Lankɛnimayɛ 8

1Gbolo-lamininɛ-dɛ gbalɔnnɛ li-kɛɛn min na, saga-dan ya wo wɔrɔnfila nyɔgɛ bɔ a ma tumɛ min ka a lafulen, a sigira a la yen, Arinyɛni tɔ hawa talɛ nyɔgɛ kɔrɔ. 2Wo kɔma, melika wɔrɔnfila min sɔnɛ Alla yakɔrɔ tolon, n ya wonu yen. Alla ya buru wɔrɔnfila di anu ma anu si minnu fɛ. 3Sɛnɛ-dagɛ ye melika gbɛrɛ bolo fen-suma-diyamɛ ye min tɔ. Wo nara sɔ saraka bɔ tinɛ dafɛ. Alla ya fen-suma-diyamɛ-siyaman di a ma min si kofu Allala mɔgɛ bɛɛta madiyalɛnu ma. Saraka bɔ tinɛ min nadannɛ sɛnɛ la, wo sɔnɛ mansaya-sigi-fan yakɔrɔ. Melika wo ya fen-suma-diyamɛ wo mintan saraka mintan tinɛ wo kuma. 4Fen-suma-diyama-mintan-sisi wonubɛ Allata mɔgɛnuta madiyali-kan, wonu yɛlɛta anu nyɔgɔn fɛ melika wo bolo tɔ min sɔnɛ Alla yakɔrɔ. 5Wo kɔma, melika wo ya fen-suma-diyama-dagɛ wo bi. A ya dagɛ wo lafa tɛ la saraka bɔ tinɛ kuma ka a lakɛ dugu kole kuma. San-sɛrɛn-kan anubɛ banda-tugu-kan bɔra. Bandɛ ya a nyin masɔgɔ. Dugi yɛrɛyɛrɛnta. 6Wo kɔma, melika wɔrɔnfilɛ wonu ya anu tabɛn buru wɔrɔnfilɛ wonu fɛ-koe la. 7Melika fɔlɛ ya ata buri fɛ. Banda-kole anubɛ tɛ min yabasannɛ yele la, wonu nara dugu kole kuma. Duninya faranɛ sigi tina sawa la, wo sigi tina kelan mintanta gburr! Duninya kɔlɔma bɛɛ faranɛ sigi tina sawa la, wo sigi tina kelan mumɛ mintanta. Bin-kurannu bɛɛ mintanta fanan. 8Wo kɔma, melika fila nyɔgɛ ya ata buri fɛ. Fan min manɛ iko tɛ siginɛ kɔnkɔ-belebele min tɔ, wo lakɛra kɔgɔ-yi rɔ. Kɔgɔ-yi faranɛ sigi tina sawa la, wo sigi tina kelen yɛlɛmanta yele la. 9Dali-fan min bɛɛ ye kɔgɔ-yi rɔ, wonu faranɛ sigi tina sawa la, wo sigi tina kelen fagara. Kulɔn bɛɛ faranɛ sigi tina sawa la, wo sigi tina kelan tinyara. 10Wo kɔma, melika sawa nyɔgɛ ya ata buri fɛ. Lolo-wɛ buira ka bɔ san kole rɔ. Tɛ sigira wo la iko kala-mɛlan. Bɛnu anubɛ tenke bɛɛ faranɛ sigi tina sawa la, lole wo buira wati min, a buira wonu sigi tina kelan kuma. 11Lole wo tɔgɛ le, “Kunayɛ.” Yi faranɛ sigi tina sawa la, wo sigi tina kelan kunayara. Mɔgɔ siyaman fagara yi la kunayɛ bolo. 12Wo kɔma, melika nani nyɔgɛ ya ata buri fɛ. Tele faranɛ sigi tina sawa la, wo sigi tina kelan tinyara anubɛ karɛ, a sigi tina sawa nyɔgɛ anubɛ lolenu sigi tina sawa nyɔgɛ. Woletɔ anu ma ke malanna. Tele ma bɔ hawa nani nyɔgɛ kɔrɔ. Karɛ fanan ma gbɛ hawa nani nyɔgɛ kɔrɔ. 13Nba, n ya n yɛ layɛlɛ. N ya kokɛ-kan lamɔɛn firifirila san ma pon! A kumara kan-wɛ la ko, “E gbalo! E gbalo! Melika sawɛ min tonɛ, wonu ba anuna burinu fɛ tumɛ min, a si ma gbalo-wɛ la bɛɛ ye minnu siginɛ dugu kole kuma.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\