Romu 10

1A sɔgɛ ye n na bɛrɛbɛrɛ-wɛ-kɛ ko n na kelen nyɔgɛ Yahudiyanu ni kisi! N bi Alla matarala anu ye dɛɛ! 2Anu sere le nde la ko Allala hɔnyɛ ye anu na kɔnɔ anu ma a lɔn anu si Alla bato a kilɛ fɛ nya min. 3Alla si mɔgɔ latelen a nyɛrɛ ye nya min, anu ma wo lɔn. Anu bara anu taya ka anu nyɛrɛta kilɛ nyini. Alla si mɔgɔ latelen a nyɛrɛ ye kilɛ min fɛ, anu ma sɔnnɛya Alla ye kilɛ wo ma. 4Nba, Kirasiti ara na min kɛ, sɛnbɛ sa Nɛbi Musala tɔn kitabu la tun. Woletɔ dɛnkɛninyɛ ye min bɛɛ yisi rɔ, wonu bara telen Alla yala. 5Nɛbi Musa ya kɛ le sɛbɛ ka a bɛn telen koe ma Alla yala tɔn-birɛ fɛ. A ko, “Ni min bi a fɛ ka to a niyi la, fɔ a ni tɔn kitabu bɛɛ bira minnu sɛbɛnɛ Allala kitabu rɔ.” 6Kɔnɔ min sɛbɛnɛ Allala kitabu rɔ ka a bɛn latelen koe ma Alla yala dɛnkɛninyɛ fɛ, wo kɛ-koe ma gbɛlɛ. A ko, “Hali i ma nyinikalɛ kɛ ko, ‘Yon si ta Arinyɛni tɔ’ ” (ka na Kirasiti la duninya kɛ rɔ). 7A sɛbɛnɛ fanan ko, “Hali i ma nyinikalɛ kɛ ko, ‘Yon si ta lakira’ ” (ka Kirasiti labɔ furinu tɛma). 8Min sɛbɛnɛ nyɔ tun ko, “Allala sarakanɛ ye i dafɛ, a ye i dɛ rɔ, a ye i yisi rɔ.” Sarakanɛ min bɛnnɛ dɛnkɛninyɛ ma, ma ya wo lake wo ma mala kawandilinu tɔ. 9Ni min ya sereyɛ bɔ a dɛ la ko, “Yisa, Mari le,” ka dɛnkɛninya a yisi rɔ ko Alla le ya a lawuli ka bɔ furinu tɛma, wo tigi si kisi. 10Ado ma si telen Alla yala mala dɛnkɛninyɛ le fɛ. Ma wa Marila sereyɛ bɔ ma dɛ la, ma si kisi. 11Ado a sɛbɛnɛ Allala kitabu rɔ ko, “Min ba dɛnkɛninya a ma, wo tigi ti baya,” 12a Yahudiya wo, a sibolo gbɛrɛ wo. Ma damasi kelen. Alla kelen pe le Mari la mɔgɛ bɛɛ ye. Minnu ba Mari rakele, a si ata duwɛ layigi wonu kuma foninsereyɛ rɔ. 13Iko a sɛbɛnɛ Allala kitabu rɔ nya min, a ko, “Min bɛɛ si Mari rakele a dɛnbɛn koe la, wonu si kisi.” 14Kɔnɔ anu si Mari rakele kama, ni anu ma dɛnkɛninya a ma wɛ? Anu si dɛnkɛninya a ma kama, ni anu ma ala sarakanɛ wo lamɔɛn bɛ? Anu si sarakanɛ wo lamɔɛn kama, ni mɔgɔ ma a fɔ anu ye? 15Ado mɔgɛ si sarakanɛ wo lake kama, ni mɔgɔ ma anu sɔ? Iko a sɛbɛnɛ Allala kitabu rɔ nya min, a ko, “Mɔgɔ wa kilayɛ yen nala kibara-nyimɛ la a bolo, wo di mɔgɛnu ye.” 16Kɔnɔ bɛɛ ma kibara-nyimɛ bira. Nɛbi Aiseya nyɛrɛ ya a fɔ ko, “Mari, yon bara la mala sarakanɛ la?” 17Woletɔ fɔ mɔgɛnu ba sarakanɛ lamɔɛn ka a bɛn Yisa ma, yanni anu ni dɛnkɛninya a ma. Fɔ mɔgɛnu ba Kirasitila ko fɔ anu ye alako anu si a lamɔɛn nya min. 18Kɔnɔ n ni nyinikalɛ kɛ. Yahudiyanu ya sarakanɛ kɛ lamɔɛn, ba? Tonyɛ le, anu ya a lamɔɛn. Iko a sɛbɛnɛ Allala kitabu rɔ nya min ko, “Sarakanɛ kɛ kera duninya kan tinɛ bɛɛ rɔ. A kera ha duninya dan la.” 19N ni nyinikalɛ kɛ tun ko Isirɛla mɔgɛnu ma kɛ nya-yen, ba? Anu bara a nya-yen, bi ma. Nɛbi Musa fɔlɔn ya a yabi ko, “Wo ye yɛlɛnna sibole minnu ma, Mari si wonu bi ka anu ma wo lamɔniya-fan la. Wo tɛgɛnɛ mɔgɛ minnu tɔ, wonuna keliyɛ si wuli wo fanan na.” 20Wo kɔma, Nɛbi Aiseya ya a kerinteya wo tumɛ a ya a fɔ ko, “Minnuna ko sa Allala ko rɔ, a sɔnta ko wonu fɔlɔn ni a yen. Minnu sa a wara-koe manyinikala, a ara a nyɛrɛ yira wonu na.” 21Kɔnɔ Alla ya kɛ le fɔ Isirɛla mɔgɛnuna ko la ko, “Telen gbɛn, n bole rasiginɛ mɔgɔ-murutiyanɛ anubɛ kuma-birabɛlɛ wonu ye.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\