Taita 2

1Alla ye nyinina, hadama dannu ni ko ladan nya min, i si to mɔgɛnu karanna koe wonu na. 2A fɔ kɛmɔgɛnu ye ko anu ni ma sɛbɛna-mɔgɛnu anubɛ hɛnkilimɛnu anubɛ nyɛrɛ-maralɛnu na. Anu ni ma mɔgɔ-kɛndɛnu na anuna dɛnkɛninyɛ rɔ. Anu ni mɔgɛnu keni ka anu munyu mɔgɛnu kɔrɔ. 3A fɔ musu-kɔrɛnu fanan ye wo nya ko anu ni anu tagama-nya sɛninya iko a bɛnnɛ musu-sɛnimɛnu ma nya min. Anu kana ma mɔgɔ-tɔgɔ-tinyalɛnu na, ni wo ma, baan-minnɛnu. Anu ni ma ko-nyima-karan-mɔgɛnu na. 4Woletɔ anu si ke ka musu-fonikenu kolo alako wonu ni anuna keinu keni anubɛ anuna dannu. 5Musu-fonike wonu ni ma nyɛrɛ-bira-mɔgɛnu na anubɛ mɔgɔ-sɛnimɛnu. Anu ni ma furu-musu-nyimɛnu anubɛ ko-nyima-kɛlɛnu na minnu bi anuna keinuna kumɛ birala. Ni wo mara, mɔgɔ wo mɔgɔ ti kuma-yogomɛ fɔ Allala kumɛ ma. 6I ni kemini-fonikenu fanan makawandi wo nya na ko anu ni ma nyɛrɛ-mara-mɔgɛnu na. 7Ile nyɛrɛ ni ma misalɛ la anu ye koe bɛɛ rɔ kɛwɔli-nyimɛ ladan tinɛ. I ni ma lanaya-mɔgɛ la anubɛ sɛbɛna-mɔgɛ ila karan rɔ. 8I wa mɔgɛnu karan, i ni kuma-latelennɛnu fɔ alako ko-yogoma woo kana taran anu yisi rɔ malela ko la. Ni i tora kuma-latelennɛnu fɔla, anu si miliya bawo anuna kumɛ, kolo sa a rɔ. 9Yɔɔnnu ni anu tiginuna kumɛ bira ka wonu hɛnɛ koe bɛɛ rɔ. Anu kana wonu sɔsɔ. 10Ado anu kana fen kankan wonu ma. Kɔnɔ anu ni anuna nyimayɛ anubɛ lanayɛ yira wonu na tumɛ bɛɛ. Woletɔ ma kisilɛ Allata karan si gbiliyɛ sɔrɔn anuna kɛ-nya-bɛɛ rɔ. 11Alla ara ala hinɛ yira mɔgɛ bɛɛ la alako anu si kisi nya min. 12Allata hinɛ wo ye ma karanna ko ma ni ma kan-kɔ sɔ wunduyogoyɛ la anubɛ duninya-natanu. Ma ni ma nyɛrɛ-bira-mɔgɛnu na anubɛ mɔgɔ-telennɛnu. 13Ma tenbi tele-makawanɛ wo makɔnɔna, ma ni to Alla gbiliyala duninya kɛ rɔ. Ado ma yigi sanɛ tele wo kuma ko ma kisilɛ Yisa Kirasiti si na bɔ gbɛ rɔ wulɔn, mata Alla gbiliyanɛ kɔni. 14Yisa ya a nyɛrɛ ni mala ko la alako ma ni tanka ko-yogomɛ-bɛɛ ma. A ya ma sɛninya alako ma ni ma ala mɔgɛnu na minnu bi nyinina ko-nyima-kɛ ma. 15I ni mɔgɛnu karan koe kɛnu na. I ni anu makawandi ka anu makuma sɛnbɛ la. I kana ko ladan min si a ma, anu ni i lafɛya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\