Romu 8

1Wole minnu bi Kirasiti Yisa rɔ kaka, yiliki woo sa wo ma 2bawo Allata Ni Sɛnimɛ min bi niyi dila ma ma, wo ara ma hɔrɔya Yisa Kirasiti baraka rɔ. A ya ma hɔrɔya ka ma bɔ hakɛta sɛnbɛ kɔrɔ min si na sayɛ la ma kuma. 3Ka a tɛgɛ hadama danta sɛnbɛbɔninyɛ ma, Nɛbi Musata tɔn kitabu ma ke min mala, Alla nyɛrɛ le ya wo ma. A ya a nyɛrɛta dan lana ka hakɛ yiliki. Ado ala dan wo nara hadama danla muninyɛ rɔ alako a ni tɔn sigi hakɛ ma. 4Alla ya kɛ ma le alako male ni tagama iko Allata tɔn kitabu ya min fɔ yati! Ma sa ko ladanna tun iko ma sɔndɔmɛ ye nyinina a ma nya min kɔnɔ ma ye ko ladanna iko Allata Ni Sɛnimɛ ye nyinina a ma nya min. 5Ado minnu bi ko ladanna iko anu kɛ-nya-kɔrɛ ye wɔlila anu tɔ nya min, wonu niyi sanɛ hadama dan diyana koenu denu kuma. Minnu bi ko ladanna iko Allata Ni Sɛnimɛ ye a fɔla anu ye nya min, wonu niyi sanɛ Allata Ni Sɛnimɛ diyana koenu denu kuma. 6Ka i niyi sa hadama dan diyana koenu kuma, wo si a laban sayɛ ma. Ka i niyi sa Allata Ni Sɛnimɛ diyana koenu kuma, wo si a laban nimayɛ anubɛ yisi-kimɛ ma. 7Mɔgɛ min niyi sanɛ hadama dan diyana koenu kuma, wo tigi ara ma Alla yoge la bawo a sa Allata tɔn birala. Ado a ti ke a birala mumɛ! 8Minnu bi hadama dan diyana koenu mala, wonu ti ke Alla hɛnɛna ni! 9Kɔnɔ wo sa ko ladanna tun iko wo kɛ-nya-kɔrɛ ye a fɔla wo ye nya min. Ni Allata Ni Sɛnimɛ ye wo yisi rɔ, wo si ko ladan iko ale Ni Sɛnimɛ ye min fɔla wo ye. Kɔnɔ Kirasitita Niyi sa mɔgɛ min tɔ, Kirasitita ma wo la. 10Hali wo bagbuyi min si faga ka a tɛgɛ hakɛ ma, ni Kirasiti siginɛ wo yisi rɔ, Allala Ni Sɛnimɛ si a ma, wo ni niyi sɔrɔn. Ado wo si a taran, Kirasiti ara koe bɛɛ latelen wole anubɛ Alla tɛma. 11Allata Ni Sɛnimɛ ya ale Yisa lawuli ka bɔ furinu tɛma. Ni ata Niyi siginɛ wo rɔ, ale le si niyi di wo bagbu-faganɛ fanan ma Allala Ni Sɛnima wo baraka rɔ. 12N na kelen nyɔgɛnu, wo kana to ko ladanna iko wo kɛ-nyanu bi nya min hali! 13Ni wo tora ko ladanna iko wo kɛ-nyanu bi nya min, wo ye fagala le. Kɔnɔ ni Allata Ni Sɛnimɛ ya wo dɛnbɛ ka hakɛ koe faga wo rɔ, wo si ni-bɛrɛ sɔrɔn serr! 14Allata Niyi ye kilɛ yirala minnu na, Allata dan le wonu na. 15Wo ti wo ma yɔɔn la min si a ma, wo kuma ni kɔ kɔnɔ a ara wo ma a diyana-dannu na. Nba, Allata Ni Sɛnimɛ baraka rɔ, ma ye dila Alla tole tɔ ko, “N Fa! N Fa!” 16Allata Niyi ye ma yisi rɔ alako a ni a yira ma la ko Allata dan le ma la. 17Alla ara duwɛ min mara ala dan Yisa ye, mabɛ Kirasiti si wo sɔrɔn ma nyɔgɔn fɛ bawo ala dan le male fanan na. Ado ni ma tɔrɔta Yisa fɛ, ma bɛɛ si gbiliyɛ sɔrɔn ma nyɔgɔn fɛ. 18N lanɛ a la ko ma ye tɔrɔyɛ min sɔrɔnna kaka, wo ti sanka gbiliyɛ wo ma min si na bɔ gbɛ rɔ ma ye. 19A sɔgɛ ye dali-fannu na ka a lɔn ala dannu bi minnu na! Anu bi Alla makɔnɔna ka wonu yira anu na. 20Dali-fan min bɛɛ ye duninya kɛ rɔ, wonu bi Allala dankɛ kɔrɔ. Anu nyɛrɛ sako ma wo la fɔ Alla. Hali wo, yigi ye ma bolo 21bawo dali-fan bɛɛsi ye tele wo makɔnɔna alako anu si hɔrɔya sayɛ anubɛ bagbuyita tulɛ kɔrɔ nya min. Anu si hɔrɔya iko Allata dannu bara hɔrɔya nya min. 22Ado ma ya a lɔn ko ha bi, dali-fan bɛɛ ye kurunna dumɛ bolo iko musi buyi wa a lamaga. 