Romu 11

1N bi nyinikalɛ kɛla worɔ ko Alla ara a ban ata Isirɛla mɔgɛnu na, wa? Ade, a sa wo nya de! Yahudiya le nde fanan na ka bɔ Isirɛla nyamanɛ rɔ. N bɔra ma benba Iburayima bɔnsɔn le tɔ. Bɛnyamɛ kebila-mɔgɛ le nde la. 2Alla ya ala mɔgɛ minnu yabɔ kebi fɔlɔ, a ma a ban wonu na. A sɛbɛnɛ Allala kitabu dinkirɛ do rɔ ko Nɛbi Ilaya ya a yasere-masa Alla ye ka a tɛgɛ Isirɛla mɔgɛnuna ko ma. A ko, 3“Mari, anu bara ita nɛbinu faga ka ila saraka mintan tinɛnu tinya. Nde kelen pe le yan nɛbiyɛ la gbɛ! A sɔgɛ ye anu na, anu ni nde fanan faga.” 4Alla ya Nɛbi Ilaya yabi kama? A ko, “N bara mɔgɔ waga wɔrɔnfila to anu niyi la Isirɛla nyamanɛ rɔ minnu telennɛ n ye. Anu denu ma bɛsi Beyali kɔ.” 5Hali kaka, a ye wo nya na le. Anu dande le nyɔ Alla ara minnu yabɔ ka hina anu na. 6Alla ya wonu yatɔnbɔn ala hinɛ le fɛ. A ma tɛgɛ anuta kɛwɔlɛnu ma. Ado ni wonu yatɔnbɔnta anuna kɛwɔlɛnu denuna ko la nun, hinɛ wo ti ma hina-bɛrɛ la feu! 7Nba, koe minnu bara ma, n bi wonu denu fɔla wo ye. Isirɛla mɔgɛnu bi telenbagayɛ min nyinina Alla yala nun, anu ma wo yen kɔnɔ minnu ya wo yen, Alla ya mɔgɔ dande le dɔrɔn yatɔnbɔn anu tɔ. A toenu tole gbɛlɛyara Allata keleli ma. 8Iko a sɛbɛnɛ Allala kitabu rɔ nya min ko, “Alla ya anu yisi anubɛ anu hɛnkili rafaga. Ha bi, anu ti ke fen yenna anu yɛ la. Anu ti ke ko lamɔɛnna anu tole la.” 9Mansa Dawuda ya a fɔ ko, “Anu tenbi fen dɔn kun na ladiyɛ rɔ, alamɛ ladiyɛ mara anu tabunden-fan la. Alamɛ wo mara anu bui-kunya la. 10Alamɛ anu fiyonyara. Alamɛ anu tadunɛ ni to anuna tɔrɔyɛnu kɔrɔ.” 11Nyinikali gbɛrɛkɛ ye n bolo. Yahudiyanu ya anu kian latugu tumɛ min, anu buira. Anu ma ke anu nasɔla tun, ba? Ade! Kɔnɔ anu ya hakɛ kɛ min kɛ, kisi-koe tenbira sibolo gbɛrɛnu bara la. Yahudiyanu ya sibolo gbɛrɛnu makeliya wola ko la. 12Yahudiyanuna hakɛ ya a ma, duwa-belebele nara duninya rɔ. Anuna bɔnɛ niyi wara-koe rɔ, wo yɛlɛmanta tɔnɛ la wole sibolo gbɛrɛnu ye. Ado Yahudiyanu ba kofu wo ma tumɛ min, duwɛ si wara duninya rɔ. 13N bi kumala wole sibolo gbɛrɛnu ye kaka. Fananta n bi wole sibolo gbɛrɛnuta kilayayɛ la, n si nna sɔ tinɛ lawɔli n sɛbɛ-kuna-wɛ la. 14Tumado, wo le si a ma, keliyɛ si wuli nta mɔgɛnu na alako Alla si donu kisi anu tɔ nya min. 15Ado Alla ya a ban Isirɛla mɔgɛnu na tumɛ min, wole sibolo gbɛrɛnu mara Alla diyana-mɔgɛnu na. Alla wa anu tabira tun ka anu ma ata mɔgɛnu na, wo si ma iko furi niyi wa sɛgi a rɔ! 16Ni biredi-kundu-fɔlɛ dira Alla ma sarakayɛ la, a toe mumɛ bɛɛ ara ma atɛ la fanan. Ado ni kɔn-suli dira Alla ma, atɛ le a bolɔn fanan na. 17Tumado, ni wola ki-fen-bolɔn donu kerita a la, wo ni firarɔ-kɔn-bolɔn do tugun a la. Wole sibolo gbɛrɛnu si ma iko fira-kɔn-bolɔn wo. Nba kaka, wobɛ Yahudiyanu bi sɛnbɛ anubɛ niyi sɔrɔnna wo nyɔgɔn fɛ kɔn kelan wo le tɔ. 18Woletɔ bolɔn wo minnu kerita a la, wo