Romu 4

1Ma si nfen fɔ ma benba Iburayimala ko la? A ya hɛnkili nyamintan sɔrɔn dɛnkɛninyɛ wara-koe rɔ? 2Ni ma benba Iburayima telenta Alla yala a nyɛrɛta kɛwɔlɛnu fɛ, nyɛrɛ-matɔgɔ-kunyɛ ye a bolo nun worɔ. Kɔnɔ a ti ke a nyɛrɛ matɔgɔla Alla yala mumɛ! 3A sɛbɛnɛ Allala kitabu rɔ ko, “Iburayima dɛnkɛninyara Alla le ma. Nba, ata dɛnkɛninyɛla ko la, Alla ya a lɔn mɔgɔ-latelennɛ la.” 4Mɔgɛ min bara wɔlɛ kɛ, wo si a sarɛ sɔrɔn. Ale ti ala sarɛ wo yen iko di-ma-le. A si a yen iko a sarɛ. 5Mɔgɔ ti ke wɔli woo kɛla min si a ma, a ni telen Alla yala. Alla si mɔgɔ-yilikinɛnu ma fɛɛbɔnɛnu na bawo a si wonu natelen a nyɛrɛ ma anuta dɛnkɛninyɛ fɛ. 6Mansa Dawuda ya mɔgɛnu bara-koe fɔ minnu telenta Alla yala hali anu ma wɔlɔ-nyima kɛ. A ko mɔgɔ-sewanɛ le wo mɔgɛnu na. 7A sɛbɛnɛ Mansa Dawuda bolo ko, “Mɔgɔ-sewanɛ le wo tigi la, minna hakɛ ma ara koto, ado Alla ara anuna hakɛ yamatogon! 8Mɔgɔ-sewanɛ le wo tigi la, Mari ma hakɛ yen min ma!” 9Mansa Dawuda ya sewɛ minna ko fɔ, wo ye Yahudiyanu denu dɔrɔn ye, ka, minnu kemininyara? Wo ma de, hali kemininyabɛlɛnu. Ado ma ara a fɔ nun ko Iburayimata dɛnkɛninyɛla ko la, Alla ya a yatɛ mɔgɔ-latelennɛ la. 10Iburayima telenta Alla yala tumɛ nyamintan? A mara yanni a ni kemininya, ka, ala kemininyɛ kɔma? Yanni a ni kemininya, a telenta Alla yala. 11Iburayima telenta Alla yala ka a tɛgɛ ata dɛnkɛninyɛ ma. Wo kɔma, a kemininyara alako ala kemininyɛ ni ma koe kɛnu tamasere la. Woletɔ minnu bara dɛnkɛninya Alla ma, Iburayima mara wonu bɛɛ benba la. Alla ara wonu lɔn mɔgɔ-latelennɛ la, hali anu kemininyabɛlɛ. 12Minnu kemininyanɛ, wonu fanan benba le ale Iburayima la kɔnɔ ka a tɛgɛ anuna kemininyɛ wo ma. Iburayima mara anu benba la bawo yanni a ni keminiya tumɛ min, a ye dɛnkɛninyɛ min tɔ nun, anu denu fanan taranta dɛnkɛninya kelan wo rɔ. 13Alla ya lanyiri kiri Iburayima anubɛ a bɔnsɔn ye ko duninya si ma anutɛ la. Ka a fɔ ko a ya lanyiri kɛ kiri bawo Iburayima ya Allata tɔn kitabu bira, wo ma. Kɔnɔ a kirita ala dɛnkɛninyɛla ko la. Woletɔ Alla ya a lɔn mɔgɔ-latelennɛ la. 14Ado Alla ya lanyiri min kiri, ni wo kirita tɔn-biralɛnu denu dɔrɔn ye, mɔgɔla dɛnkɛninyɛ ara ma fuyi la worɔ. Allala lanyiri fanan ma ko nyinya. 15Nɛbi Musata tɔn kitabu wara-koe ara a ma, Allala diminyɛ ara yigi ma kan ma. Kɔnɔ Allata tɔn kitabu sa kan min, tɔn-tinyɛ sa nyɔ hali! 16Alla ya lanyiri min kiri, mɔgɛ si wo tɔnɛ sɔrɔn dɛnkɛninyɛ fɛ. Wo mara le alako lanyiri wo ni ma di-ma-le la. Lanyiri wo kirita Iburayima anubɛ a bɔnsɔnnu ye kɔnɔ a sa tɔn-biralɛnu dɔrɔn ye. Minnu bara dɛnkɛninya Alla ma iko Iburayima ya a ma nya min, a ye wonu fanan ye. Ado ma dama benba le Iburayima la dɛnkɛninyɛ fɛ. 17Iko a sɛbɛnɛ Allala kitabu rɔ nya min, Alla ya a fɔ Iburayima ye ko, “N bara i ma sibolo siyaman benba la.” Ado lanyiri wo kanbalita bawo Iburayima dɛnkɛninyara Alla ma. A lanɛ a la ko Alla si furinu nawuli. Ado Allata kumɛ si a ma, fan minnu sa nyɔ nun, wonu ni taran nyɔ. 18Yigi woo sa Iburayima ma wati min den sɔrɔn koe rɔ, a dɛnkɛninyara, ado a ya a yigi sa Allata lanyiri-kirinɛ kuma. Woletɔ a mara “sibolo siyaman benba la.” Iko a sɛbɛnɛ Allala kitabu rɔ nya min, a ko, “I kegeyɛ si siyaya iko lolenu.” 19Hali Iburayima ya a lɔn ko a siyi ma ara dɔgɔya, ala dɛnkɛninyɛ ma dɔgɔya. A tora doni, a sɔrɔn ni san kɛmɛ bɔ. Ado ala musi Sira ma den sɔrɔn bɛ. 20A ma ala dɛnkɛninyɛ boloka. Ka a tɛgɛ lanyiri wo ma, a ma sika Alla rɔ. Ala dɛnkɛninyɛ ya a sɛnbɛ kuma sa, woletɔ a ya Alla tanto. 21Ado a lara a la serr, ko Alla ara lanyiri min kiri a ye, a si wo lakanbali. 22Woletɔ Iburayimata dɛnkɛninyɛ ya a ma, Alla ya a “yatɛ mɔgɔ-latelennɛ la.” 23Kumɛ wonu sɛbɛni ma Iburayima dɔrɔnna ko la. 24Anu sɛbɛnɛ male fananna ko la. Alla ya male yatɛ mɔgɔ-latelennɛnu na bawo ma ara dɛnkɛninya Alla ma, min ya ma Mari Yisa lawuli ka a bɔ furinu tɛma kɔni. 25Yisa fagara alako ma hakɛnu ma ni koto. A wulita alako ma la ni telen Alla ye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\