha san waga kelan ni ban. Wo kɔma, a si a boloka tun wati-kunduni kɔrɔ. 4Wo kɔma, n ya mansaya-sigi-fannu yen. Minnu siginɛ anu tɔ, Alla ya kiti-tɛgɛ-sɛnbɛ di anu ma. Minnu ya Yisala tonyɛ fɔ ka Allala kawandilɛ bɔ, n ya wonu fanan niyinu yen. Anu ya anu kunyɛnu tɛgɛ a dagɛ rɔ bawo anu ma sogo-feremɛ wonubɛ ala muninyɛ bato. Anu ma sogo-feremɛ wola mandan sɔrɔn anu telɛnu ma, ni wo ma, anu bolenu. Anu niyi si sɛgi anu tɔ tun ka mansayɛ kɛ Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ fɛ san waga kelen kɔrɔ. 5Furi-lawuli fɔlɛ le wo la. Ado minnu ba taran furi-lawuli fɔlɛ wo rɔ, mɔgɔ-sewanɛ anubɛ duwa-ba-tigi le wonu na. Sɛnbɛ mumɛ sa saya fila nyɔgɛ bolo wonu kuma. Anu si ma saraka masɔlɛnu na Alla anubɛ ata Mɔgɔ Yabɔnɛ ye. Anu si mansayɛ kɛ anu fɛ san waga kelen kɔrɔ. San waga kelen kɔrɔ, furi toe wonu niyi ma sɛgi anu tɔ. 7San waga kelan wo wa ban tumɛ min, melika si Setanɛ boloka ka bɔ yele la. 8Sibole minnu nyɛnsɛnnɛ duninya kan bɛɛ rɔ, a si ta ka wonu yanfa, Kɔgi anubɛ Megogi nyamanɛnu kɔni. Setanɛ si na wonu dama la ka anu nadɛn kɛlɛ-kɛ-koe la. Anu siya iko kɔgɔ-yi-kɛnkɛn siya nya min. 9Anu ta si nyɛnsɛn dugu kole kan tinɛ bɛɛ kuma ka Allata mɔgɛnu daga tinɛ lamini anubɛ soe min keninɛ a bolo. Kɔnɔ tɛ si bɔ Arinyɛni tɔ ka anu halaki. 10Nyinɛ wo, Setanɛ kɔni, min ya anu yanfa, wo lafilita tɛ anubɛ munku-gbɛ-dalɛ rɔ, sogo-feremɛ anubɛ foninya-nɛbi lafilita kan min nun. Anu si nyankankantan sɔrɔn nyɔ su-ni-tele habadan! 11Wo kɔma, n ya mansaya-sigi-fen-gbɛma-wa-belebele yen anubɛ min mayiginɛ a rɔ. Dugu kole anubɛ san kole masɛgira anu kɔma wo kɔrɔ kɔnɔ anu ta tina sa. 12Nba, n ya furinu yen, a dɔgɔma wo, a kinama wo, a bɛɛ. Anu sɔnɛ mansaya-sigi-fan wo yakɔrɔ. Buku donu nakara. Wo kɔma, buku gbɛrɛ lakara, mɔgɔ-nimɛnuta-buku kɔni. Anuna kiti tɛgɛra iko anuna kɛwɔlɛnu bi nya min. Wonu denu sɛbɛnɛ buku wonu tɔ. 13Kɔgɔ-yi ya ata furinu nabɔ. Sayɛ anubɛ lakira fanan ya anuta furinu nabɔ. Furi wonu dama kiti tɛgɛra iko anuna kɛwɔlɛnu bi nya min. 14Sayɛ anubɛ lakira lafilita ta-dalɛ rɔ. (Ta-dalɛ wo, sayɛ fila nyɔgɛ le wo la.) 15Mɔgɛ min tɔgɔ sɛbɛni ma mɔgɔ-nimɛnuta buku rɔ, wonu nafilita ta-dalɛ wo rɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\