Yon 13

1Yu tawakalubino Adaguila: Poko ododima: kapiya hegelate ba nitana, Ya:suti ba:bo iya:tawuya: ba:moe ba: tetela, ebete tatalila ba:moe hopo miya:pate Nabiwi Godotamo kotoma:ne. Ba: hibila, puya:te ba:moe hopolo ebenoma: deda:hanama:, Ya:suti ibi malemalelatelelo konomamo emalagidolenami, ba:bema: ibi ba:be malemala:go magatalete kuititinomamo ba:bo nuluhukuya:. 2Ba:bene ba:be dulu Ya:suti ebe ta:matapa:go ahidinate baa: benahaniya:. Ba:be du peheno Saitanate dopamo eta ta:matadawa Yudasikono tepo ipuwamo kuba ukui ba:ma ka:na ihatemiya:, ebete Ya:suku anakapumipino kokotamo ebe kihatema:, ba:moe Yudasiko ba: Keliyotanapi Saimonokono gudula. 3Hibila, Ya:suti ba:moi netewa-kapiya komo ya:lo iya:tawuya:, Nabiwi Godote ebetamo helo ikamiya: hiliyonomo komokomo ododilima:, ba:gala ebe ba: Godogodone piya:, ba:gala ebe ba: Godotamo gala kakatoma:ne. 4Ba:be mabuma: ebete baa: naha habane mahiganate, atuino kaliko pekananate huiyaha: okodawamo a:la:li meteteholeno kaliko lawenate dito puliniya:. 5Ba:bene ebete wahikalamo beya haminanate ebeno ta:matapino nato ukulalelame ba:bo tupuiminiya:, ba:gala ebete da:puliniya: ba:be a:la:li meteteholeno kalikamo ebete ibino nato a:la:li ba:bo meteteholelameniya:. 6Ba:bene ebete Saimono Pitatamo da:peniya: Pitate ebetamo na:goeniya:, �Kodawa, ama: naeno nato ba:kukulaleomena:?� 7Ya:suti tabo ba huiyana ebe na:goemeniya:, �Ama: iya:tawaha: nale ama:tamo bada komo dododinamo, huiyatiya ama: galane kiya:tawama:na:ta.� 8Ba:bema: Pitate na:goeniya:, �Ao, ba:be komo modoboha:! Ama: naeno nato a:kukulala:mena:ta.� Ya:suti huiyatiya ebe na:goemeniya:, �Nale amia:no nato ukulaleheno ama: nagodolo habahenola.� 9Ba:bema: Pitate ebetamo na:goeniya:, �Kodawa, kubaha:, ama: naeno nato kapiya akukulala:la:. Wadiyala ama: naeno kokoto ba:gala wato atumu na:kukulalenamiya:.� 10Ba:bene Ya:suti na:goeniya:, �Kebe lumagiti mala: ya:lo da:tui ebeno apeno dalowa: puliyala, huiyatiya ebete ebeno nato kapiya nukulala:mene. Ba:moe komo ba: hibila, la: hiliyonomate uliulinoma: eda:huimata, huiyatiya la: ipuwalo kapiya dawate ulinoma: keda:naha:.� 11Ya:suti ba:moe tabo da:goeniya: mabu ebete ya:lo iya:tawuya:, ta:matapi ipuwalo ebe pote anakapumipino kokotamo dihatemene. 12Ba:ba tetelo ebete ebeno ta:matapino nato ukulalelame da:wiboniya:, ebete ebeno atuino kaliko gala kapulinate ba: dito emedeniya:. Ba:bene ebete ibi na:goelameniya:, �La: iya:tawahala:ka:, nale la:tamo dododimo ba:be komoeno ipuwa? 13La:le na la:eno Iya:tulamedawama: ga:lanakomata ba:gala Kodawama: akaka:naminakomata. Ba: hibila, na ba: ba:betela. 14Ba:bema: galane la:le ba:moe naeno ododi komo ba:ma ka:na demalagidolonakoma, �Aeno Iya:tulamedawa ba:gala Kodawa, ebete aeno nato ukulalea:meni,� wadiyala la: ha:kiya la: ipuwalo etate etoeno nato atumu nukulalemenakuya:la:. 15Iyo, nale la:tamo ba: go bododimo, galane tetelo la:le komopa:tamo ba:ma ka:na nododinakuya:la:. 16Na la:tamo hibi tabonomo begoemo, eta okodawoeno helote ebeno oko namutudawoeno helo a:kagogolale, ba:gala tabo atadawoeno helote ebe da:poememene ba:be kodawoeno helo a:kagogolamene. 17Ba:bema: la: ba:moi komokomo iya:tawahate, ba:ma ka:na etate etatamo, etate etatamo, huiyaha: oko dowatinakoma, ba:bene la:godolo konomo kalakalate bitananakomene.� 18Ba:bene Ya:suti ebe ta:matapa:tamo na:goeniya:, �Godokono Bukalo eta tabote ba:ma ka:na itana, �Nago baa: da:nanako, ba:be lumagiti naeno alaholodawama: keda:ma:ne,� ba:bema: ba:ma tetelo a ipuwalo ba:moe tabo komote hibima: keda:ma:ne, Godokono ubila. Ba: hibila, na la:eno komo iya:tawanomola, mabu la:le na ta:mahenema: nale la: uwatimata, ba:bema: ba:moe tabo komote la: hiliyonomoeno komoma: kagoenaha:, kapiya lumagino komoma: goena. 19Ba:be lumagino komote uluhukuhino nale la: dopamo goelamemata. Ba:bene ebeno komoma: Buka taboeno komote hibilo duluhukumini, la: hibima: ba:bo komidima:nemata na ba: emedena tetelo demedenamo ba:be dawala. 