1 Kol 16

1Ba:bema: la:le eta komoma: na da:kiyanamima, ba:be komo ba: Godokono tawakaluba:te Yudiya hopolo awae ipuwalo demedehona, la:le ibi malemale mana:mo keba ka:na na:kowalubilioma. Ba:bene nale dopamo Galesiya hopoeno sose tawakaluba:te kebe komo ododima: da:kiyalamimo, wadiyala la: ba:be atu komo ba:ma ka:na nododiya:la:. 2Sande hegela hiliyonomolo la: hiliyonomate la: ha:kiya la:eno malemale mani tama:mo na:miya:tenakuya:la: ba:bi maniti la:godolo kokodopoma: keda:hama:, iyo, Godote eta lumagi ebeno emede ipuwalo keba ka:na kowalubinako ebete ba: ba:ba ka:na malemalelo dito na:miya:tenakamene. Numa:la:, na peheno la: hiliyonomate dopamo ba:ba ka:na dododinakoma, ba:be oko la:godolo ya:lo da:wibui nale ba:bo kopumima:nemo. 3Ba:gala la:le kebe dubu la:eno malemale mani Yudiya hopoeno Yelusalema ko habamo wata modoboma: da:ga:lama, wadiyala la: ibi mabuma: leta nododiya:la:, ba:bene nale la:tamo da:puluhukumu ba:ba tetelo nale ibi la:eno letago ba:gala mana:go ba:bo konoelamema:nemo. 4Huiyatiya ba:ba tetelo la:le la:eno ukuilo na ba:ma ka:na da:kiyanamema, nale ba:bi dubago ebamo kotoma:, kubaha:, naeno kalakalate bitana ale kapimilo kotolamema:. 5Ba:bema: naeno nopote ba:ma ka:na bitana, nale Ma:sadoniya hopodo petote la:tamo ba:bo kopuluhukuma:nemo, mabu na ba:bi hoponapi dopamo konulama:tepalema: nemalagidolonamo. 6Huiyatiya na ubila la:go tete ga:ga:dopolo kemedenama:, ba:bema: diyala, nale pete hopoeno gibate wibo teta:mo la:go da: pemedemo. Ba:bene na iya:tawala, ba:ba tetelo nale kebe hopamo toma: ubi dihatemo, la:le na ba:bo kowalubinima:nemata. 7Iyo, numa:la:, na ubihinola ba:ma tetelo la:eno hopodo ba peto la: pulama:tepalete eta hopamo tiyolo ba:bo kotoma:. Ao, naeno ukuiti eba ka:na kitanaha:, ba:bema: Kodawate modoboma: da:goemene, nale tete ga:ga:dopolo la:go kopemedema:nemo. 8Huiyatiya nale pe tupuimihino, dopamo nale komo hegelalo ba:moe Epesese habalo kemedema:nemo Pentekose Poko Hegela teta:mo. 9Numa:la:, ba:moe habalo naeno oko duhimima: komopi hiliyonomate nago nalaholohonaka, huiyatiya kalakala konomola, na numinamo gigihote a:hiya:midalo hibilo bitana, naeno oko owati ipuwado hidohido gaote konolohoma:. 10Ba:gala eta komo. Timotiti la:tamo da:puluhukumini, la:le ebe kalakalago ba lawe eta ukui bilibili komo ebetamo akikama:la:, mabu na Kodawoeno oko keba ka:na kowatinamo, ebete ba: atu oko bekaowatina. 11Ba:bema: la: ipuwalo eta dawate ebeno tepo ipuwalo ba:mako ukui emalagidolo modoboha:, Timotiko hibi okodawama: keda:naha:. Wadiyala la: huiyatiya ebe hidamo nowalubiya:la:, ebete ebeno to gabodo gala kalakalago ba katupuimi natamo modobolo ba:bo kowilama:ne, mabu ebete komo hibima: midipi ekaka:go natamo pema: nale ebe belatiminamo. 