1 Tes 4

1Ba:bema: aeno hibima: midipi ekaka:la:, la: dopamo agodone iya:tawahuimata la:eno emede ipuwalo la: Godoko keba ka:na na:ka:kalakaluimionama, ba:bema: aeno kalakala bitana mabu la: ba: ba:ba ka:na bemedenamata. Ba:bene ba:moe leta kuititi hapulu ale ba:moe komoma: la: Kodawa Ya:sukunu mahilamo gala konomamo na:kakiyalama:ta, wadiyala la: ba:be tuputupu emede ipuwalo ba pola:na la:eno hidohido ododili ipuwalo napepehonala:, 2iyo, ale dopamo Ya:sugodone uwatete la:tamo dikalami ba:bi tutumu tabo komokomo la: iya:tawahala. 3Ba:bema: la: mabuma: Godokono ubi ba: ba:ma ka:nala, la:le ebeno talona emede ipuwalo ba pola:na bohele pilo komo ba:gala eta dubuino kamena pilo komo ba:makomako kuba komokomo akododila:la:. 4Wadiyala la: hiliyonomate huiyatiya hidohido ba:gala talona emede ukui kapiya nuwatiya:la:, hiliyonomo tetelo la:eno kateneno kuba ubi komate la:eno tepo ipuwoeno hido mulu ukui komamo hibilo kopapamila:halenama:. 5Numa:la:, puya:te ibino kateneno hilopo komokomo helonomamo da:ta:matalena ba:bi kuba ododilipa:te Godokono komo iya:tawaha:, ba:be mabuma: ebe ubihinola la:le ibi huiyama: eda:ha. 6Iyo, la:le hibima: midi ipuwalo kapiya badininipalama: ba eda:hana, modoboha: etate ebeno lumagitamo kateneno kuba hilopo komo ododi, ba:gala modoboha: etate ha:da amiho gabodo ebeno ekawino eta hido komo pilolo lawe. Ba: hibila, ale dopamo la: konomamo ba:ma ka:na a:kiyahalamia:ta, puya:te ba:mako kuba komokomo dododilina Godote iba:tamo huiya hibilo kikalamema:ne. 7Numa:la:, Godote a hibima: midipa:te ebeno talona emede ipuwalo kopola:nama: a ya:lo a:ka:miya:, iyo, ebe ubihinola ale kateneno kubakuba ubi komoeno ododili ipuwalo emede. 8Ba:gala eta komo. Godote ebeno Gobogobo la:tamo nikalamenata la:le ebeno talonapima: keda:hanama:, ba:bema: la: ipuwalo etate aeno iya:tulame tabo ubiha:ma: deda:na, ebete hopo lumagino tutumu taboma: ebeno ubiha: komo kahawakaliminaha:, ao, ebeno ododi ipuwalo ebete Godokono tutumu taboma: ebeno ubiha: komo behawakalimina. 9- 10Ba:gala wadiyala la: ba:moe eta komo na:kuma:la:, la:le hibima: midipi malemalelo kemalagidolenama: Godote la: dopamo iya:tulamia:ta. Ba: hibila, la:le ebeno tabamo papamila:halelo Ma:sadoniya hoponapi hibima: midipi ekaki hiliyonomo na:malemalelatelenakomata, huiyatiya aeno ekaka:la:, kubaha: ale ba:moe leta ipuwalo Godokono malemale emalagidolo komoma: la: gala kakakiyalamema:, iyo, a ubi konomola ba:moe eta kapiya tabo la: kokiyalamema:na:ta, wadiyala la: Godokono malemale ipuwalo gala na:kapepehala:. 11Ba:bema: la: la:eno ubi konomamo ba:ma ka:na nihatenala:, la:le komo tawakaluba:go tatabalo ba emedena komopino komoma: tabo ga:laheno la: ha:kiya la:eno emede komokomo kapiya hidamo kulamema:nemata. Ba:gala kebe modoboha: komokomo la:godolo da:pola:na, hegehege mani oko owatiho ipuwalo la: ha:kiya ba:bi komo na:modobuilamenakuya:la:, ale la: dopamo keba ka:na ka:kiyalamiti ba:ba ka:na. 12Numa:la:, la: ba:moe komamo hibilo da:papamila:halema, ba:ba tetelo la: mani ba:gala ilina tawakaluba:godone dito uwatema: temeteme iba:tamo a:kikalama:mata, iyo, ba:be mabuma: hibima: midiha:pa:te la:eno tuputupu ododili komo dulamelelamemena: iba:te la: hidohido tawakalubima: ba:bo koga:lama:na:. 13Aeno hibima: midipi ekaka:la:, puya:te hibima: midi ipuwalo da:ha:lahui, a ubila la: ibino hibi komo hidamo niya:tawahala: la:le ibino ha:laha komoma: tepo ipuwalo menemene lawekapoma:. Numa:la:, hibima: midiha:pa:te ibino tawakalubino ha:laha komoma: kubanomamo ihiminaka, mabu iba:te Ya:sukunu kalakala komo ba:gala ebeno pe komoma: uliholo kalatiminaha:. Huiyatiya la: ibi huiyama: akeda:hala:, 14mabu a hibima: midipa:te iya:tawahala, Ya:suti da:hoiya: ebete ka:ka:mo gala a:kamahiguya:, iyo, ba:be mabuma: puya:te hibima: midi ipuwalo da:ha:lahamena: Godote iba:tamo ka:ka: gala kakikalamema:ne, ebete Ya:sutamo ka:ka: keba ka:na kikamiya: ba:ba ka:na, ba:bema: kalakala konomola, ebeno pe hegelalo ebete ibi atamo gala kakamagahelema:ne! 15Ba:bema: ka:lo ale la: diya:tulamita, ba:moe tabo ba: Kodawoeno iya:tulame tabola. Ba: hibila, Ya:sukunu pe hegelalo a puya:te hibima: midi ipuwalo ka:ka:lo demedehonama:, Hunu Habamo konalehawaminama: puya:te dopamo da:ha:lahui ale ba:bi hibima: midipi a:kadopalama:ma:. 16Numa:la:, ba:be hegelalo Godote ebeno tabo madodo hunamo adipatelo modobo tabo da:goewatamene, ba:ba tetelo hopo habanapa:te Godokono gebole diyamo ba:gala ebeno helonomo nopodawoeno tabo madodo ulihote Kodawa Ya:suti Hunu Habane ba:bo kopihitigama:ne. Ba:bema: puya:te hibima: midi ipuwalo da:ha:lahui, ba:ba:te dopamo ka:ka:mo mahila:halete, 17ba:bene a puya:te hopo habalo demedehonama: Ya:suti a uwatete, a hibima: midipi hiliyonomate eba:go alomo hunulu ba:bo konekapiyama:nema:. Ba: hibila, ba:ba tetene tupuimiti ale Kodawa Ya:sukuba: emedena emedena tetelo bemedehonama:, 18ba:bema: wadiyala la: ipuwalo ba:moe tabo komoma: etapa:te etapi hidamo nowalubihuinakuya:la:.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\