1 Tes 3

1Numa:la:, ale la:tamo kapimilo pelamema: gabo nipo dohowadima:, ba:bema: aeno tepo ipuwalo ukui bilibilima: ba eda:ha ale na:ga:luima:, �Wadiyala a komopa:te ba:moe A:tenese habalo ba emede, 2a ipuwalo aeno hibima: mididawa ekawi Timotiko kapiya konoemema:nema:.� Ba: hibila, ale Ya:sukunu Hido Tabo dolamagiminakoma: Timotiti ago kapimilo Godokono hido oko bowatina, ba:bema: ale ebe la:tamo a:poemima: ebete la: ba powalubili la:le hibima: midi ipuwalo kodakodalo kola:mota:hanama:, 3mabu a ubihinola hibima: midiha:pino temeteme ikalame komodo la: ipuwalo eta kapiyate kubamo alega. La: iya:tawahanomola ba:mako temetema:te ba: Godokono ubilo a hibima: midipa:tamo pikulinaka, 4mabu a la:go ba pemede ale la: ba:ma ka:na a:kiyalamia:ta, �Hibima: midiha:pa:godone temeteme komate atamo kopikulima:na:.� Iyo, hibila, ba:ma tetelo la: iya:tawahanomola ba:be komote ba: la:tamo uluhukui. 5Ba:bema: numa:la:, nale ba:moe komo ba emalagidolo Timotiko ba:bema: poemimo, iyo, la: mabuma: nale naeno tepo ipuwalo ukui bilibilima: ba eda: ubi ba:bo ihatimo, ebete la:go ba pemede la:eno hibima: midi komokomo hidamo kopulamelelamema:. Ba:ba tetelo na ubihinola la: komopa:te Saitanakono kuba emogabuimi gabamo da:gudima ebete ba:be komo pumi, mabu ba:mako komote la:tamo nuluhukutale, ale kebe kodakoda oko la: ipuwalo dowatima: ba:be okote dito ba:kubana:! 6Huiyatiya Timotiti la:godone atamo gala da:kapi, ba:ba tetelo ebete la: mabuma: hidonomo tabo atamo adahi, ba:ma ka:na la:eno hibima: midi komote Godotamo kodakodalo itana ba:gala la:eno malemale komopa:tamo atumu ba:kaitana, ba:gala ebete a na:pekiyaa:mi la: hiliyonomo tetelo a malemalelo keba ka:na kemalagidoloeonama, iyo, ale la: ulamema: ubi konomamo dihatenama: la: ba: atumu a ua:mema: ubi na:kihatenamata. 7O aeno hibima: midipi ekaka:la:, Timotiti la:eno hibima: midi komoma: a da:pikiyaa:mi ba:be tabote a hibinomolo a:kalakaluia:mi! Ba:be mabuma: ale aeno menemene komo ba:gala hiya:hiya: temeteme komokomo koamo a:kemalagidola:ma:, 8mabu keba tetelo la: Kodawa Ya:suku ipuwalo kodakodalo da:la:mota:hanama, ale ba:be komo dulima: ba:ba tetelo a ko kalakala lawete aeno emede ipuwalo eta ukui bilibili komote hibilo a:kitanamene. 9Ba:bema: ale Godokono holoholo hapulu da:la:mota:hanama: la: mabuma: aeno kalakala bada konomola:ka:! Iyo, ale aeno kalakala tabo ebetamo ba wadiya:paa:latele, 10hegela ba:gala du hiliyonomolo ebe na:toemehonakoma: ebete a gabo diya:tua:memene, ale pelamete la:eno holoholo ba pulame kebe modoboha: komate la:eno hibima: midi ipuwalo da:pola:na ba:bi komokomo kopetuputupuilamema:nema:. 11Ba:bema: wadiyala aeno Nabiwi Godoko ba:gala aeno Kodawa Ya:suku iba:te gabo na:hiduima:mena: ale la:tamo kopelamema:. 12Ba:gala wadiyala Kodawate la:eno tepo ipuwalo ebeno malemale emalagidolo komo konomoma: na:mida:mene, ba:bene la: ipuwalo etapa:te etapi malemalelo ba emalagidole la:le komo hopo tawakalubi hiliyonomo atumu konomamo bemalagidolenamata, ale la: keba ka:na kemalagidoletana ba:ba ka:na. 13Ba:gala wadiyala aeno Kodawa Ya:suti ba:moe gabodo la:eno tepo ipuwa na:kodakoduilama:mene, ba:bene ebete ebeno talona ta:matapi hiliyonomago gala da:kapemene, ba:ba tetelo la:le aeno Nabiwi Godokono holoholo hapulu tuputupupinomoma: ba eda:ha ba:bo konela:mota:hanama:nemata, mabu la: ipuwalo eta kapiya kubate a:kitanamene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\