Awo 13

1Ba:bema: naeno baiditi hiya:ma: deda:hanami ba:be komote wiboheno, nale Hiya:nomo Holoholo Ilina kehaha: kolomo ipuwane podolutalo ba:bo umimo. Ebe sa:ba:ni watagoenola ba:gala ta:ni kalitagoenola, ba:bene ebeno ta:ni kalitalo ta:ni koko gawadubuino pake ilinate na:pola:lama:nui, ba:gala ebete ebeno sa:ba:ni watamo Godoko iduduputimino mahilo ya:lo a:miya:teholiya:. 2Ba:be Ilinoeno holoholo ba:ma ka:nala, ebeno ape ba: helonomo tumu pusino apela, ba:gala ebeno nato ba: konomo helo gahoeno natola, ba:gala ebeno tabo ba: helonomo layono-gahoeno tabola. Ba:bene Konomo Pahiyate ebeno konomo helo Hiya:nomo Holoholo Ilinatamo dito ikami, ebe kapiyate hopo konomolo ko gawadalagima: keda:nama:. 3Ba:bene nale ebeno eta watolo hoe bugumuti ditama:nui ba:bo umimo, ebete ba:be bugumu alaholo ipuwalo lawi, huiyatiya ba:be hoe komote ebegodolo wibote ebeno watote gala dito kahidui, ba:be mabuma: hopo habanapi hiliyonomate hanohanoholo Hiya:nomo Holoholo Ilina kalakalago ba:bo ta:matuya:. 4Ba:be atu tetelo tawakaluba:te Pahiya ba:bo adikumiya: mabu ebete ebeno helo Hiya:nomo Holoholo Ilinatamo hibilo ikami, ba:gala iba:te Hiya:nomo Holoholo Ilina atumu ba kadikumi ba:ma ka:na ga:luya:, �Ba:moe Hiya:nomo Holoholo Ilinoeno helo bada konomola:ka:! Hibila, lumagino helo modoboha: ba:moe Ilinago alaholohoma:!� 5Ba:bene Godote 42 manome tete Hiya:nomo Holoholo Ilinatamo ikami, ebete hopo habalo helodawama: ba eda:na ebe ha:kiya ebe awagaminalo Godoko ba:bo kiduduputimima:. 6Ba:bema: Hiya:nomo Holoholo Ilinate ba: ba:ba ka:na ewageli, ebete Godoko ba iduduputimi ebeno mahiloeno komoma: ba:gala ebeno Emede Haboeno komoma: ba:gala Hunu Habalo demedehona ba:bi tawakalubino komoma: kubakuba tabo ba:bo olamagi. 7Ba:be atu tetelo Godote ebetamo tete bikami ebete hibima: midipa:go ba alaholoho ibi kokubahilamema:, ba:be mabuma: ebete hopo konomolo helodawama: ba eda:na, hiya:hiya: tama tawakalubi ba:gala hiya:hiya: tabo ga:la kapiyuimi tawakalubi ba:gala hiya:hiya: hopo tawakalubi ibi hiliyonomate ebetamo kopapamila:halema:na:. 8Ba:bema: hopo konomolo demedehona ba:bi tawakaluba:te Hiya:nomo Holoholo Ilina ba:bo kadikumima:na:, huiyatiya Godote hopo haba ododihino dopamo puino mahilo Sipi-goe Deha:potoeno Ka:ka: Bukamo da:miya:telamiya: ba:bi tawakalubi kapiyate ebe a:kadikuma:mena:, ba:be Sipi-goe Deha:poto ba: kubapa:te danakapumiya: ba:be dawala. 9Ba:bene Godote na:goe, �Galagodawa, ama: ba:moe tabo hidamo nulia:! 10Naeno hibima: midipi ipuwalo nale kebe lumagitamo ubi dihatemo komopa:te ebe du genamamo dito noemema:, iba:te ba:be lumagi ba:bamo hibilo konoemema:na:, ba:gala na kebe lumagitamo ubi dihatemo komopa:te ebe alaholo gila:mo anakapumima:, iba:te ebe alaholo gila:mo hibilo kanakapumima:na:. Ba:be mabuma: naeno tawakaluba:te ba:bakobako temeteme duwatemena:, wadiyala iba:te ibino hibima: midi ipuwalo kodakodalo ba la:mota:hana heloha:ma: akeda:hala:.