Romu 9

1Kirasititɛ le nde la. N sa foninyɛ fɔla fɔ tonyɛ. Allata Ni Sɛnimɛ anubɛ n sɔndɔmɛ le n sere la ko n ba a fɔ ko n yisi tɔrɔnɛ, n sa foninyɛ fɔla bawo ata Ni Sɛnimɛ ye n sɔndɔmɛ marala. Nna mɔgɛnuna kinikininɛ ye n tɔ. Male Yahudiyanu, ma bɛɛsi yele kelen de ma la. Alamɛ n donta Allala dankɛ kɔrɔ, ado Kirasiti ni a ban n na, ni wo si a ma, anu ni kisi. 4Allala mɔgɔ yabɔnɛ le anu denu na. A ya anu ma ala dannu na ka ata gbiliyɛ yira anu na. Anubɛ Alla ya sarama-kannu kiri. A ya ala tɔn kitabu di anu denu ma fanan. A sɔnta anu denu ni a bato a kilɛ fɛ. Ado anu bara Allala lanyirinu sɔrɔn. 5Anu bɔra anu benbanu benba-tɔgɔlamɛnu denu tɔ. Ado Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ bɔra sibole kɛ le tɔ hadama danta kilɛ fɛ. Alla min bi mansayɛ kɛla bɛɛ kuma, alamɛ wo ya tantolɛ sɔrɔn habadan, amina! 6N sa a fɔla ko Allala lanyiri ma ko-nyinya n ma bawo Isirɛla kɛnu damasi ma ma Allala mɔgɔ-bɛrɛ la. 7Ado Iburayima bɔnsɔn bɛɛ ma ma ala den-bɛrɛ la bawo Alla ya a fɔ Iburayima ye ko, “Ila den Isiyaka kebilɛ le dɔrɔn si ma itɛ la.” Wo kɔrɛ le ko fɔ dan minnu sɔrɔnnɛ iko Allala lanyiri ye nya min, wonu denu kofura Allata kebilɛ ma. 9Ado Allala lanyiri le kɛ la ko, “N ba na kɛ nyɔgɔn tumɛ yari, wo si a taran, Sira ara den kei sɔrɔn.” 10Ado a dama ma wo la. Rɛbɛkala den filɛ, anu bi fa kelen de ma, ma benba Isiyaka kɔni. 11Alla ya a fɔ Rebɛka ye ko, “Ala den-kei-sarɛ si wɔlɛ kɛ a dɔgɛ ye.” Alla ya wo fɔ ka a yira ko a ya dan min yatɔnbɔn, a ye nyinina wo le nyɛrɛ ma. Yanni anu ni sɔrɔn wati min, a ya kɛ fɔ. Ado yanni anu ni hɛnkili sɔrɔn, a ya wo fɔ. Woletɔ Alla ya dan min yatɔnbɔn, a ma wo ma ka a tɛgɛ dan wola ko-ladan-nya ma. A ya wo ma bawo dan wo di a ye. 13Iko a sɛbɛnɛ Allala kitabu rɔ nya min, a ko, “N bara Yakoba yatɔnbɔn kɔnɔ n ya n ban Isɔ la.” 14Ma si nfen fɔ worɔ? Ma si a fɔ ko Alla ma telen, ba? Ade, a sa wo nya feu! 15Alla ya a fɔ Nɛbi Musa ye ko, “N bi a fɛ ka kinikini min ma, n si kinikini wo ma. N bi a fɛ ka hina min na, n si hina wo la.” 16Woletɔ wo bɛɛ tɛgɛnɛ Allatalata kinikinɛ le ma. Wo tɛgɛni ma mɔgɔ diyana koe anubɛ ala ko-ladan-nya ma. 17Alla ya a fɔ Iyipiti mansɛ ye ala kitabu rɔ ko a ara a ma mansɛ la alako a si ata sɛnbɛ yira a la nya min. A ya wo ma fanan alako duninya-mɔgɛ bɛɛ ni ale Alla mankan lamɔɛn. 