Romu 5

1Ma ara telen Alla ye dɛnkɛninyɛ fɛ min kɛ, yisi-kimɛ ye mabɛ Alla tɛma ma Mari Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ baraka rɔ. 2Dɛnkɛninyɛ fɛ, Yisa ara ma lana Allala hinɛ kɔrɔ ado ha kaka, ma ye hinɛ wo le kɔrɔ. Ma sewanɛ fanan bawo ma ya a lɔn ko wati do, ma si ala gbiliyɛ wo diya bɔ. 3Nba, ma sewanɛ fanan mala tɔrɔyɛnu tɔ bawo ma ya a lɔn ko tɔrɔyɛ si ma labila dinyɛ ma. 4Ni ma ya ma mun, wo si ma kolo. Mala kole si ma yigi-bɛrɛ la ma bolo kisi-koe rɔ. 5Ado yigi kɛ ti ma baya mumɛ! A ti ma baya bawo Alla ara ala keninteyɛ kɛ ma yisi rɔ. A ya ata Ni Sɛnimɛ min di ma ma, wo le ye ma yisi lafala keninteyɛ la. 6Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ fagara male hakɛ-tiginu ye a wati-latɛgɛnɛ rɔ bawo ma ti ke ma nyɛrɛ dɛnbɛna. 7Ko mɔgɔ do ni faga mɔgɔ gbɛrɛ ye, wo gbɛlɛ de! Kɔnɔ tumado, do si a wakila ka faga mɔgɔ-nyimɛla ko la. 8Ma di Alla ye nya min, a ara wo yira ma la bawo ma ye hakɛ-tigiyɛ la wati min, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ fagara ma ye. 9Ata sayɛ ya a ma, ma ara telen Alla ye. Ado min sanɛ wo kuma, ma si kisi Allata diminyɛ ma. 10Alla yoge le male la nun kɔnɔ kaka, ma ara ma a diyana-mɔgɛ la ala danta sayɛ fɛ. Nba, ma ara ma Alla diyana-mɔgɛ la nya min, ma si a lɔn serr, ko ma si kisi Allata tɔrɔyɛ ma fanan ala danta nimayɛ fɛ. 11Kɔnɔ a dama ma wo la, ma sewanɛ bawo ma Mari Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ ara ma ma Alla diyana-mɔgɛ la. 12Ma benba Hadama le ya hakɛ lana duninya rɔ. Hakɛ wo le nara sayɛ la hadama dannu tɛma. Wo ya sayɛ lana mɔgɛ bɛɛ kuma bawo bɛɛ ara hakɛ kɛ. 13Yanni Nɛbi Musa ni Allata tɔn kitabu di mɔgɛnu ma, hakɛ ye duninya rɔ nun. Mɔgɛnu ma hakɛ ko lɔn bawo Allata tɔn kitabu sa nyɔ nun. 14Kɔnɔ ka a dabira ma benba Hadamata wati ma, ha ka a sigi Nɛbi Musata wati la, sayɛ mara mansɛ la mɔgɛ bɛɛ kuma. Hali minnu ma hakɛ kɛ iko ma benba Hadama ya hakɛ kɛ nya min, wonu denu ya Allala kumɛ tinya. Yisa min nara tɔ-a-la, ma benba Hadama mara wo misalɛ la. 15Ado mɔgɔ filɛ kɛnu ma kɛn. Alla ya ma sanba makotolɛ min na, wo mani ma iko ma benba Hadamata hakɛ. Tonyɛ le, mɔgɔ siyaman fagara ale Hadama kelan wo hakɛla ko la. Kɔnɔ Yisa wo ya a ma, Allata hinɛ warata mɔgɔ siyamanna ko la. Ala hinɛ ya ma sanba Yisa la alako mɔgɔ siyaman ni makotolɛ sɔrɔn. 16Nba, dan-nafarɛ ye Allata sanbɛ anubɛ ma benba Hadama wola hakɛ tɛma. Aleta hakɛ nara yiliki koe la. Kɔnɔ Allata sanbɛ sa wo nya. Mɔgɛnu yulumu warata tumɛ min, Alla ya ata sanbɛ lana alako mɔgɛnu na ni telen a ye. 17Tonyɛ le, ka a tɛgɛ mɔgɔ kelan wola hakɛ ma, sayɛ ya mansayɛ kɛ ma kuma. Kɔnɔ Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ ya min ma, wonubɛ kɛ ti sanka anu nyɔgɔn ma. Male ara Allala hinɛ sɔrɔn Yisa baraka rɔ. Ado a ya ma sanba telenbagayɛ la fanan. Woletɔ Kirasiti baraka rɔ, male si nɔ-ko sɔrɔn hakɛ ma. 18Nba, hakɛ kelan wo ya yilikiyi lana mɔgɛ bɛɛ kuma. Ko-latelenni kelan kɛ ara mɔgɛ bɛɛ hɔrɔya ka habadan-nimayɛ di bɛɛ ma. 19Mɔgɔ siyaman mara hakɛ tigi la, mɔgɔ kelan kɛla kuma-birabɛlitayɛla ko la. Ado mɔgɔ siyaman la si telen Alla ye ka a tɛgɛ doi wota kuma-birɛla ko la. 20Nɛbi Musata tɔn kitabu nara le alako mala ko-yogomɛnu si bɔ gbɛ rɔ nya min. Kɔnɔ hakɛ warata nya min, Allata hinɛ fanan warata ka tenbi wo la! 21Nba, iko hakɛ ya mansayɛ kɛ mɔgɛnu kuma nya min ka sayɛ lana anu ma kɔnɔ Allata hinɛ fanan ye mansayɛ kɛla mɔgɛnu kuma ka mɔgɛnu natelen a nyɛrɛ ye wo nya na le ka ma ladon habadan-nimayɛ rɔ ma Mari Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ baraka rɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\