Pai 1

1Na ba: Polote, nale Ya:su Kelisoko mabuma: du genamalo emedenamo. Na ba:gala a hibima: midipino ekawi Timotiko, ale ba:moe leta ama: Pailimonitamo poemema:. Hibila, ama: ba: aeno hidonomo lumagila ba:gala ama:le ago Godokono oko bowatinata. 2Ba:bene la: sose tawakalubi puya:te Pailimonikono genamalo da:kapiyuiminakoma, ba:gala a hibima: midipino naniko A:piyako, ba:gala Saitanatamo alaholo komo ago kapimilo dododina ba:be dubu Akipasiko, ale la: hiliyonomatamo atumu ba:moe leta bepoemema:. 3Wadiyala aeno Nabiwi Godoko ba:gala Kodawa Ya:su Kelisoko, iba:te ibino malemale komo ba:gala hete komo la:tamo nikalama:mena:ta. 4Naeno hido lumagi Pailimoni, nale dadikuminakomo ba:be Godotamo toetoe tabo ba olamagi amia:no komoma: nale kalakala tabo ebetamo adipatenakomo. 5Iyo, naeno kalakala bitana mabu ama:le Godokono tawakalubi hiliyonomo malemalelo demalagidolena ba:gala ama:le Kodawa Ya:suku hibima: midi ipuwalo kodakodalo da:la:na, nale ba:bi netewa komokomo ulihonakomo. 6Ba:bene nale Godoko ba:ma ka:na toemehonakomo, ama:la, ala, ale hibima: midi ipuwalo kapiya tawakalubinomoma: deda:hanama:, ba:be komone ale Kelisoko ipuwalo ba emedena kebe hidohido komo Godogodone duwatenakoma:, ama:le ba:bi hiliyonomo komo hidonomamo kiya:tawama:. 7O naeno hidonomo ekawi, ba: hibila, ama: komopi malemalelo ba emalagidolena ibino tepo ipuwoeno menemene ukui da:wibuilamelelamenaka, nale ba:be komo dulimo naeno hiya:hiya: temeteme ipuwalo konomo gelebadi komo ba:gala kalakala komo ba:bo uwatimo! 8Ba:bema: a netewapi Kelisoko hibima: midi ipuwalo ba emedena ebeno modobo helote na Pologodolo bitana, iyo, talona kitanaha: nale naeno ubi komo hawakalimiti ama: koamo kiyahamema:, ba:ma ka:na ama:le naeno ubi komamo dito kopapamiwatama:. 9Huiyatiya nale ama: malemalelo demalagidolonama, ba:bema: ama:le naeno ubi komo ododima: nale ama: a:kakiyahama:mata, ao, na huiyatiya ama: tataba gabodo toemehomata. Ama: numa:, na ba: Polote, na kadelema: ba eda:na Ya:su Kelisoko mabuma: du genamalo emedenamo, ba:bema: amia:no malemale natamo hibilo ditana, wadiyala ba:be komo hawakalimima: ama: ba:moe naeno toetoe tabo komamo na:papamiwatuya:. 10Ba:bema: hopodalagi, nale Onisimasiko mabuma: ama: betoemehomata, mabu nale ba:moe du genamalo ba emedena ebete hibima: midi ipuwalo naeno eta guduma: edi. 11Dopamo ebete amia:no genamalo ba emedena, diyala, ebete komo tetelo ebeno oko owati ipuwalo hidohido komo ama:tamo da: kododilinakuiha:. Ka:lo huiyatiya ebete uli lumagima: eda:na, ba:bema: na iya:tawala ba:ma tetene tupuimiti ebete ama:tamo ba:gala natamo hidohido komo kapiya hibilo bododilinakomene. 12Ba:bema: numa:, nale naeno uli gudu ama:tamo poememo. Naeno tepo ipuwoeno malemale komote ebetamo ditana bada konomola:ka:, 13ba:bema: na ubi ba:ma ka:na ihatimo, Ya:sukunu Hido Tabo mabuma: Onisimasiti nago ba:moe du genamalo ba emedena natamo hido owalubi kihatenama:. Ba: hibila, ama: muhululu ba emedena ama: modoboha: owalubi natamo ihate, ba:bema: kubaha: amia:no okodawate amia:no haba pelawete na tamelo ba luta naeno modoboha: komokomo kododilima:ne. 14Huiyatiya nale ukui ba:ba ka:na ba ihatita ebe ama:tamo poemema: kamawaditaha:, mabu na ubihinola ama:le modobo tabo goeheno ebete na dito owalubinina. Ba:bema: ama:la, nala, ale ba:moe guduino komoma: ukui kapiyama: eda:heno, nale ebe kodakodalo atila:na modoboha:. 