kana wonu nafɛya. Wo wasinɛ kama? Kɔn-bolɔn le wole la dɔrɔn. Wole ma kɔn-suli bira, kɔn-suli le ya wole bira. 19Kɔnɔ ni wole sibolo gbɛrɛnu ko, “Kɔn-bolɔn kerita a la alako male ni sɔ tinɛ sɔrɔn,” 20tonyɛ le kɔnɔ wo hɛnkili ni to kɛ ko. Anu kerita a la le bawo anu ma dɛnkɛninya Alla ma. Wole ara to anu gbɛ rɔ bawo wo ara dɛnkɛninya a ma. Kɔnɔ wo kana wasi wola ko la fɔ wo kun ma ni kɔ. 21Yahudiya minnu manɛ kɔn-bolon-fɔlɛ la, Alla ma kinikini wonu ma. Wo ye wo mirila ko a si kinikini wole fanan ma, wa? 22Wole minnu bara bui, Alla ara a ragbɛlɛya wole le kuma kɔnɔ ni wo tora ala nyimayɛ rɔ, a si to ko-nyimɛ kɛla wo ye. Kɔnɔ ni wo ma wo ma, wole bɛrɛn si keri a la. Wo si ala nyimayɛ lɔn kɛ le ma kɔnɔ a si mɔgɛ bira yisi-gbɛlɛyɛ la nya min, wole si wo fanan lɔn. 23Ni Yahudiyanu ya anu kan-kɔ sɔ anuna dɛnkɛninyabɛlitayɛ la, anu si tugun a la anu gbɛ rɔ bawo Alla si ke anu natugunna le tun. 24Wole sibolo gbɛrɛnu mani de iko firarɔ-kɔn-bolɔn min kerinɛ a la ka tugun a kɔn-bɛrɛ la, kelen ma wobɛ min na kɔni. Yahudiyanu mani de iko kɔn-bɛrɛ kɛ. A ti gbɛlɛya Alla bolo worɔ ka bolon-kerinɛ kɛnu tugun kɔn-kuru-kɔrɛ wo la tun. 25N na kelen nyɔgɛnu, n bi a fɛ, wo ni gbundu koe kɛ tonyɛ lɔn. Wo si a ma, wo ti wasi wola hɛnkilimayɛ rɔ. Gbundu koe wo le kɛ la ko Isirɛla mɔgɛnuna yisi-gbɛlɛyɛ ti to a la habadan! A si to ha Alla ara sibolo gbɛrɛ min nyɔgɔn yatɔnbɔn, wonu da ni fa. 26Isirɛla mumɛ bɛɛ si kisi nya min, wo le kɛ la. Iko a sɛbɛnɛ Allala kitabu rɔ nya min, a ko, “Kunkalɛ si bɔ Yerusalɛm. A si ko-yogomɛ bɛɛ ban Yakoba bɔnsɔn rɔ. 27Nde, Alla ya sarama-kan min kiri nun, n si wo kanbali ka anu hakɛ makoto.” 28Yahudiyanu ma sɔn kibara-nyimɛ la min kɛ, anu mara Alla yogo la ka a tɛgɛ wole sibolo gbɛrɛnuna ko ma. Kɔnɔ ha ka, Yahudiyanu di Alla ye bawo a ya anu yatɔnbɔn ka lanyiri kiri anu ye ka a tɛgɛ anu benba-benbɛnuna ko ma. 29Ado Alla ara minnu yatɔnbɔn ka ata duwɛ layigi min kuma, a miriya ti yɛlɛma wonuna ko la. 30Fɔlɔ nun, wole sibolo gbɛrɛnu ma Allala kumɛ bira kɔnɔ kaka, wo ara Allala kinikinɛ sɔrɔn bawo Yahudiyanu ma ala kumɛ bira. 31Nba kaka, Alla kinikinita wole ma min kɛ, Yahudiyanu si Allala kumɛ tinya alako anu denu fanan ni Allala kinikinɛ sɔrɔn. 32Alla ara mɔgɛ bɛɛ ma yɔɔn la kuma-birabɛlitayɛla ko la alako a ni ala kinikinɛ yira anu damasi la. 33Allala nɔnfuli kolo de! Ala hɛnkilimayɛ anubɛ ata lɔnnɛ ti ban mumɛ! Yon si ke ata ko-latɛgɛnɛnu faranfasila? Yon si ke a miriyanu lɔnna? 34Iko a sɛbɛnɛ Allala kitabu rɔ nya min ko, “Yon ya Mari miriya lɔn? Yon si ke a makawandila? 35Yon si a fɔ ko a ara fen di Mari ma, a ni wo tigila yili sara?” 36Ado ale le ya fan bɛɛ dan. Fan bɛɛ ye ale le baraka rɔ. Ado atɛ le fan bɛɛsi la. Gbiliyɛ ni di ale Alla ma burubukai! Amina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\