20Na la:tamo hibi tabonomo begoemo, nale kebe okodawa doememo, pote ba:be okodawa kalakalago dowalubimini ebete na kowalubinima:ne, ba:gala pote na dowalubinimini ebete na kapiya a:kowalubina:mene, ebete na Oenamedawa Godoko atumu kakowalubima:ne.� 21Ba:bene Ya:suti ba:moe tabo olamagi da:wiboniya: ebete tepo ipuwalo menemenenomoma: eda:nate ebe ta:matapa:tamo hawakala na:goeniya:, �Na la:tamo hibi tabonomo begoemo, la: ipuwalo etate na anakapunamepi kowalubilima:ne na kolawenema:.� 22Ba:bema: ebe ta:matapa:te ibi ipuwalo ba uma:tepahuina nemalagidoloniya:, �Ba:moe kuba pote na:kododimini?� huiyatiya iba:te lumagi kuminiya:ha:. 23Ba:ba tetelo Ya:suti ebe ta:matapi ipuwalo poko koamo demalagidolonami, ba:bete Ya:suku tamelo na:lutiya:, 24ba:bene Saimono Pitate kokotamo ba goena ebe na:goemeniya:, �Ama:le Iya:tulamedawa na:kiyama: ebete pokono komoma: kolamagina.� 25Ba:bene ba:be ta:matadawate Ya:suku tama:mo nemeda:tepanate ebe na:goemeniya:, �Kodawa, ba:be lumagi potela:ka:?� 26Ya:suti ebeno tabo ba huiyana na:goeniya:, �Nale baa: kalila:mo adutiti kebe lumagitamo dikamemo, ba:be ba:be lumagila.� Ba:ba tetelo ebete baa: kalila:mo adutinate, Keliyotanapi Saimonokono gudu Yudasitamo ba: dito ikameniya:. 27Ba:bene Yudasiti ba:be baa: da:laweniya:, ba:ba tetenomolo Saitanate ebeno tepo ipuwamo ba: dito opeganiya:. Ba:bene Ya:suti ebetamo na:goeniya:, �Ama:le kebe komo ododima: dewagelena, wadiyala tiyonomo nododa:.� 28Ba:ba tetelo baa: naha habalo da:pola:nuya:, ba:bi komo ta:matapi ipuwalo eta lumagiti Ya:sukunu taboeno ipuwa kalaweniya:ha:. 29Yudasiti ibino kapiyuimipino mani umidawama: eda:nami, ba:bema: komopa:te nemalagidoloniya: Ya:suti poko ododino komo baa: konuwatehoma: goena, ba:gala komopa:te nemalagidoloniya: ebete awaepi mana:mo konowalubilima: goena. 30Ba:bene Yudasiti Ya:sugodone baa: da:laweniya:, ba:ba tetenomolo ebete iba:godone mahiganate du ipuwamo ba: dito nopeganiya:. 31Yudasiti ibi da:miya:paliniya: ba:ba tetelo Ya:suti komopa:tamo na:goeniya:, �Ba:ma tetelo Godokono helo alote Tawakalubino Naniwi ba a:la:mina ebe kawagaminama:ne, ba:gala Tawakalubino Naniwiti ebeno ododi komodo Godoko kawagaminama:ne. 32Ba:bema: Godote ebe ha:kiya ebe Tawakalubino Naniwi ipuwado dawagaminamene, ba:be atu tetelo ebete Tawakalubino Naniwi helo alamo ba a:la:mina ebe kawagaminama:ne. Ba: hibila, ebete ba:be komo tiyonomo kododima:ne.� 33Ba:bene Ya:suti eta tabo bekagoeniya:, �Naeno guguda:la:, na la:go tete nanekele emeda:tepate la:le na ba:bo kohowadinima:nemata. Iyo, nale kebe tabo Yu watowatopa:tamo dopamo da:goimo, ka:lo la:tamo ba:be atu tabo bekagoemo, nale kebe habamo da:tomo la:le ba:be habamo pelame modoboha:. 34�Huiyatiya ka:lo dulu na la:tamo uli tutumu tabo bikalamemata la: kowalubilima:. Wadiyala la:eno emede ipuwalo etate eta malemalelo nemalagidolonala:, nale la: keba ka:na kemalagidoletanama ba:ba ka:na. 35Keba tetelo la: ipuwalo etate eta malemalelo kemalagidolo, etate eta malemalelo kemalagidolo, la: ba:ba ka:na dewagelenama, ba:moe gabodo hiliyonomo tawakaluba:te kiya:tawahama:na: la: ba: naeno ta:matapilata.� 36Ba:bene Saimono Pitate Ya:sutamo na:goeniya:, �Kodawa, ama: kebamo na:ka:tomena:?� Ya:suti tabo ba huiyana na:goeniya:, �Nale kebe habamo da:tomo, ba:ma tetelo la:le na ta:mahene modoboha:, huiyatiya hibila, la:le na galane kota:mahenema:nemata.� 37Ba:bene Pitate ebe gala na:kagoemeniya:, �Kodawa, mabu keka: nale ba:ma tetelo ama: ta:maheha:ma: da:gaa:? Na modobola naeno ka:ka: ama: mabuma: gobogobamo kihatema:nemo.� 38Ba:ba tetelo Ya:suti ebeno tabo ba huiyana na:goeniya:, �Amia:no ka:ka: na mabuma: hibilo ba:kihateomena:? Na ama:tamo hibi tabonomo begoemo, ka:lo dulu kakabate goehoheno ama: netewa-kapiya teta:mo na iya:tawaha:ma: kogoema:na:ta.�


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\