1 Kol 13

1Diyala, hiya:hiya: hoponapino tabamo ba:gala Hunu Haboeno nopopino tabamo olamagi helote nagodolo kuda: itana, huiyatiya malemale emalagidolo komote nagodolo itanaha:tale nale tabo olamagi ipuwalo eta hido komo ba:ka:ododina:, iyo, na ba: lumagiti bele dito danagaliminako ba:bako lumagima: eda:namo, ba:be bele diyamote ekelaheno tawakaluba:te uli ubiha:ma: keda:hama:na:. 2Ba:bene diyala, Godokono ukui kohawakalimima: ebeno Gobogobote natamo hiya:nomo helo kuda: ikanamenako, ba:gala hiliyonomo iya:tawa komate nagodolo ba pola:na Godokono ugumuili komo hiliyonomo nale mulu ukuia:mo kuda: iya:tawanakomo, ba:gala hunuhunu haka hiya: baha:mo koelamema: hibima: midi komoeno helote nagodolo kuda: itana, huiyatiya malemale emalagidolo komote nagodolo itanaha:tale na ipuwalo eta hido komote ba:ka:itanana:. 3Ba:bene diyala, nale naeno ilina hiliyonomo awaepa:tamo dito da: ikalamemo, ba:gala Ya:suku mabuma: hibima: midiha:pa:te naeno ape koa:mo da: emadomemena:, huiyatiya malemale emalagidolo komote nagodolo itanaha:tale nale Godogodone eta hido huiya ba:ka:lawena:. 4Ba:bema: ama: eta lumagi malemalelo demalagidolona, ama:le ebeno daedae ododi komoma: ebetamo tiyolo ubiha:ma: a:keda:mena:ta, ba:gala ama: malemale ododili komodo ebetamo hido owalubi kihatema:na:ta. Ba:bene ama:le malemale ipuwalo demedena, ama: eta lumagino ilinama: ebetamo a:kamaubamena:ta, ba:gala amia:no komoma: awagaha tabo olamagihino amia:no tepo ipuwalo ama: ha:kiya ama: hunamo a:kadipata:mena:ta, 5iyo, ama: apeno ododili komamo eta modoboha: ukui kapiya a:kahawakalima:mena:ta. Ba:bene ama:le malemale ipuwalo demedena ama: ha:kiya amia:no komo kapiya a:kemalagidolonamena:ta, ba:gala amia:no tepo ipuwoeno koete eta lumagitamo tiyolo mahigaheno ama: ebeno kuba ododili komo dito kadodolemema:na:ta. 6Ba:bene ama:le malemale ipuwalo demedena ama: komopino kuba ododi komo eta lumagitamo dumimina: a:kakalakalamena:ta, ama: huiyatiya Godokono hibi komote da:hawakalamene ama: ba:bo kokalakalama:na:ta. 7Ba:bema: malemale emalagidolo komote ama:godolo hibinomolo ditana, hiliyonomo temeteme komate ama:tamo dikulihonakomena: ama: emedena tetelo ba:bi kuba komamo papamiwataheno kuiyodopoma: a:keda:mena:ta, huiyatiya ama:le amia:no hibima: midi komo ba atila:na, ba:be komo ipuwalo kodakodalo utiti Godokono hido owalubi tete ba:latiminamena:ta. 8Iyo, malemale emalagidolo komote emedena emedena tetelo a:kawibonamene. Huiyatiya numa:la:, Godokono tepo ipuwoeno ukui hawakalilame komate ebeno okopa:godolo dikulihonaka ba:bi komate kowibohoma:na:, ba:gala komopa:te Hunu Haboeno nopopino hiya:hiya: tabamo Godokono Gobogoboeno heloamo dolamagiminaka, ba:bi komate emedena tetelo a:kapola:namena:, ba:gala hiliyonomo iya:tawa komate tawakaluba:godolo da:pola:na ba:bi komate atumu kowibohoma:na:. 9Ba: hibila, Godote kebe iya:tawa komokomo aeno ukui mabamo da:miya:tena, ba:gala ebete kebe helo atamo dikaa:mena ale ebeno tepo ipuwoeno ukui kohawakalilamema:, ba:bi komate agodolo ba pola:na huiyatiya Godokono umi ipuwalo kubadopoma: eda:hana. 10Ba:bema: kalakala konomola, mabu galane tetelo aeno Hido Tuputupudawanomote hibinomolo da:pemene, ba:ba tetelo kubadopo komokomo hiliyonomate ba: dito kowibohoma:na:. 11Numa:la:, na gudu deha:poto tetelo naeno tabo olamagi komo ba:gala komopino tabo anagiya:mida ukui komo ba:gala tepo ipuwoeno emalagidolo komo, ba:bi netewa-kapiya komate nagodolo gudu deha:potoeno ododili huiyama: eda:hanama:. Huiyatiya ba:ma tetelo naeno komo hiya:ma: eda:na, mabu na dubuma: dediya:mo ba:ba tetelo gudu deha:potoeno ododili komo hiliyonomo naeno gunimi hapuamo dito miya:paliya:mo. 12Ba:bema: hibila, ba:ma tetelo ale Godokono komo nanekelenomo uminakoma:, lumagiti dalowa: galasilo ebeno holoholo keba ka:na kuminako ba:ba ka:na, huiyatiya galane tetelo a ebeno holoholo hapuamo da:nikulima: ebeno holoholo hidonomamo ba:bo konumima:nema:. Iyo, ba:ma tetelo naeno iya:tawa komate kubadopoma: eda:hana, huiyatiya galane tetelo nale hiliyonomo komokomo hidonomamo kiya:tawama:nemo, Godote naeno hiliyonomo komokomo keba ka:na kiya:tawana ba:ba ka:na. 13Ba:bema: numa:la:, emedena emedena tetelo da:pola:namena: ba:moi ba:bi koko komokomola, aeno hibima: midi komo, ba:gala ale Godokono hido tete uluhukuma: uliholo demedenama: ba:be komo, ba:gala ale komopi malemalelo demalagidolenama: ba:be komo, ba:moi ba:bi netewa-kapiya komokomola. Huiyatiya hibila, ba:moi komate ba pola:na ibi ipuwalo malemale emalagidolo komote ko komonomoma: beda:namene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\