Lankɛnimayɛ 6

1Wo kɔma, n ya a yen, saga-dan ya li-kɛɛn bɔ a fɔlɛ ma ka a rafulen. N ya dali-fen nanɛ wo kelen kan lamɔɛn. Wo kan manɛ iko san-sɛrɛn-kan. A ko, “Bɔ gbɛ ma!” 2N ya so-gbɛ do yen. Min siginɛ a kuma, kalabɛn ye wo bolo. Alla ya mansaya-fulɛ di wo ma. A bɔra iko mɔgɛ min duruta nɔlɛ kɛla. 3Saga-dan ya li-kɛɛn fila nyɔgɛ bɔ a ma ka a lafulen. N ya dali-fen fila nyɔgɛ kan lamɔɛn ko, “Bɔ gbɛ ma!” 4So-wulan fanan bɔra. Min siginɛ wo kuma, Alla ya sɛnbɛ di wo ma ka kɛlɛ lana dugu kole kuma alako mɔgɛnu ni anu nyɔgɔn faga. Alla ya faan-yan-bɛ di wo ma. 5Wo kɔma, saga-dan ya li-kɛɛn sawa nyɔgɛ bɔ a ma ka a lafulen. N ya dali-fen sawa nyɔgɛ kan lamɔɛn ko, “Bɔ gbɛ ma!” N ya so-finyɛ fanan yen. Min siginɛ a kuma fanan, fen-suman-fan ye wo bolo. 6N ya kan do lamɔɛn min mani iko kuman kan. Wo ye bɔla dali-fen nanɛ wonu tɛma. A ko, “Pani-kunbɛ-nya kelen fui-fan si tele-kelen-sarɛ bɔ. Fui-fan min tɔgɛ bali, wo pani-kunba-nya sawɛ si tele-kelen-sarɛ bɔ. Kɔnɔ i kana fɛɛ sa ɔlifi-tuli anubɛ nɔnbɔ-gbɔ-yi la!” 7Wo kɔma, saga-dan ya li-kɛɛn nani nyɔgɛ bɔ a ma ka a lafulen. N ya dali-fen nani nyɔgɛ kan lamɔɛn ko, “Bɔ gbɛ ma!” 8N ya so-pɔrɔkɔsɛ yen. Min siginɛ a kuma, wo tɔgɛ “Sayɛ.” Lakira bilanɛ a kɔma. Alla ya sarati di sayɛ anubɛ lakira ma ka mɔgɛnu faga kɛlɛ anubɛ kɔnkɔ-fitinɛ anubɛ kirayɛ anubɛ sogo-feremɛnu na duninya-tonko-nanɛ wo kelan tɔ. 9Wo kɔma, saga-dan ya li-kɛɛn loli nyɔgɛ bɔ a ma ka a lafulen. Minnu fagara Allala-kumɛ-kawandili anubɛ anuna sereya-nyimɛla ko la, n ya wonu niyi yen saraka bɔ tinɛ kɔrɔ. 10Anu gbele-gbelenta kan-bɛ la ko, “Ma Mari Sɛnbɛ Bɛɛ Tigi, sɛninya-tigi anubɛ tonya-tigi le ile la! I si duninya-mɔgɛ bɛɛ kiti ka anu tɔrɔ ma faga-koela ko la tumɛ nyamintan?” 11Alla ya duruki-gbɛ di mɔgɔ-tɔrɔnɛ wonu kelen-kelennamɛ-bɛɛ ma. Alla ya a fɔ anu ye ko anu ni anu sulen watini kɔrɔ fɔlɔn. Anu ni anu wɔli-kɛ-nyɔgɛnu anubɛ anu na kelen nyɔgɛnuna sayɛ makɔni alako anu yatɛ ma ni kofu. 12Nba, saga-dan ya a li-kɛɛn wɔrɔ nyɔgɛ bɔ gbole wo ma ka a lafulen. N ya wo yen nkɛkuna, dugi-yɛrɛyɛrɛn-ba kɛra. Tele finta iko birinkan-finyɛ. Karɛ yɛlɛmanta ka wulen pui iko yele. 13Lolenu bɔra san ma ka bui dugi ma iko toro-gbo-gberan si bui nya min ka bɔ toro-kuri la fɔn-bɛ wa a lamaga tumɛ min. 14San-kole laminita iko gbolo-lamininɛ ka tunu yen! Kɔnkɛnu anubɛ yi-tɛma-dugi bɛɛ bɔra anu gbɛ rɔ. 15Wo kɔma, duninya-mansɛnu wo, kun-tiginu wo, kɛlɛ-den-kunyɛnu wo, nɔnfulu-tiginu wo, sɛnbɛ-wa-tiginu wo, anubɛ a mɔgɛ toe bɛɛ, a yɔɔn anubɛ a hɔrɛ, bɛɛ ya a dogon farannu na anubɛ farɛnu tɛma minnu bi kɔnkɛnu tɔ. 16Anu ya anu kuli mayɛlɛ kɔnkɛnu anubɛ farɛnu ye ko, “Wo bui ma kuma ka ma dogon alako min siginɛ mansaya-sigi-fan rɔ, wo kana na ma yen. Wo ni ma bɔ ale saga-danta diminyɛ kɔrɔ! 17Ado anuna diminya-tele-wɛ ara ke. Yon si to a niyi la wulɔn?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\