1 Tim 5

1Ba:bema: Timoti, hibima: midipi ipuwalo kebe kadelete kuba dododimini, wadiyala ama: ebe koamo kiyahameheno amia:no hibi nabiwima: goelo Godokono tabamo ebe nowalubiya:. Ba:gala ama: huiya uli apepeho dubuino komoma: wadiyala ama: ibi amia:no ekaki ba:gala nanima: midiliti, 2ba:bene kabelekabela:te amia:no menokobima: neda:hamena:. Ba:gala ama: hidamo! Ama: uli apepeho kamenakamena ba:gala bohelemele Godokono tabamo dowalubilimina:, ba:ba tetelo ibi amia:no ekaki ba:gala nanikokubima: na:midiliya: amia:no tepo ipuwoeno ukuiti iba:tamo tuputupunomolo kitanama:. 3Ba:gala eta komo. Hamolehamole ipuwalo etate hido owalubi komo lawema: ebeno mabu tawakaluba:godolo owalubidawa hibilo umihino, wadiyala ama: sose tawakalubi na:kiyalamiya: iba:te ebe hidamo kowalubinakoma:. 4Huiyatiya keba tetelo eta hamoleno koko gugudi ba:gala koko eyoni guguda:te hibima: midipima: deda:hana, wadiyala ibi ha:kiya ibino menoko hiliyonomo tetelo kowalubinama: hidohido ukui nuwatenakamena:, mabu ba: ba:ba ka:na ba:bi guguda:te ibino Godoko ta:mata komo hibilo kohawakalimima:na:. Ba: hibila, nabiwi menoko iba:te gugudi hegehege tetelo ibi keba ka:na kowalubilinakui, koko guguda:te ba:bi owalubi komo emalagidolelo hido huiya ibino hamole menokotamo dikamemena:, Godote ibino malemale komo umilamete hidonomoma: kogoema:ne. 5Ba:bene kebe hamolete hido owalubi komo lawema: ebeno mabu tawakaluba:godolo owalubidawa hibilo umihino, wadiyala ebete Godokono oko kapiya ba owatina ebeno ka:ka: komoma: aka-ukuibilibila:la:. Ba:ba ka:na ebete du hegela hiliyonomolo Godokoba: tabo ga:lalo ebeno modoboha: komokomo ba:gala komopino modoboha: komokomo ba wadiya:paa:latelena owalubi komo ebegodone lawema: uliholo na:latiminakamene. 6Huiyatiya ama: iya:tawala komo hamolehamoleno komo eba ka:naha:. Ibi ha:kiya ibi ibino kateneno ubilo kalakaluilamema: ba ewagelena Godokono oko kowatinaha:, ba:bema: hibila, ba:bako hamolehamola:te ibino hunu tamoeno ka:ka: konomamo ba emalagidole huiyatiya iba:te tepo ipuwalo ya:lo a:ha:lahuya:. 7Ba:bema: naeno gudu, wadiyala ama: hibima: midipi ba:moi tabo komamo nowalubiliya: komopa:te ibino hamolehamoleno ododili komo ulamelo kubama: ga:lakapoma:. 8Ba:gala ba:moe ba: eta komola. Wadiyala hibima: mididawate ebeno hibi gugudino modoboha: komokomo ulamelo ibi dopamo owalubiliti, ba:bene ebeno komo mabu tawakalubi atumu hidamo na:kowalubilinakamene. Ba: hibila, ebegodolo owalubi gabote ba itana ebete ibino modoboha: komokomo ulamelelameheno, ebete ebeno malemale ododiha: komodo ba:ma ka:na goena, Ya:suku hibima: midi gabo ba: hibiha:. Iyo, ebete ebeno malemale ododiliha: komodo kubadawama: eda:te, ba:bene ba:moe ebeno kuba ododi komote komo hibima: midiha:pino kuba ododili komokomo ba: a:gogoli. 