18Woletɔ Alla ye a fɛ ka kinikini min ma, a si kinikini wo ma. A ye a fɛ ka min yisi ragbɛlɛya, a si wo yisi ragbɛlɛya. 19Mɔgɛ do wa n manyinika ko, “Ni Alla ya wo le fɔ, n si yiliki sɔrɔn nna hakɛla ko la kama worɔ? Yon si ke Alla sako kɛlɛla?” 20Yon bi ile la ka Allala kumɛ sɔsɔ? Bɔnku-dagɛ ti ala dannɛ manyinika ko, “Nfenna i wara n nadan ka?” 21Ado sɛnbɛ ye daga-sɔlɛ bolo ka bɔnku gbu kelen bi daga su fila ladan tinɛ. Kelen si kinya, kelen ti kinya. Wo bɛɛ tonɛ ale le ma. 22Alla wa min ma, a ye wo nya na le. A si ala diminyɛ anubɛ ala sɛnbɛ labɔ gbɛ ma. A kakɛn, a ni minnu halaki, ni a diyara a ye, a si a mun wonu kɔrɔ. 23A ya ala gbiliyɛ min nabon ma kuma, a si wo waranɛ labɔ gbɛ ma fanan. A kakɛn, male min ni ala kinikinɛ lɔn, a ara male rabɛn ala gbiliyɛ-sɔrɔn-koe la. 24Ado male le kelenɛ Alla bolo. Donu bɔra Yahudiyanu tɛma, donu bɔra sibolo gbɛrɛnu fanan tɛma. 25A sɛbɛnɛ Nɛbi Hoseyata kitabu rɔ ko, “Nta mɔgɔ ma minnu na nun, n si a fɔ wonu ma ko, ‘Nta mɔgɛnu.’ Sibole min ma di n ye nun, n si wonu kele ko, ‘N diyana-mɔgɛnu.’ 26A fɔra anu ma kan min ko nna mɔgɔ ma anu na, anu si anu kele nyɔ rɔ ko, ‘Alla nimɛta dannu.’ ” 27Aiseya ya Isirɛla wara-koe sɛbɛ, a ko, “Hali Isirɛla mɔgɛnu siyayanɛ iko ba-kɛnkɛn, anu dande le dɔrɔn si kisi. 28Ado kumɛ min bi Mari anubɛ duninya tɛma, Mari ti mɛ wo latɛgɛla.” 29Iko Aiseya ya a fɔ nya min fɔlɔ nun, a ko, “Ni Mari Sɛnbɛ Bɛɛ Tigi ma mɔgɛ donu to anu kɛndɛ la nun, ma si kasara nun pɔ iko Sodom anubɛ Kɔmɔra soenu mara nya min.” 30Ma si nfen fɔ worɔ? Sibolo gbɛrɛ minnu sa anu tayala nun ka anu nyɛrɛ latelen Alla ye, wonu denu bara telen a ye dɛnkɛninyɛ baraka rɔ. 31Kɔnɔ male, ata mɔgɔ yabɔnɛ minnu tayanɛ ka telen Alla ye tɔn-birɛ fɛ nun, male ma telen Alla ye. 32Kama? Ma ma telen Alla yala bawo ma ya ma yigi sa tɔn-birɛ kuma. Ma ma dɛnkɛninyɛ bira. Ma ya ma kian latugu “kin-natugu-kuri” la. 33Iko a sɛbɛnɛ Allala kitabu rɔ nya min, a ko, “Wa wo yɛ lana. N bara kuri sa Yerusalɛm soe burɔ. Mɔgɛnu si anu kian latugu kuri wo la min si anu nabui fugbu! Kɔnɔ min bɛɛ lanɛ kuri kɛ la, wonu yigi ti tɛgɛ muk!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\