Romu 13

1Mɔgɛ bɛɛ ni nyamanita mɔgɔ banuna kumɛ bira. Ma ni wo ma bawo kun tigi woo sa nyɔ Alla ma min sigi. Alla kelen pe le si sɛnbɛ di mɔgɛ ma ka mansayɛ kɛ. 2Ni min ya kun tigi wonu sɔsɔ, wo ye Allala ko-latɛgɛnɛ le sɔsɔla. Ado ni min ya wo ma, wo si kiti lana a nyɛrɛ kuma. 3Wole min bi ko-nyimɛ kɛla, hali wo ma kilan wola kun tiginu na. Kɔnɔ min bi ko-yogomɛ kɛla, wonu denu ni kilan. Nba, wo ni to ko-nyimɛ kɛla, anu si wo tanto worɔ. 4Allala wɔli kɛlɛ le anu na wo munanfaga koe la. Kɔnɔ ni i wara ko-yogomɛ kɛ, i ni kilan anu na bawo sɛnbɛ ye anu bolo ka mɔgɛnu tɔrɔ. Allala wɔli kɛlɛ le anu na min bi Allala diminyɛ labɔnna ko-yogoma-kɛlɛnu kuma. 5Ka a tɛgɛ wo ma, fɔ wo ni anuna kumɛ bira. Wo ye wo mala bawo wo kilannɛ tɔrɔyɛ la. Wo kɔma, wo sɔndɔma-gbɛnɛ ni to. 6Wo ye duti sarala kɛ le fananna ko la bawo kun tigi wonu bi anuta wɔlɛ kɛla Alla le kɔrɔ. 7Ni yili ye minnu na, anu ni anu sara. Wo ni wola duti bɛɛ sara fanan. Wo ni mɔgɛnu gbiliya iko a kakɛn, wo ni anu gbiliya nya min. 8Mɔgɔna-yili kana to i la fɔ yili kelen pe, wo le ka ma nyɔgɔn keni. Min ba a ta-nyɔgɛ keni, wo ara tɔn kitabu bɛɛ kanbali. 9A sɛbɛnɛ Nɛbi Musala tɔn kitabu rɔ ko, “Wo kana yɛlɛnyɛ kɛ. Wo kana mɔgɔ faga. Wo kana kankanyɛ kɛ. Wo kana wo niyi sa mɔgɔna-fan kuma.” Tɔn kɛ bɛɛsi anubɛ doinu, wonu bɛɛsi ye tɔn kelen pe kɔrɔ min ya a fɔ ko, “Wo ni wo ta-nyɔgɔn keni iko wo nyɛrɛ.” 10Wo ara minnu keni, wo ti ko-yogomɛ ma wonu na ni! Keninteyɛ le tɔn kitabu bɛɛ lakanbalila worɔ. 11Ma ya a lɔn ma ye wati min tɔ kaka. Sɛbɛ-don-tumɛ ara ke. Ma ni kunden wona. Mala kisi wati Alla bolo ara gbɛrɛn ka tenbi ma dɛnkɛninyara Yisa ma wati min. 12Suyi banmatoe le. Banda-ka-dɛ ara gbɛrɛn. Ma ni pinpirɔ-koenu boloka wona ka mala kɛlɛ-kɛ-mirannu bi ka Allata kɛlɛ kɛ wan-takanɛ rɔ. 13Ma ni mala ko-ladan-nyanu natelen iko mɔgɛ minnu tonɛ waan rɔ. Manamanatoyɛ wo, gbɛɛ-min-wɛ wo, yɛlɛnyɛ wo, kisimiriya-koe wo, nyɔgɔn-tiran wo, keliyɛ wo, ma kana basan wonu fenfen na. 14Ma ni Mari Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ kelen pe le lɔn ma tigi la. Ma si ma nyɛrɛ wasa min na, ma kana wo ko ladan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\