23Kɔnɔ dali-fan dɔrɔn ma. Allala sanba fɔlɛ le ata Ni Sɛnimɛ la. Hali wo taranta ma bolo, ma ye Alla makɔnɔna tumɛ min, male fanan bi kurunna alako ma ni ma ala dannu na nya min. Min tenbira wo la, a si ma hɔrɔya ka fɛrɛ-bɔnku-kurɛ di ma ma. 24Ma ara ma yili-madiyɛ sa Alla kuma min kɛ, wo le ya ma lakisi. Ma yili-madiyɛ sanɛ fan min kuma, ni ma ara ban wo sɔrɔnna, ma ti wo kele tun “Yili-madiyɛ.” Yon si a nyɛrɛ yili-madiya fan do kuma, a ara ban min sɔrɔnna? 25Kɔnɔ ma ma min yen bɛ, ni ma ya ma yili-madiyɛ sa wo kuma, ma si ma munyu ha ma ni a sɔrɔn. 26Allata Ni Sɛnimɛ fanan bara na ka male sɛnbɛbɔnɛnu dɛnbɛ wo nya na le. Ado ma si madiyali kɛ minna ko la, ma ma wo lɔn. Ata Ni Sɛnimɛ ye kurunna Alla madiya tinɛ, ma ma min fɔ-nya lɔn. 27Min bi mɔgɔ yisi rɔ, Alla min ya wo lɔn, wo le ya ata Ni Sɛnimɛ miriya fanan lɔn. Allata Ni Sɛnimɛ ye madiyali kɛla ata mɔgɛnu ye iko Alla ye nyinina a ma nya min. 28Minnu ya Alla keni, a ara minnu kele ala ko-latɛgɛnɛnu ma kɔni, ma ya a lɔn ko fenfen wa wonu taran, Allatala si wo yɛlɛma ko-nyimɛ la anu ye. 29Ado Alla ara male min yabɔ, a ya ma yabɔ le ko ma ni ma iko a nyɛrɛta Dan. A ya wo ma alako ala Dan, Yisa ni ma den-kei-sarɛ la male, a na kelen nyɔgɛ dɛnkɛninya-mɔgɛnu tɛma. 30Alla ara minnu yabɔ, a ya wonu denu kele. A ma a to kelelɛ wo dɔrɔn ma fɔ ka anu natelen a nyɛrɛ ye fanan. Ado a ma a to latelan dɔrɔn ma fɔ ka a nyɛrɛta gbiliyɛ di anu ma fanan. 31Ma si nfen fɔ kɛ bɛɛla ko la? Ni Alla ye ma fɛ, yon si ma kɛlɛ? 32A ma a nyɛrɛta dan yamasansan fɔ ka a bɔ sarakɛ la ma damala ko la. Ni a ara ala dan di ma ma, a ti fan bɛɛsi di ma ma fanan, wa? 33Alla nyɛrɛ ara minnu yo sa, yon si a bolo-nɔlɔnɛ sɔ Allala mɔgɛ wo la? 34Yon si ke wonu yilikila worɔ? Kirasiti Yisa ti ma yiliki bawo wo le fagara ma ye. A wulita tun ka niyi sɔrɔn ka ta a sigi Alla kɔɛn-nyimɛ rɔ. Ado ale le ye Alla madiyala ma ye. 35Nfen si ke ma farala Kirasitila keninteyɛ ma worɔ? Tɔrɔyɛ wo, gbɛlɛyɛ wo, niyi-ragbɛran wo, kɔnkɛ wo, bolo-kolonyɛ wo, masiba-koe wo, sayɛ wo, wonu fenfen ti ke ma farala ata keninteyɛ wo ma. 36Iko a sɛbɛnɛ Allala kitabu rɔ nya min ko, “Nta Alla, ma ye saya-masibɛ rɔ ila ko la tuma-wo-tuma. Anu bi ma bira boloko-yogomɛ-kɛla iko saga kan natɛgɛtɛ.” 37Kɔnɔ nɔlɛ ye ma bolo koe kɛ bɛɛ rɔ feu! Ale min bara ma keni, ma ara nɔ-ko sɔrɔn ale le baraka rɔ. 38Ado n ya a lɔn serr, ko fenfen ti ke mabɛ ala keninteyɛ farala. Sayɛ wo, nimayɛ wo, melikanu wo, nyina-yogomɛnu wo, koe minnu bi nyɔ kaka wo, koe minnu bi nala yarɔ wo, hali sɛnbɛ-tiginu, 39koe minnu bi san ma wo, koe minnu bi yi kɔrɔ wo, wonu fenfen sa dali-fannu tɛma min si ke mabɛ Allata keninteyɛ farala. Ado matɛ le keninteyɛ wo la ma Mari Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ baraka rɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\