Taita 1

1Nde, Pɔli ya kɛdi kɛ sɛbɛ. N mara Allala wɔli kɛlɛ anubɛ Yisa Kirasitila kilayɛ la. Anu ya n yabɔ ka n nata ko n ni ata mɔgɛnu dɛnbɛ dɛnkɛninyɛ rɔ alako anu ni tonyɛ lɔn mala dina koe rɔ. 2Ale le si yigi di anu ma ko anu ni habadan-nimayɛ sɔrɔn. Alla, min ti foninyɛ fɔ, wo le ya habadan-niyi-lanyiri kɛ kiri ma ye yanni duninya-dan ni bira tumɛ min. 3A wati bɛnnɛ rɔ, Alla ya sarakanɛ kɛ labɔ gbɛ rɔ ma ye ata kumɛ rɔ. Alla ya wɔlɛ wo kerifa nde la iko ale, ma kisilɛ Alla ya a fɔ n ye nya min. A ko n ni a lake mɔgɛnu ma. 4N bi kɛ sɛbɛla ile Taita ma. I manɛ iko n nyɛrɛta dan bawo ma mɔgɔ filɛ dɛnkɛninyanɛ Yisa ma. Alamɛ ma Fa Alla anubɛ ma kisilɛ Yisa Kirasiti ya hinɛ yira i la ka yisi-kimɛ di i ma. 5N ya i to Kariti alako koe minnu tora anu kɛbɛlɛ la, i ni to wonu kɛla. Wo kɔma, i ni chɔchi-mɔgɔ-banu sigi soe bɛɛ rɔ. N bara min fɔ i ye nun, i hɛnkili to wo ko. 6N ko fɛɛ kana taran chɔchi-mɔgɔ-ba la. A ni telen ala musi ye. Ala dannu ni ma dɛnkɛninya-mɔgɛnu na. Mɔgɛnu kana anu lɔn kalabante anubɛ kuma-birabɛlɛnu na. 7Fɛɛ kana taran chɔchi-mɔgɔ-ba la bawo Allala wɔlɛ kerifanɛ ale le la. A kana ma nyɛrɛ-sako-kɛlɛ la. A yisi kana bɔ tiriya! A kana ma baan-minnɛ la anubɛ kɛlɛ-tɛgɛlɛ anubɛ tɔnɔ-yogo-nyininɛ. 8A ni ma sundan-rabiralɛ la. Ado ko-nyima-kɛ ni diya a ye. A ni ma nyɛrɛ-mara-mɔgɛ la anubɛ mɔgɔ-latelennɛ. Mɔgɛnu ni a taran, a sɛninyanɛ, a kolonɛ buda! 9A ni kiri lanaya-kumɛ wonu ma minnu bɛnnɛ karan-kɛndɛ ma. A si ke worɔ ka donu makawandi tonya-karan kɛ fɛ anubɛ minnu bi tonya-karan kɛ masɔsɔla, a ni wonu natelen. 10Ado mɔgɔ siyaman bi sɔsɔli kɛla alako anu ni mɔgɛ gbɛrɛnu yanfa anuna kuma-fuyinu fɛ. Anu siyaman bi Yahudiyanuna dina rɔ nun. 11A kakɛn, i ni anu nakala anuna kumɛ ma bawo anu bi denbaya siyaman tinyana karan wo fɛ. Anu bi wo mala wodila ko la. Ado miliya-koe le wodi-makele-koe wo la. 12Anuna nɛbi kelan, Kariti kɛ kɔni, wo ya a fɔ ko, “Foninya-fɔlɛ le Kariti kɛ kɛnu na tumɛ bɛɛ. Sogo-feremɛnu anubɛ tinya-mansa fen-dɔnna-wɛnu denu bi anu na.” 13Nɛbi wo ya min fɔ, tonyɛ le. Wo le ya a to, i ni anu makuma bɛrɛkɛ alako anu ni dɛnkɛninya-kɛndɛ sɔrɔn. 14Anu kana anu tole masɔ Yahudiyanuna namu la tun anubɛ kumɛ minnu bɔnɛ hadama dannu bolo. Minnu bara anu ban tonyɛ la, karan kɛnu bɔnɛ wonu denu bolo. 15Fen bɛɛ sɛnima mɔgɔ-sɛnimɛnu ye kɔnɔ fenfen sɛninyani ma sɔn-yogoma-tiginu ye anubɛ dɛnkɛninyabɛlɛnu bawo anu hɛnkili anubɛ anu sɔndɔmɛ latinyanɛ. 16Wonu si a fɔ ko anu ya Alla lɔn kɔnɔ anuna kɛwɔlɛnu bi wo masɔsɔla. Anu makisimiriyanɛ. Kuma-birabɛlɛnu denu bi tolon! Ko-nyima-kɛ ma bɛn anu ma mumɛ!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\