Romu 3

1Ka sɔrɔn Yahudiyayɛ rɔ, wo si nfen nyinya mɔgɔ ma worɔ? Kemininyɛ si nfen nyinya mɔgɔ ma? 2A tɔnɛ kolo a nya ma! A fɔlɛ, Alla ya ala sarakanɛ don Yahudiyanu denu bolo. 3Kɔnɔ Yahudiyanubɛ Alla ya sarama-kan min kiri, ni Yahudiyanu bara anutɛ tinya, wo ti a ma, Alla ni atɛ tinya, wa? 4A sa wo nya hali! Hali mɔgɛ bɛɛ mara foninya-fɔlɛ la kɔnɔ Allatala wo telenta. Iko a sɛbɛnɛ Allala kitabu do rɔ nya min, a ko, “Tonyɛ ye i bolo kuma tinɛ. Yoe ye i bolo kiti bɛɛ kun na.” 5Ni mala telenbɛlitayɛ ya Allala telenbagayɛ labɔ gbɛ rɔ, wo ye kama? Ma si nfen fɔ worɔ? Ado mɔgɛnu bi kɛ le fɔla, yɔ! Ni Alla ya ma yiliki, ma si a fɔ ko a ma telen, wa? 6Ade! Ni Alla ma telen, a si duninya kiti kama? 7Tumado, donu bi a fɔla ko, “Ni nta foninyɛ ye Alla gbiliyala ka ala tonyɛ labɔ gbɛ rɔ, nfenna ko la Alla ye n yilikila iko hakɛ tigi?” 8Ni tonyɛ le wo la, fɔ ma wa ko-yogomɛ kɛ alako ko-nyimɛ ni bɔ gbɛ rɔ. Minnu bi wo fɔla, a bɛnta wonu ni yiliki sɔrɔn! Ado mɔgɛ donu bi a fɔla ko nde, Pɔli fanan bi kɛ le fɔla serr! 9Kɛ ye kama? Male Yahudiyanu fisa sibolo gbɛrɛnu ko, wa? Ade! Ma ara ban a labɔla gbɛ rɔ ko a Yahudiya wo, a sibolo gbɛrɛ wo, hakɛ ara sɛnbɛ sɔrɔn ma bɛɛsi kun na. 10Iko a sɛbɛnɛ Allala kitabu rɔ nya min ko, “Hali mɔgɔ kelen sa min telennɛ, 11hali kelen sa min si ko nya-yen. Wo mɔgɔ sa min si Alla nyini. 12Mɔgɛ bɛɛ ara a kan-kɔ sɔ Alla la. Anu dama ara to telenbɛlitayɛ rɔ. Mɔgɔ-den-kelen sa min si ko-nyimɛ kɛ. 13Anuna darɔ-gboyɛ manɛ iko kanba lakanɛ. Fenfen sa anu da rɔ fɔ yanfanteya-kumɛnu. Niyi-ragbɛrɛn-kumɛnu bi bɔla anu da rɔ iko duguma-fen-marɛ. 14Anu dɛ burɛ lafanɛ dankali-yogomɛnu na. 15Anu natiri mɔgɔ tanban anubɛ mɔgɔ fagɛ la. 16Anu ba tenbi kan min, fenfen ti to anu kɔma fɔ kasarɛ anubɛ mɔnɛ gbansan! 17Yisi-kima ti taran anuna foolɛ rɔ! 18Kilan sa anu tɔ Alla wara la muk!” 19Nba, ma ya a lɔn ko minnu bi Allata tɔn wara-koe kɔrɔ, tɔn kitabu kɛ sɛbɛra wonu denu ye. Wo sɛbɛnɛ alako mɔgɛna masigima-fɔɛ ni ban ka duninya-mɔgɛ bɛɛ lana Allala kiti kɔrɔ. 20Ado hali mɔgɔ ya a raya tɔn-bira-koe ma, wo tigi ti ma mɔgɔ-telennɛ la Alla yala mumɛ! Tɔn kitabu wo sɛbɛra le alako bɛɛ ni hakɛ-kɔrɛ lɔn. 21Kɔnɔ kaka, Alla si mɔgɔ latelen a nyɛrɛ ye nya min, wo ti ma tɔn-birɛ fɛ mumɛ! Mɔgɛ si telen Alla ye nya min, Nɛbi Musala tɔn kitabu anubɛ nɛbinuta kitabunu ya wo ragbɛ ma ye. 22A si bɛɛ latelen dɛnkɛninyɛ fɛ Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ ma kɔni. Mɔgɛ bɛɛ kelen Alla ya la bawo 23ma bɛɛsi ara hakɛ kɛ. Ado Alla ara gbiliyɛ min tabɛn ma ye, ma ara foo wo la. 24Bɛɛ ara telen Alla ye ata keninteya-wɛ baraka rɔ. Sanbɛ le wo la mɔgɔ ti ke min sanna. Ma bɛɛ si na hɔrɔya hakɛ bolo Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ baraka rɔ. 25Alla ya ale Yisa ma hakɛ-sarakɛ la alako a ni mɔgɛnuna hakɛ makoto ata sayɛ fɛ. Min ba dɛnkɛninya wo ma, wo tigi la si telen Alla yala worɔ. Fɔlɔ nun, Alla ya a mun mɔgɛnuna hakɛ kɔrɔ 26kɔnɔ kaka, a ye mɔgɛnuna hakɛ makotola alako ata telenbagayɛ ni bɔ gbɛ rɔ. Ado minnu bara dɛnkɛninya Yisa ma, a ara wo bɛɛ latelen. 27Nyɛrɛ-matɔgɛ sa kɛ fenfen tɔ bawo Alla ma ma latelen a nyɛrɛ ye tɔn-birɛ fɛ. Ka a tɛgɛ mata dɛnkɛninyɛ ma Yisa ma, a ara ma latelen a nyɛrɛ ye. 28Ado ma ara a yen worɔ ko mɔgɛnu na ara telen Alla ye dɛnkɛninyɛ fɛ. Ma la ma telen tɔn-birɛ fɛ de! 29Alla ye Yahudiyanu denu dɔrɔnna ko la, wa? Sibolo gbɛrɛnu fananta Alla ma ale la? Wonutɛ le ale fanan na. 30Alla kelen de! A si ma bɛɛ latelen a nyɛrɛ ye dɛnkɛninyɛ fɛ, a Yahudiya wo, a sibolo gbɛrɛ wo. 31Dɛnkɛninyɛ si tɔn kitabu wara-koe ma fuyi la worɔ? Wo ma de! Dɛnkɛninyɛ le si a ma, ma ni tɔn kitabu gbiliya kati!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\