1 Yon 1

1La: ulihopa:la:, ale Ka:ka: Taboeno komo ba:moe leta ipuwalo la:tamo da:hawakalimitama:, ba:be Tabote ba: dopamo tupuimi mabuni demedenami ba:be Kodawala. Ba: hibila, ale ba:ma tetelo ba:be Taboeno komo aeno galamo ulihote ba:gala aeno baidinomamo a:kumiya:ma:, iyo, ale umiti aeno kokotonomamo ebe atumu ologiyama:. 2Mabu ba:be Ka:ka:te ba:moe hopolo a:hawakaluya: ba:gala ale aeno baida:mo ebe umiya:ma:, ba:bema: ale ebeno komo hawakalimilo Nabiwi Godokono wiboha: ka:ka: komoma: la:tamo ba:moe tabo ba:bema: olamagimitama:. Numa:la:, kebe Ka:ka:te dopamo Godokoba: demedenami, ba:be Ka:ka: ba: galane atamo da:pehawakaluya: ba:be atu Ka:ka:la. 3Ba:bema: mabu keka: ale ulamete dulihuya:ma: ba:bi komo la:tamo dolamagimitama:? Mabu bitana a ubila la: ulihopa:te ago kapiyama: eda:ha, ale Nabiwi Godokoba: ba:gala ebeno Gudu Ya:su Kelisokoba: kapiyama: keba ka:na keda:hanama: ba:ba ka:na, 4ba:bema: hibila, ale ba:moe leta bododima:, la:la, ala, a hiliyonomoeno kalakalate konomoma: keda:ma:. 5Ba: hibila, ale Godokono Gudugodone duliya:ma: ba:be atu tabo ba:ma ka:na olamagimitama:, Godoko ba: alola, ebegodolo eta du komote kitanaha:, puliyanomola. 6Ba:bema: ale du ipuwalo ba wapata:lame ba:ma ka:na da:ga:lama:, a eba:go kapiyanomoma: eda:hanama:, hibila, a ba: ha:da amihohopila mabu ale aeno emede ipuwalo ha:da gabodo tolamenama:. 7Huiyatiya Godote alo ipuwalo keba ka:na kemedena ale ba:ba ka:na ebeno alo ipuwalo da:wapata:lamenama:, ba:ba tetelo ale ebe ipuwalo ba emedehona kapiyanomoma: beda:hanama:, iyo, ebeno Gudu Ya:suti ebeno hawa:mo aeno kuba ododili komokomo hiliyonomo bukulalea:menakomene. 8Numa:la:, keba tetelo a ha:kiya a kuba ododiliha:pima: da:ga:lama:, a ha:kiya a ha:da kamihoa:mema:nema:, ba:bene agodolo hibi komote a:kitanamene. 9Huiyatiya ale aeno kuba Godotamo da:hawakalilamema:, ebete a owalubima: kebe tabo dopamo dolamagiya: ba:be komo ebete hibi tuputupu gabodo kododima:ne, iyo, ebete aeno kuba ododili komokomo egebolea:mete kadodolea:mema:ne, ba:gala ebete aeno tepo ipuwoeno kuba dalowa: kukulalea:mema:ne. 10Ba:moe ba:be mabuma: a ha:kiya a kuba ododiliha:pima: da:ga:lama:, ale ba:be tabamo Godoko ha:da dawama: midilo ebeno hibi tabote a ipuwalo a:kitanamene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\