9Ba:bema: kebe hamolete dopamo kapiyanomo awa:godawama: deda:nami, ba:gala ebe ka:ma: 60 gogote da:gogolui, wadiyala ama: ba:bako dawoeno mahilo soseno hamolehamoleno mahilo bukamo ihatete, ba:bene hibima: midipa:te ba:bako hamole kapiya malemalelo nowalubinakamena:. Huiyatiya ama: ebeno mahilo ihateheno, 10wadiyala sose tawakaluba:te ebeno ododili komo dopamo nulamelema:mena:. Ba:bema: iba:te ebe hidonomo kamenama: da:ga:lamena:, ba:ma ka:na dopamo ebeno gugudino hegehege tetelo ebete ibi hidohido iya:tulame komamo dowalubilinakui, ba:gala ba:ma tetelo ebete hiya:hiya: malemale komo hiliyonomo ododilima: ebeno ubi konomamo ba ihatena, ebete ebeno genamalo kapela tawakalubi hidonomamo dowalubilinako, ba:gala komo hibima: midipi owalubilima: nato ukulaleno beya iba:tamo da:wadahenako, ba:gala komo tetelo awaepi malemalelo atumu da:kowalubilinako, wadiyala ama: ba:bako hamole kapiya owalubi na:tupuimiya:. 11- 12Huiyatiya modoboha: ama: uli ape hamoleno mahilo bukamo ihate. Ba: hibila, kebe hamolehamoleno mahilote bukalo da:pola:lama:na, sose tawakaluba:te ibino mahilo miya:telameheno dopamo iba:te Kelisokono oko owatima: ibino ape ebe kapiyatamo ikamehoma: hibi tabonomo hawakala ga:luya:. Huiyatiya numa:, uli ape hamolete ba:mako hibi tabo goe a:kamodobamene, mabu galane ebeno kateneno ubi komate da:mahila:hamena: dubu lawema: gala kakewagelema:ne. Ba:bema: ebe niliya, mabu ebete dopamo kebe tabo hibilo da:goiya: ba:be tabo dadikamidalemene, ebeno kuba huiyate Godogodone ebetamo kopema:ne. 13Ba:gala ba:moe ba: eta komola. Uli ape hamolehamola:te hibima: midi ipuwalo kodakodalo kala:mota:hanaha:, ba:bema: diyala, iba:te eta kuba ododi komamo ba:ma ka:na da: negudimina:, iba:te hibi oko owatihino ibino mabulubi ipuwalo eta genamane eta genamamo ba wapata:lame hiya:hiya: tawakalubino komoma: tabo ga:la ba:bo konetupuimima:na:. Iyo, ba:ba tetelo iba:te eta kuba ba:ma ka:na kakododima:na:, iba:te oko owatima: buhamama: ba eda:ha, ibi ha:kiya ibino hiya:hiya: komo ulameheno, ibino tabo ga:la ipuwalo puya:te hibi oko komokomo dowatihona iba:tamo temeteme ba:bo kikalamema:na:. 14Ba:bema: na ubila uli ape hamolete dubu gala kalawete hogagoma: ba eda: ebeno genamalo hiya:hiya: hidohido oko ba:bo nowatihonakamene, mabu kebe hibima: midiha:pa:te ago dalaholohona, iba:te ba:bako kamenoeno tuputupu emede komo dumimina:, ebe mabuma: iba:te gabo a:kuma:mena: a hibima: midipino komo kubama: koga:lama:. 15Numa:la:, komo hamolehamola:te Saitanako kota:matama: hibima: midi ipuwane ya:lo ohobila:huya:, ba:bema: ibino kuba ododili mabuma: komo hibima: midiha:pa:te aeno emede komoma: kuba tabo bega:lanaka. 16Ba:bema: hamolehamoleno komoma: ba:moe tabo ba: naeno iya:tulame tabo komola. Keba tetelo hibima: midi kamenoeno mabu tawakalubi ipuwalo hamolehamola:te da:pola:namena:, wadiyala ebete ha:kiya ibi hidamo nowalubilinakamene, iyo, ba:bi hamolehamoleno tawakaluba:te sose ipuwalo owalubi komo uwatema: akaga:lanakala:. Huiyatiya kalakala konomola, hamolehamole ipuwalo pokono mabu tawakaluba:te hibilo pola:naheno, wadiyala sosete ba:bako hamole kapiya malemale komamo nowalubinakamene. 