� 11Ba:bene nale eta Hiya:nomo Holoholo Ilinate haka ipuwane podolutalo ba:bo umimo, ebe netewa kalita ka:ma: dikulihumita ba:bako dabi sipi-goe deha:poto huiyala, huiyatiya ebeno tabo madodo ba: helonomo pahiyoeno tabo madodola. 12Ba:bene ba:be Ilinate dopamo duluhukui ba:be eta Hiya:nomo Holoholo Ilinoeno dopo hapulu ba la:na helo ebegodone ba:bo lawi, hopo habalo demedehona ba:bi tawakalubi hiliyonomate ebeno tabamo kopapamila:halema:. Ba:bema: ba:moe gabodo ebete tawakalubi konomamo kiyahalami iba:te dopo Ilina kadikumima:, ba:be dopo Ilina ba: hoe bugumuti ba itama:na gala da:kahidui ba:be Ilinala. 13Huiyatiya galane duluhukui ba:be eta Hiya:nomo Holoholo Ilinoeno komo ba:ma ka:nala, ebe koko hanohano komo ododilidawala, ba:bema: ebete hiliyonomo tawakalubino holoholo hapulu koe powago alomo hununi hopo habamo dito puluhukuti. 14Ba: hibila, Godote tete ebetamo ikami ebete dopo Hiya:nomo Holoholo Ilinoeno dopo hapulu ba:makomako hanohano komo kododilima:, ba:bema: ba:moi hanohano ododili ipuwalo ebete tawakalubi hiliyonomo ha:da ba amihoholame ebete ibi ba:bo kiyahalami, iba:te dopo Ilinoeno holoholo huiya ida:da:li kododima:. Ebe ubila tawakaluba:te ba:be dopo Ilina ba adikumi ebeno mahilo hunamo kadipatema:, mabu etate alaholo gila:mo ebe hoe bugumagoma: da:midi ebe huiyatiya kahoeha:. 15Ba:ba tetelo Godote modoboma: da:goi, galane duluhukui ba:be Ilinate helo ba:bo lawi, tawakaluba:te kebe ilina ibino kokotamo dododi ba:be ida:da:litamo ka:ka: kikamema:. Ba:be mabuma: dopo Hiya:nomo Holoholo Ilinoeno ida:da:liti ba ka:ka:na, ba:bete hopo habanapa:tamo tabo olamagi da:tupuimi ibi ba:ma ka:na kiyalami, puya:te ebe adikumihino wadiyala komopa:te ibi dito nanakapulama:mena:. 16Ba:bene hegehege ba:gala koko tawakalubi, dogodogopi ba:gala ilinaha:pi, puya:te huiyaha: oko dowatihona ba:gala puya:te mani oko dowatihona, ba:bi tawakalubi hiliyonomatamo ba:moe Hiya:nomo Holoholo Ilinate tutumu bikalami iba:te ebeno kukala ibino tu hapu kokotamo o wato kala:mo kuwatema:. 17- 18Ba:ba tetelo tawakalubi hiliyonomo ipuwalo puya:te ebeno kukala uwateheno, ibi kubahilamema: ebete komopa:tamo talona bihatelami, iba:te kolowami ipuwalo ba:bi tawakaluba:tamo naha ilina ba:gala mani a:kikalama:mena:. Ba:bema: la: puya:te ba:moe buka tabo dulihutama, la: niya:tawahala: ba:moe Hiya:nomo Holoholo Ilinoeno kukala ba: ebeno nabala, iyo, ba:be naboeno ipuwa ba: ebeno mahilola. Ba:bema: wadiyala la: ipuwalo muludawate ebeno hido ukuia:mo ba:moe naboeno ipuwa na:lawa:mene, mabu hibila, naba 666 ba: Hiya:nomo Holoholo Ilinoeno nabala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\