15Diyala, Godote Onisimasikono komoma: ubi ba:ma ka:na kuda: ihati, ebete ama:godone alahula:te tete nanekele ama:godolo emedeheno eta habalo konemeda:tepama:, huiyatiya kalakala konomola, ba:ma tetelo ebete ama:tamo gala da:kapemene ebete ama:godolo tete ga:ga:nomolo bemedenamene, mabu hibila, ba:ma tetelo la: netewapa:te hibima: midi ipuwalo ba: kapiya badininipalama: eda:namata. 16Ba:bema: ba:ma tetelo ama:le ebe amia:no huiyaha: okodawama: da:goena, wadiyala ama: atu tetelo ebe amia:no hibima: mididawa ekawi etama: ba ka:mina ebe malemalelo nemalagidolona. Hibila, Onisimasiko mabuma: naeno kalakalate konomoma: eda:na, huiyatiya ama:le ebe gala da:kumimina:, ba:ba tetelo amia:no kalakala komote nagodolo ditana ba:be kalakala hibilo kogogoloma:ne, mabu ebe ba: amia:no hido okodawala ba:gala ebe Kodawa Ya:suku ipuwalo amia:no ekawima: eda:na. 17Ba:bema: ama:le na Kelisoko ipuwalo amia:no hido hopodalagima: da:ka:namina, wadiyala ama:le Onisimasiko konomo kalakalago na:lawiya:, nale ama:tamo da:pemo ba:ba tetelo ama:le na keba ka:na na:ka:laweneomena: ba:ba ka:na. 18Ba:gala ebete alahula:heno, diyala, dopamo ebete eta kuba ama:tamo kuda: ododi, ba:ma ka:na ebete pilo komo dododi, wadiyala ama: huiyatiya ba:be kuba naeno kubama: na:midiya:, ba:bema: hibila, ba:be komo galane na ha:kiya kopetuputupuimima:nemo. 19Ama: numa:, eta lumagiti na mabuma: ba:moe letoeno tabo komokomo ba miya:teho, huiyatiya na Polote naeno hibi komo hawakalimima: na ha:kiya naeno kokotamo ba:moe kapiya tabo bimiya:temo, nale Onisimasikono kuba ododi mabuma: ama:tamo hibilo kopehuiyama:nemo. Huiyatiya ama:le na ba:be komo kohuiyama: kiyanameheno ebeno kuba ododi komo dito degebolememena:, kubaha:, mabu ama: hibilo iya:tawala, nale dopamo kebe konomo owalubi komo ama:tamo dihatimo, iyo, nale Ya:sukunu komo ama:tamo ba hawakalimi amia:no ka:ka: mula: gabo ba:bo iya:tumiya:mata. 20Ba:bema: naeno ekawi, na ubila ama: ba:moe malemale komo Kodawa Kelisoko mabuma: natamo nododiya:, ba:bene nale ebe ipuwalo ba emedena naeno temeteme komokomo emalagidoleheno gelebadi ukui ba:bo kolawema:nemo. 21Ba: hibila, na niya:tawutamo ama:le naeno tabo komo Onisimasiko mabuma: dumimina: ba:bo kopapamiwatama:na:ta. Iyo, amia:no malemale natamo konomola, ba:bema: na iya:tawala ama: ba:moe kapiya ubi komamo a:kapapamiwatamena:ta, huiyatiya nale ba:moe leta ipuwalo kebe ubi komokomo kahawakalilamitaha:, ama:le ba:bi hiliyonomo komamo atumu kakapapamiwatama:na:ta. 22Ba:gala eta kapiya komo. La: Kolosi sose tawakaluba:te Godoko da:toemehonakoma ebete na du genama guni kuluhukunatenema:, nale ba:be hido komote ebegodone kuluhukuma: kalakalago latiminamo. Ba:be komote duluhukumini nale ama:tamo hibilo kopema:nemo, ba:bema: wadiyala amia:no genamalo haba na:hiduimiya: nale ama:go kopemeda:tepama:. 23Du genamalo nago demedena ba:be dubu Epa:palasiti ebeno nolata tabo la:tamo poeme, 24ba:bene puya:te ba:malo oko nago dowatina, ibi ba: Makako, A:listakasiko, Dimasiko, ba:gala Lukuku, ba:moi ba:te atumu nolata tabo la:tamo kapoema:. 25Kodawa Ya:su Kelisokono malemale komote la:eno tepo ipuwalo nitanamene. Ba:moe ba: naeno tabo kuititila. Ba:ba:la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\