12Ba:gala aeno hibima: mididawa ekawi Apolosikono komo ba:ma ka:nala. Nale komo tetelo naeno ubilo ebe a:kiyamenakuimo ebete komo hibima: midipi ekaka:go pelamete la:go kopemeda:tepama:, huiyatiya ebete na:goi ebete Godogodone hibi ukui kalaweha:, ba:bema: ebete ba:ma tetelo la:tamo a:kapa:mene. Huiyatiya wadiyala la: niya:tawahala:, ebeno ubi komote hibilo bitana Godokono hido tetelo la:tamo kopema:. 13Ba:bema: la: uliholo ba emedena hibima: midi ipuwalo kodakodalo na:la:mota:hanala:, iyo, alaholoho ipuwalo toleha:ma: ba eda:hana la: na:helohelohonala:. 14Ba:bene la:eno emede ipuwalo wadiyala la:le hiliyonomo komo malemale emalagidolo kapiyado nododilinakuya:la:. 15Naeno hibima: midipi ekaka:la:, la: ba:moe komo iya:tawahala, Stepanasiko ba:gala ebeno genamanapi ibi ba: Guliki hopo konomolo puya:te dopo tetenomolo Ya:sutamo dohobili ba:bi tawakalubila, iba:te Godokono komo tawakalubi kowalubilinama: ibino ape konomo hibinomolo a:miya:tiya:. Ba:be mabuma: na Polote la: ba:ma ka:na toelameholemata, 16wadiyala la: ba:bako tuputupu ododilipa:tamo na:papamila:hanala:, ba:gala puya:te iba:go oko dowatihona iba:tamo atumu na:kapapamila:hanala:. 17Ba:bema: numa:la:, Stepanasiko ba:gala Potunatasiko ba:gala Akeyakasiko ibino pelame komoma: nale konomamo kalakaluimo. Ba: hibila, la:le muhululu ba emedena la: kalakala natamo ikanamema: modoboha:, huiyatiya iba:te la:eno haba ba pelawe 18naeno ukui bilibili komo la: mabuma: gobogobamo ba:bo pimiya:tiya:, dopamo iba:te la:eno ukui bilibili komo keba ka:na ka:piwibuilami ba:ba ka:na. Ba:bema: keba tetelo la: sose tawakaluba:te da:kapiyuiminakoma, wadiyala la: ba:bako dubu na:mililameholenakuya:la:. 19Ba:bema: A:isiya hopo konomolo hiya:hiya: demedehona, ba:bi sose tawakaluba:te ibino nolata tabo la:tamo poelama:, ba:bene Akuilako Pilisilako ibi ba:gala ibino genamalo da:kapiyuiminaka ba:bi sose tawakalubi, ibi hiliyonomate Kodawa Ya:suku ipuwalo ba emedena ibino konomo kalakala nolata tabo la:tamo atumu kapoelama:. 20Iyo, puya:te ba:malo nago demedena, ba:bi hibima: midipi ekaki hiliyonomate atumu ibino nolata tabo la:tamo kapoelama:. Wadiyala la: da:kapiyuimima la: hiliyonomo etapa:te etapino kokoto uwatehuilo na:pa:watamehuiya:la:. 21Ba:bene ba:moe leta kuititi hapulu na Polote na ha:kiya naeno kokotamo ba:moe kapiya nolata tabo da:miya:temo, la: ba:moe tabo numa:la:, iyo, eta lumagiti ba:moe kuititi tabo kamiya:teha:. 22Ba: hibila, tawakalubi ipuwalo pote Kodawa Ya:suku malemalelo emalagidolonaheno, wadiyala Godote ebetamo kuba huiya nikama:mene ebete emedena tetelo temeteme kiya:tawanakoma:! O aeno Kodawa, wadiyala ama: na:pa:! 23Ba:bema: wadiyala aeno Kodawa Ya:sukunu malemale komote la:godolo nitanamene, 24ba:gala a Ya:su Kelisoko ipuwalo kapiyama: ba eda:hana, wadiyala naeno malemale emalagidolo komote la: hiliyonomagodolo atumu na:kaitanamene. Ba:moe ba: naeno tabo kuititila. Ba:ba:la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\