17Ba:bema: ba:moe ba: eta komola. Sose watowatopi ipuwalo puya:te Godokono tabo olamagimi oko ba:gala ebeno iya:tulame oko hidamo kowatihoma: ibino ka:ka: hibilo da:miya:tena, ba:gala puya:te watowatopino komo hiya:hiya: oko hidamo dowatihona ibi atumu, wadiyala sosete ba:bako okopa:tamo huiya konomamo nikalamenakamene, netewa okoeno hido huiya keba ka:nala:ka: ba:ba ka:na. 18Mabu Godokono Bukalo tutumu tabote ba:ma ka:na itana, �Tawakaluba:te witi-laisa nahoeno kikipo kuwatema: ibino kau-goete ba:bi ilina mikimoelelo oko iba:tamo dowatimini, ba:ba tetelo iba:te ba:be kau-goeno tabo hala:mo matumi modoboha:, mabu ebete iba:tamo oko owati ipuwalo witi-laisa kikipo kapiyakapiya naha modobola, iyo, ba:bi naha ilina ba: ebeno okoeno huiya deha:potola.� Ba:bene eta tabote ba:ma ka:na kaitana, �Okopa:te habaluba:godone huiya lawe wadiyala.� 19Ba:gala ama: hidamo, keba tetelo lumagiti ha:kiya ama:tamo pete sose watodawoeno ododi komo kubama: da:pegoemene ebeno tabo akulia:la:, huiyatiya netewa o netewa-kapiya hibima: midipa:te ebeno kuba komo kapimilo da:pehawakalimimina:, ba:ba tetelo ama: tote ba:be sose watodawoeno komo hibilo na:numiya:. 20Ba:bene ba:be sose watodawate kuba komo hibilo dododi, wadiyala ama: sose tawakalubino holoholo hapulu ebe na:kiyahamiya:, ba:be gabodo komo watowatopa:te atu kuba ododilima: kotoletolehoma:. 21Ba:bema: naeno gudu, nale Godoko ba:gala Ya:su Kelisoko ba:gala ibino hido-talona nopopi ibino holoholo hapulu ama: bikiyamemata ba:moi komokomo sose ipuwalo kododilima:, ba:bene ama: hidamo, sose tawakalubino komo anagilamelelame tetelo ama: lumagi hunu nikapa:mo ba umi eta lumagi miya:palo eta lumagi dito akalawa:la:. 22Ba:gala ama: eta lumagino watamo kokoto emowatilamelo ebe Godokono okamo tiyolo akihata:la:, mabu keba tetelo ama: tuputupu ukui komago ododihino, diyala, ama:le ba:be gabodo kuba emededawatamo oko da: ikameomena:. Numa:, ebete ebeno oko habalo ba luta komo kuba komokomo gala da:kododilimini, ba:ba tetelo ebeno kuba huiyate ama:tamo atumu kopema:ne. Ama: hidamo, amia:no ododili ipuwalo gigiho aka:hiya:midala: tepo ipuwoeno dalowa: komote ama:tamo kopema:! 23Ba:gala Timoti, ba:moe ba: eta komola. Komo hiya:hiya: tetelo kateneno temeteme komate amia:no tepo ipuwalo ama: uminakata, ba:bema: beya kapiyanomo akana:la:, wadiyala ama: huiyatiya komo tetelo helo gala:ipi gao beya nanekela:mo na:ninakuya:. 24Ba:gala sose oko owati ipuwalo ba:moe eta komo na:kemalagidola. Komo tawakalubino kuba ododili komate hawakala ba:pola:lama:na, ba:bema: komopa:te na:ga:lana iba:te galane kuba huiya hibinomolo kuwatema:na:. Huiyatiya komo tawakalubino kuba ododili eba ka:naha: mabu iba:te ibino kuba ododili komo nugumuilina, ba:bema: numa:, galane Godote ebeno ubi tetelo ba:bi kuba komo hiliyonomo kohawakalilamema:ne. 25Ba: hibila, tawakalubino hidohido ododili komate atumu hawakala ba:pola:na, huiyatiya komo kapiyakapiya awalelalo da:pola:na ba:bi komate Godokono hido tetelo hibilo kohawakalahalema:na:.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\