Lankɛnimayɛ 7

1Wo kɔma, n ya melika nani sɔnɛ yen dugu-kole-tonko-nanɛ rɔ. Dugu-kolo-fɔn-nani biranɛ anu bolo alako fɔnyɔ kana tugu dugu kole anubɛ kɔgɔ-yi anubɛ kɔlɔmanu ma tun. 2Alla ara dugu kole anubɛ kɔgɔ-yi-tinya-sɛnbɛ di melika nanɛ wonu ma. A ya wonu kele a kan-bɛ la. N ya melika gbɛrɛ namatoe yen ka bɔ tele-bɔɛ-wara la. Alla nimɛta mandan ye a bolo. 3Melika wo ko, “Wo kana dugu kole tinya anubɛ kɔgɔ-yi anubɛ kɔlɔmanu fɔlɔn. Fɔ ma ni mandan sigi mata Allata wɔli kɛlɛnu telɛnu na.” 4Nba, Allala mandan sigira minnu telɛ ma, wonu yatɛ fɔra n ye. Wo le mɔgɔ waga kɛmɛ, waga bi-nani ani waga nani bɔra Isirɛla bɔnsɔn bɛɛ rɔ (144,000). 5Mandan sigira mɔgɔ waga tan-ni-fila (12,000) telɛ ma ka bɔ Yuda bɔnsɔn rɔ anubɛ Rubɛn bɔnsɔn rɔ anubɛ Kadi bɔnsɔn rɔ 6anubɛ Asɛra bɔnsɔn rɔ anubɛ Nafatali bɔnsɔn rɔ anubɛ Manasa bɔnsɔn rɔ 7anubɛ Simiyɔn bɔnsɔn rɔ anubɛ Lifayi bɔnsɔn rɔ anubɛ Isakari bɔnsɔn rɔ 8anubɛ Sɛbulɔn bɔnsɔn rɔ anubɛ Yusufu bɔnsɔn rɔ anubɛ Bɛnyamɛ bɔnsɔn rɔ. 9Wo kɔma, n ya nyama-wɛ yen, mɔgɔ ti ke minnu yatɛ lɔnna mumɛ! Anu bɔnɛ mɔgɛ su bɛɛ anubɛ sibole bɛɛ rɔ anubɛ bɔnsɔn bɛɛ rɔ iko anu kan faranɛ nya min. Anu sɔra mansaya-sigi-fan anubɛ saga-dan yakɔrɔ. Duruku-yan-gbɛ ye anu kan na. Tin-yanbɛnu biranɛ anu bolo tɔ. 10Anu ya anu kuli mayɛlɛ ko, “Mata Alla min mayiginɛ mansaya-sigi-fan rɔ, mala kisi-koe bɔnɛ ale anubɛ saga-dan le bolo!” 11Melika bɛɛ sɔra mansaya-sigi-fan anubɛ kɛmɔgɛnu anubɛ dali-fen nanɛla foolɛ rɔ. Wo kɔma, anu ya anu naburun a ma mansaya-sigi-fan yakɔrɔ Alla bato tinɛ. 12Anu ko, “Amina! Tantolɛ wo, gbiliyɛ wo, hɛnkili wo, baraka-birɛ wo, bonyɛ wo, sɛnbɛ wo, anubɛ fanka-wɛ le mata Allatɛ la habadan! Amina!” 13Kɛmɔgɔ kelen ya n manyinika ko, “Duruku-yan-gbɛ ye mɔgɛ minnu kan na wo la, yon bi wonu na? Anu bɔnɛ mi?” 14N ya a yabi ko, “N fa, nde ma a lɔn. Ile le ya wo lɔn.” A ya a fɔ n ye ko, “Minnu bara kisi ka bɔ bɛnsɛnkɔninya-wɛ rɔ, wonu denu bi wonu na. Anu ya anuna duruku-yannu ku ka a ma, anu ni gbɛ saga-dan-yele rɔ. 15Wo le ya a ma, anu sɔnɛ Allala mansaya-sigi-fan yakɔrɔ ka wɔlɛ kɛ a ye a Bato Bɔn la su-ni-tele. Ale min siginɛ mansaya-sigi-fan rɔ, ale le si anu natanka. 16Kɔnkɛ ti anu bira tun. Anu kan la ti gbala tun. Tele anubɛ a wuyan, wo fenfen ti anu mintan. 17Ado saga-dan min bi mansaya-sigi-fan tɔgɔfɛ, wo si anu kandan iko saga-fɛ-biralɛ, ka anu nata tenke-diyamɛ rɔ min si niyi di mɔgɛ ma. Nba, Alla si anu ya-yi bɛɛ firan.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\